2013
215Kernel generalized fuzzy c-means clustering with spatial information for image segmentation. Feng Zhao, Licheng Jiao, Hanqiang Liu. Digital Signal Processing (23): 184-199 (2013). Web SearchBibTeXDownload
214Imaging of Spinning Targets via Narrow-Band T/R-R Bistatic Radars. Xiaofeng Ai, Yan Huang, Feng Zhao, Jianhua Yang, Yongzhen Li, Shunping Xiao. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. (10): 362-366 (2013). Web SearchBibTeXDownload
213A Leakage-Based Beamforming Algorithm for Cognitive MIMO Systems via Game Theory. Feng Zhao, Xuezhi Lv, Hongbin Chen. JNW (8): 623-627 (2013). Web SearchBibTeXDownload
212Fuzzy clustering algorithms with self-tuning non-local spatial information for image segmentation. Feng Zhao. Neurocomputing (106): 115-125 (2013). Web SearchBibTeXDownload
211Fuzzy Linear Discriminant Analysis-guided maximum entropy fuzzy clustering algorithm. Xiaobin Zhi, Jiulun Fan, Feng Zhao. Pattern Recognition (46): 1604-1615 (2013). Web SearchBibTeXDownload
2012
210DC-DC converter with continuous-time feed-forward Sigma-Delta modulator control. Hong Gao, Lin Xing, Yasunori Kobori, Feng Zhao, Haruo Kobayashi, Shyunsuke Miwa, Atsushi Motozawa, Zachary Nosker, Kiichi Niitsu, Nobukazu Takai, Takahiro Odaguchi, Isao Nakanishi, Kenji Nemoto, Jun-ichi Matsuda. APCCAS 2012, 65-68. Web SearchBibTeXDownload
209Single inductor dual output DC-DC converter design with exclusive control. Yasunori Kobori, Qiulin Zhu, Murong Li, Feng Zhao, Zachary Nosker, Shu Wu, Shaiful N. Mohyar, Masanori Onozawa, Haruo Kobayashi, Nobukazu Takai, Kiichi Niitsu, Takahiro Odaguchi, Isao Nakanishi, Kenji Nemoto, Jun-ichi Matsuda, Asahi Kasei. APCCAS 2012, 436-439. Web SearchBibTeXDownload
208Fuzzy spectral clustering with robust spatial information for image segmentation. Hanqiang Liu, Feng Zhao, Licheng Jiao. Appl. Soft Comput. (12): 3636-3647 (2012). Web SearchBibTeXDownload
207A single-chip x-band chirp radar MMIC with stretch processing. Jianjun Yu, Feng Zhao, Joseph Cali, Desheng Ma, Xueyang Geng, Fa Foster Dai, J. David Irwin, Andre Aklian. CICC 2012, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
206Automated Approach to Intrusion Detection in VM-based Dynamic Execution Environment. Feng Zhao, Hai Jin. Computing and Informatics (31): 271-297 (2012). Web SearchBibTeXDownload
205Secure-TWS: Authenticating Node to Multi-user Communication in Shared Sensor Networks. Leonardo B. Oliveira, Aman Kansal, Conrado Porto Lopes Gouvęa, Diego F. Aranha, Julio López, Bodhi Priyantha, Michel Goraczko, Feng Zhao. Comput. J. (55): 384-396 (2012). Web SearchBibTeXDownload
204Kineograph: taking the pulse of a fast-changing and connected world. Raymond Cheng, Ji Hong, Aapo Kyrola, Youshan Miao, Xuetian Weng, Ming Wu, Fan Yang, Lidong Zhou, Feng Zhao, Enhong Chen. EuroSys 2012, 85-98. Web SearchBibTeXDownload
203Face detection based on multi-scale enhanced local texture feature sets. Zhe Wei, Yuan Dong, Feng Zhao, Hongliang Bai. ICASSP 2012, 953-956. Web SearchBibTeXDownload
202Matching logos for slow motion replay detection in broadcast sports video. Feng Zhao, Yuan Dong, Zhe Wei, Haila Wang. ICASSP 2012, 1409-1412. Web SearchBibTeXDownload
201An Adaptive Non Local Spatial Fuzzy Image Segmentation Algorithm. Hanqiang Liu, Feng Zhao. ICIC (1) 2012, 373-378. Web SearchBibTeXDownload
200Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing with Amplify-and-Forward Relaying. Shiwei Huang, Hongbin Chen, Yan Zhang, Feng Zhao. IEEE Communications Letters (16): 450-453 (2012). Web SearchBibTeXDownload
199Aggregate Interference Modeling in Cognitive Radio Networks with Power and Contention Control. Zengmao Chen, Cheng-Xiang Wang, Xuemin Hong, John Thompson, Sergiy A. Vorobyov, Xiaohu Ge, Hailin Xiao, Feng Zhao. IEEE Transactions on Communications (60): 456-468 (2012). Web SearchBibTeXDownload
198Separate Magnitude and Phase Regularization via Compressed Sensing. Feng Zhao, Douglas C. Noll, Jon-Fredrik Nielsen, Jeffrey A. Fessler. IEEE Trans. Med. Imaging (31): 1713-1723 (2012). Web SearchBibTeXDownload
197A 0.6-V Quadrature VCO With Enhanced Swing and Optimized Capacitive Coupling for Phase Noise Reduction. Feng Zhao, Fa Foster Dai. IEEE Trans. on Circuits and Systems (59-I): 1694-1705 (2012). Web SearchBibTeXDownload
196The analysis of errors for field experiment based on POV-Ray. Hong Shang, Feng Zhao, Huijie Zhao. IGARSS 2012, 4805-4808. Web SearchBibTeXDownload
195GPU-based acceleration for Monte Carlo ray-tracing of complex 3D scene. Yuguang Li, Xu Dai, Feng Zhao, Hong Shang. IGARSS 2012, 4240-4243. Web SearchBibTeXDownload
194The Relation on Prefix Hijacking and the Internet Hierarchy. Jinjing Zhao, Yan Wen, Xiang Li, Wei Peng, Feng Zhao. IMIS 2012, 415-420. Web SearchBibTeXDownload
193Expanding Approach to Information Retrieval Using Semantic Similarity Analysis Based on WordNet and Wikipedia. Feng Zhao, Fei Fang, Fengwei Yan, Hai Jin, Qin Zhang. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (22): 305-322 (2012). Web SearchBibTeXDownload
192A 3N Approach to Network Control and Management. Feng Zhao, Dan Zhao, Xiaofeng Hu, Wei Peng, Baosheng Wang, Zexin Lu. IPDPS Workshops 2012, 1237-1242. Web SearchBibTeXDownload
191Design and evaluation of a wireless magnetic-based proximity detection platform for indoor applications. Xiaofan Jiang, Chieh-Jan Mike Liang, Kaifei Chen, Ben Zhang, Jeff Hsu, Jie Liu, Bin Cao, Feng Zhao. IPSN 2012, 221-232. Web SearchBibTeXDownload
190Shipping data from heterogeneous protocols on packet train. Chieh-Jan Mike Liang, Kaifei Chen, Jie Liu, Nissanka Bodhi Priyantha, Feng Zhao. IPSN 2012, 127-128. Web SearchBibTeXDownload
189Face detection system for SVGA source with hecto-scale frame rate on FPGA board. Zheng Ding, Feng Zhao, Wei Shu, Min-You Wu. Microprocessors and Microsystems - Embedded Hardware Design (36): 315-323 (2012). Web SearchBibTeXDownload
188A Fast Algorithm to Find All-Pairs Shortest Paths in Complex Networks. Wei Peng, Xiaofeng Hu, Feng Zhao, Jinshu Su. Procedia CS (9): 557-566 (2012). Web SearchBibTeXDownload
187Energy-optimal Batching periods for asynchronous multistage data processing on sensor nodes: foundations and an mPlatform case study. Dong Wang, Tarek F. Abdelzaher, Bodhi Priyantha, Jie Liu, Feng Zhao. Real-Time Systems (48): 135-165 (2012). Web SearchBibTeXDownload
186Proactive recovery approach for intrusion tolerance with dynamic configuration of physical and virtual replicas. Feng Zhao, Min Li, Weizhong Qiang, Hai Jin, Deqing Zou, Qin Zhang. Security and Communication Networks (5): 1169-1180 (2012). Web SearchBibTeXDownload
185Septimu2 - earphones for continuous and non-intrusive physiological and environmental monitoring. Pan Hu, Guobin Shen, Xiaofan Jiang, Shao-fu Shih, Donghuan Lu, Feng Zhao, Dezhi Hong, Qiang Li, S. M. Shahriar Nirjon, Robert F. Dickerson, John A. Stankovic. SenSys 2012, 387-388. Web SearchBibTeXDownload
184MusicalHeart: a hearty way of listening to music. S. M. Shahriar Nirjon, Robert F. Dickerson, Qiang Li, Philip Asare, John A. Stankovic, Dezhi Hong, Ben Zhang, Xiaofan Jiang, Guobin Shen, Feng Zhao. SenSys 2012, 43-56. Web SearchBibTeXDownload
183Automatically characterizing places with opportunistic crowdsensing using smartphones. Yohan Chon, Nicholas D. Lane, Fan Li, Hojung Cha, Feng Zhao. UbiComp 2012, 481-490. Web SearchBibTeXDownload
182A reliable and accurate indoor localization method using phone inertial sensors. Fan Li, Chunshui Zhao, Guanzhong Ding, Jian Gong, Chenxing Liu, Feng Zhao. UbiComp 2012, 421-430. Web SearchBibTeXDownload
181Joint Beamforming and Power Allocation Algorithm for Cognitive MIMO Systems via Game Theory. Feng Zhao, Bin Li, Hongbin Chen. WASA 2012, 166-177. Web SearchBibTeXDownload
180A Study of MIMO Gaussian Channels Based on Synergetics. Hailin Xiao, Shan Ouyang, Cheng-Xiang Wang, Feng Zhao. Wireless Personal Communications (63): 167-176 (2012). Web SearchBibTeXDownload
2011
179Analysis of codon usage in type 1 and the new genotypes of duck hepatitis virus. Meng Wang, Jie Zhang, Jian-hua Zhou, Hao-tai Chen, Li-na Ma, Yao-zhong Ding, Wen-qian Liu, Yuan-xing Gu, Feng Zhao, Yong-sheng Liu. Biosystems (106): 45-50 (2011). Web SearchBibTeXDownload
178A 0.6V quadrature VCO with optimized capacitive coupling for phase noise reduction. Feng Zhao, Fa Foster Dai. CICC 2011, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
177A hybrid ranking approach to estimate vulnerability for dynamic attacks. Feng Zhao, Heqing Huang, Hai Jin, Qin Zhang. Computers & Mathematics with Applications (62): 4308-4321 (2011). Web SearchBibTeXDownload
176Interference Mitigation for Cognitive Radio MIMO Systems Based on Practical Precoding. Zengmao Chen, Cheng-Xiang Wang, Xuemin Hong, John S. Thompson, Sergiy A. Vorobyov, Feng Zhao, Hailin Xiao, Xiaohu Ge. CoRR (abs/1104.4155) (2011). Web SearchBibTeXDownload
175Spectral clustering with fuzzy similarity measure. Feng Zhao, Hanqiang Liu, Licheng Jiao. Digital Signal Processing (21): 701-709 (2011). Web SearchBibTeXDownload
174Spatial improved fuzzy c-means clustering for image segmentation. Feng Zhao, Licheng Jiao. EMEIT 2011, 4791-4794. Web SearchBibTeXDownload
173Hecto-Scale Frame Rate Face Detection System for SVGA Source on FPGA Board. Zheng Ding, Feng Zhao, Tinghui Wang, Wei Shu, Min-You Wu. FCCM 2011, 37-40. Web SearchBibTeXDownload
172Fuzzy c-means clustering with non local spatial information for noisy image segmentation. Feng Zhao, Licheng Jiao, Hanqiang Liu. Frontiers of Computer Science in China (5): 45-56 (2011). Web SearchBibTeXDownload
171A Low-Cost Real-Time Three-Dimensional Confocal Fluorescence Endomicroscopy Imaging System. Feng Zhao, T. Martin McGinnity. HISB 2011, 126-133. Web SearchBibTeXDownload
170Select informative features for recognition. Zixuan Wang, Qi Zhao, David Chu, Feng Zhao, Leonidas J. Guibas. ICIP 2011, 2477-2480. Web SearchBibTeXDownload
169A social network-based model for AIDS spread via intravenous drug taking trajectory. Jian Qiao, Feng Zhao, Ying Fan, Hongqiao Huang. ICNC 2011, 1941-1945. Web SearchBibTeXDownload
168Optimal quantisation bit budget for a spectrum sensing scheme in bandwidth-constrained cognitive sensor networks. Hongbin Chen, Chi K. Michael Tse, Feng Zhao. IET Wireless Sensor Systems (1): 144-150 (2011). Web SearchBibTeXDownload
167Robust Local Feature Weighting Hard C-Means Clustering Algorithm. Xiaobin Zhi, Jiulun Fan, Feng Zhao. IScIDE 2011, 591-598. Web SearchBibTeXDownload
166Orientation Mining-Driven Approach to Analyze Web Public Sentiment. Feng Zhao, Qianqiao Hu, Xiaolin Xu, Runxi Zeng, Yi Lin. JSW (6): 1417-1428 (2011). Web SearchBibTeXDownload
165BROAD: Diversified Keyword Search in Databases. Feng Zhao, Xiaolong Zhang, Anthony K. H. Tung, Gang Chen. PVLDB (4): 1355-1358 (2011). Web SearchBibTeXDownload
164Balancing energy, latency and accuracy for mobile sensor data classification. David Chu, Nicholas D. Lane, Ted Tsung-Te Lai, Cong Pang, Xiangying Meng, Qing Guo, Fan Li, Feng Zhao. SenSys 2011, 54-67. Web SearchBibTeXDownload
163Creating interactive virtual zones in physical space with magnetic-induction. Xiaofan Jiang, Chieh-Jan Mike Liang, Feng Zhao, Kaifei Chen, Jeff Hsu, Ben Zhang, Jie Liu. SenSys 2011, 431-432. Web SearchBibTeXDownload
162A novel fuzzy clustering algorithm with non local adaptive spatial constraint for image segmentation. Feng Zhao, Licheng Jiao, Hanqiang Liu, Xinbo Gao. Signal Processing (91): 988-999 (2011). Web SearchBibTeXDownload
161Mobile sensing: challenges, opportunities and future directions. Nicholas D. Lane, Tanzeem Choudhury, Feng Zhao. Ubicomp 2011, 637-638. Web SearchBibTeXDownload
160Enabling large-scale human activity inference on smartphones using community similarity networks (csn). Nicholas D. Lane, Ye Xu, Hong Lu, Shaohan Hu, Tanzeem Choudhury, Andrew T. Campbell, Feng Zhao. Ubicomp 2011, 355-364. Web SearchBibTeXDownload
2010
159Protein 8-class secondary structure prediction using Conditional Neural Fields. Zhiyong Wang, Feng Zhao, Jian Peng, Jinbo Xu. BIBM 2010, 109-114. Web SearchBibTeXDownload
158Fragment-free approach to protein folding using conditional neural fields. Feng Zhao, Jian Peng, Jinbo Xu. Bioinformatics [ISMB] (26): 310-317 (2010). Web SearchBibTeXDownload
157Implementing Medical CT Algorithms on Stand-alone FPGA Based Systems Using an Efficient Workflow with SysGen and Simulink. Zhiqiang Que, Yongxin Zhu, Xuan Wang, Jibo Yu, Tian Huang, Zhe Zheng, Li Yang, Feng Zhao, Yuzhuo Fu. CIT 2010, 2391-2396. Web SearchBibTeXDownload
156A guest-transparent file integrity monitoring method in virtualization environment. Hai Jin, Guofu Xiang, Deqing Zou, Feng Zhao, Min Li, Chen Yu. Computers & Mathematics with Applications (60): 256-266 (2010). Web SearchBibTeXDownload
155Aggregate Interference Modeling in Cognitive Radio Networks with Power and Contention Control. Zengmao Chen, Cheng-Xiang Wang, Xuemin Hong, John Thompson, Sergiy A. Vorobyov, Xiaohu Ge, Hailin Xiao, Feng Zhao. CoRR (abs/1008.1043) (2010). Web SearchBibTeXDownload
154MOCC: A Fast and Robust Correlation-Based Method for Interest Point Matching under Large Scale Changes. Feng Zhao, Qingming Huang, Hao Wang, Wen Gao. EURASIP J. Adv. Sig. Proc. (2010) (2010). Web SearchBibTeXDownload
153Interference Mitigation between Ultra-Wideband Sensor Network and Other Legal Systems. Bin Li, Zheng Zhou, Weixia Zou, Feng Zhao, Zhuo Li, Dejian Li. EURASIP J. Wireless Comm. and Networking (2010) (2010). Web SearchBibTeXDownload
152PGFB: A hybrid feature selection method based on mutual information. Hongbin Sun, Hao Wang, Boming Zhang, Feng Zhao. FSKD 2010, 2862-2871. Web SearchBibTeXDownload
151Space-Time Correlation Properties of a 3D Two-Sphere Model for Non-Isotropic MIMO Mobile-to-Mobile Channels. Yi Yuan, Xiang Cheng, Cheng-Xiang Wang, David I. Laurenson, Xiaohu Ge, Feng Zhao. GLOBECOM 2010, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
150Locally Assembled Binary feature with feed-forward cascade for pedestrian detection in intelligent vehicles. Liping Yu, Feng Zhao, Zhiyong An. IEEE ICCI 2010, 458-463. Web SearchBibTeXDownload
149Sensors meet the Cloud: Planetary-scale distributed sensing and decision making. Feng Zhao. IEEE ICCI 2010, 998. Web SearchBibTeXDownload
148Energy-optimal Batching Periods for Asynchronous Multistage Data Processing on Sensor Nodes: Foundations and an mPlatform Case Study. Qing Cao, Dong Wang, Tarek F. Abdelzaher, Bodhi Priyantha, Jie Liu, Feng Zhao. IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium 2010, 101-110. Web SearchBibTeXDownload
147Research on 3D canopy's reflectance model of semi-arid grassland. Yuan Sun, Xingfa Gu, Tao Yu, Feng Zhao, Xingfeng Chen, Hailiang Gao, Juan Li. IGARSS 2010, 3584-3587. Web SearchBibTeXDownload
146Estimate the influential level of vulnerability instance based on hybrid ranking for dynamic network attacking scenarios. Heqing Huang, Feng Zhao, Min Ye. ISSPA 2010, 586-589. Web SearchBibTeXDownload
145A Novel Hardware Architecture for Rapid Object Detection Based on Adaboost Algorithm. Tinghui Wang, Feng Zhao, Jiang Wan, Yongxin Zhu. ISVC (3) 2010, 397-406. Web SearchBibTeXDownload
144Towards Progressive and Load Balancing Distributed Computation: A Case Study on Skyline Analysis. Jin Huang, Feng Zhao, Jian Chen, Jian Pei, Jian Yin. J. Comput. Sci. Technol. (25): 431-443 (2010). Web SearchBibTeXDownload
143A Probabilistic and Continuous Model of Protein Conformational Space for Template-Free Modeling. Feng Zhao, Jian Peng, Joe DeBartolo, Karl F. Freed, Tobin R. Sosnick, Jinbo Xu. Journal of Computational Biology (17): 783-798 (2010). Web SearchBibTeXDownload
142Energy-accuracy trade-off for continuous mobile device location. Kaisen Lin, Aman Kansal, Dimitrios Lymberopoulos, Feng Zhao. MobiSys 2010, 285-298. Web SearchBibTeXDownload
141Spectral clustering with eigenvector selection based on entropy ranking. Feng Zhao, Licheng Jiao, Hanqiang Liu, Xinbo Gao, Maoguo Gong. Neurocomputing (73): 1704-1717 (2010). Web SearchBibTeXDownload
140Binary SIPPER plankton image classification using random subspace. Feng Zhao, Feng Lin, Hock Soon Seah. Neurocomputing (73): 1853-1860 (2010). Web SearchBibTeXDownload
139Call to order: a hierarchical browsing approach to eliciting users' preference. Feng Zhao, Gautam Das, Kian-Lee Tan, Anthony K. H. Tung. SIGMOD Conference 2010, 27-38. Web SearchBibTeXDownload
138Virtual machine power metering and provisioning. Aman Kansal, Feng Zhao, Jie Liu, Nupur Kothari, Arka A. Bhattacharya. SoCC 2010, 39-50. Web SearchBibTeXDownload
137VMDriver: A Driver-Based Monitoring Mechanism for Virtualization. Guofu Xiang, Hai Jin, Deqing Zou, Xinwen Zhang, Sha Wen, Feng Zhao. SRDS 2010, 72-81. Web SearchBibTeXDownload
136Hapori: context-based local search for mobile phones using community behavioral modeling and similarity. Nicholas D. Lane, Dimitrios Lymberopoulos, Feng Zhao, Andrew T. Campbell. UbiComp 2010, 109-118. Web SearchBibTeXDownload
135Hardware Architecture for Object Detection based on AdaBoost Algorithm. Hui Xu, Feng Zhao, Ran Ju. VISAPP (2) 2010, 420-424. Web SearchBibTeX
134Improved Channel Estimation Based on Compressed Sensing for Pulse Ultrawideband Communication System. Dejian Li, Zheng Zhou, Feng Zhao, Weixia Zou, Bin Li. WASA 2010, 330-337. Web SearchBibTeXDownload
133Autonomous agent based intrusion detection in virtual computing environment. Alex K. Ohoussou, Hai Jin, Deqing Zou, Feng Zhao, Guofu Xiang, Ge Cheng. WCNIS 2010, 682-686. Web SearchBibTeXDownload
132Capacity of Orthogonalized Weibull MIMO Channels Under Different Adaptive Transmission Techniques. Hailin Xiao, Shan Ouyang, Zai-Ping Nie, Feng Zhao. Wireless Personal Communications (55): 539-550 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
131Design and Implementation of a High Resolution Localization System for In-Vivo Capsule Endoscopy. Jinlong Hou, Yongxin Zhu, Le Zhang, Yuzhuo Fu, Feng Zhao, Li Yang, Guoguang Rong. DASC 2009, 209-214. Web SearchBibTeXDownload
130A computationally efficient algorithm for joint range-DOA-frequency estimation of near-field sources. Junli Liang, Xianju Zeng, Bangjie Ji, Junying Zhang, Feng Zhao. Digital Signal Processing (19): 596-611 (2009). Web SearchBibTeXDownload
129Data Fusion in Sensor Networks. Hugh F. Durrant-Whyte, Feng Zhao. Encyclopedia of Database Systems 2009, 581-585. Web SearchBibTeXDownload
128Synchronized Volumetric Cell Image Acquisition with FPGA-Controlled Endomicroscope. Stephanus Surijadarma Tandjung, Feng Zhao, Feng Lin, Kemao Qian, Hock Soon Seah. ESA 2009, 61-67. Web SearchBibTeX
127Challenges Towards Elastic Power Management in Internet Data Centers. Jie Liu, Feng Zhao, Xue Liu, Wenbo He. ICDCS Workshops 2009, 65-72. Web SearchBibTeXDownload
126Environmental Monitoring 2.0. Sebastian Michel, Ali Salehi, Liqian Luo, Nicholas Dawes, Karl Aberer, Guillermo Barrenetxea, Mathias Bavay, Aman Kansal, K. Ashwin Kumar, Suman Nath, Marc Parlange, Stewart Tansley, Catharine van Ingen, Feng Zhao, Yongluan Zhou. ICDE 2009, 1507-1510. Cited by 1Web SearchBibTeXDownload
125Bagging based plankton image classification. Feng Zhao, Feng Lin, Hock Soon Seah. ICIP 2009, 2081-2084. Web SearchBibTeXDownload
124A fast and effective outlier detection method for matching uncalibrated images. Feng Zhao, Hao Wang, Xiujuan Chai, Shiming Ge. ICIP 2009, 2097-2100. Web SearchBibTeXDownload
123A unified gradient domain method for seamless image processing. Shiming Ge, Kongqiao Wang, Hao Wang, Feng Zhao. ICIP 2009, 1361-1364. Web SearchBibTeXDownload
122Feature-based registration of confocal fluorescence endomicroscopy images. Feng Zhao, Feng Lin, Kemao Qian, Hock Soon Seah, Sun-Yuan Kung. ICIP 2009, 2517-2520. Web SearchBibTeXDownload
121VMFence: a customized intrusion prevention system in distributed virtual computing environment. Hai Jin, Guofu Xiang, Feng Zhao, Deqing Zou, Min Li, Lei Shi. ICUIMC 2009, 391-399. Web SearchBibTeXDownload
120An Analysis on the Coupling Relationship between Urban Vegetation and Land Surface Temperature in Hangzhou based on ASTER Imagery. Chudong Huang, Qianhu Chen, Si'ai Ying, Feng Zhao, Yun Shao, Wenbo Yu, Jinsong Chen, Fuying Liu, Xin Xu, Jing Li. IGARSS (3) 2009, 338-341. Web SearchBibTeXDownload
119Binary Plankton Image Classification Using Pairwise Classifiers. Feng Zhao, Feng Lin, Hock Soon Seah. IPCV 2009, 735-739. Web SearchBibTeX
118Secure-TWS: Authenticating node to multi-user communication in shared sensor networks. Leonardo B. Oliveira, Aman Kansal, Bodhi Priyantha, Michel Goraczko, Feng Zhao. IPSN 2009, 289-300. Web SearchBibTeXDownload
117A Novel Clustering Algorithm for Mining Speech Data Using Baysian Network-Based Mutliple Model. Feng Zhao, Delong Wu, Pingpeng Yuan, Hai Jin. PACCS 2009, 617-620. Web SearchBibTeXDownload
116Managing Massive Time Series Streams with MultiScale Compressed Trickles. Galen Reeves, Jie Liu, Suman Nath, Feng Zhao. PVLDB (2): 97-108 (2009). Web SearchBibTeXDownload
115A Probabilistic Graphical Model for Ab Initio Folding. Feng Zhao, Jian Peng, Joe DeBartolo, Karl F. Freed, Tobin R. Sosnick, Jinbo Xu. RECOMB 2009, 59-73. Web SearchBibTeXDownload
114Compact Braille display using SMA wire array. Feng Zhao, Keishi Fukuyama, Hideyuki Sawada. RO-MAN 2009, 28-33. Web SearchBibTeXDownload
113Implementing Contourlet Transform for Medical Image Fusion on a Heterogenous Platform. Yipeng Wei, Yongxin Zhu, Feng Zhao, Yuehua Shi, Tingting Mo, Xiaoyi Ding, Jie Zhong. ScalCom-EmbeddedCom 2009, 115-120. Web SearchBibTeXDownload
112Ehancing the Implementation of Adaboost Algorithm on a DSP-Based Platform. Feng Zhao, Li Yang, Yongxin Zhu, Pin Liao. ScalCom-EmbeddedCom 2009, 393-395. Web SearchBibTeXDownload
111RACNet: a high-fidelity data center sensing network. Chieh-Jan Mike Liang, Jie Liu, Liqian Luo, Andreas Terzis, Feng Zhao. SenSys 2009, 15-28. Web SearchBibTeXDownload
110VRFPS: A Novel Virtual Machine-Based Real-time File Protection System. Feng Zhao, Yali Jiang, Guofu Xiang, Hai Jin, Wenbin Jiang. SERA 2009, 217-224. Web SearchBibTeXDownload
109Embedded Computing for Fluorescence Confocal Endomicroscopy Imaging. Lee Sing Cheong, Feng Lin, Hock Soon Seah, Kemao Qian, Feng Zhao, Patricia S. P. Thong, Khee Chee Soo, Malini Olivo, Sun-Yuan Kung. Signal Processing Systems (55): 217-228 (2009). Web SearchBibTeXDownload
108Instrumenting the earth: next-generation sensor networks and environmental science. Michael Lehning, Nicholas Dawes, Mathias Bavay, Marc Parlange, Suman Nath, Feng Zhao. The Fourth Paradigm 2009, 45-51. Web SearchBibTeXDownload
2008
107Hardware Implementation of ADABOOST ALGORITHM and Verification. Yuehua Shi, Feng Zhao, Zhong Zhang. AINA Workshops 2008, 343-346. Web SearchBibTeXDownload
106The Algorithm Analyses and Design about the Subjective Test Online Basing on the DOM Tree. Feng Zhao. CSSE (5) 2008, 577-581. Web SearchBibTeXDownload
105Energy-optimal software partitioning in heterogeneous multiprocessor embedded systems. Michel Goraczko, Jie Liu, Dimitrios Lymberopoulos, Slobodan Matic, Bodhi Priyantha, Feng Zhao. DAC 2008, 191-196. Web SearchBibTeXDownload
104Recursive least squares-like algorithms for the adaptive second-order lattice notch filter. Junli Liang, Bangjie Ji, Junying Zhang, Shijun Wang, Feng Zhao. Digital Signal Processing (18): 291-306 (2008). Web SearchBibTeXDownload
103Que: A Sensor Network Rapid Prototyping Tool with Application Experiences from a Data Center Deployment. David Chu, Feng Zhao, Jie Liu, Michel Goraczko. EWSN 2008, 337-353. Web SearchBibTeXDownload
102High Resolution Radar Automatic Target Recognition Based on an Improved LDA Method. Jing Liu, Junying Zhang, Feng Zhao. FSKD (2) 2008, 301-305. Web SearchBibTeXDownload
101The Extraction of Individual Tree-Crown in Aerial Digital Camera Imagery. Feng Zhao, Huaiqing Zhang, Zengyuan Li, Yong Pang. FSKD (3) 2008, 183-188. Web SearchBibTeXDownload
100Sharing and exploring sensor streams over geocentric interfaces. Liqian Luo, Aman Kansal, Suman Nath, Feng Zhao. GIS 2008, 3. Web SearchBibTeXDownload
99A Prioritized Chinese Wall Model for Managing the Covert Information Flows in Virtual Machine Systems. Ge Cheng, Hai Jin, Deqing Zou, Alex K. Ohoussou, Feng Zhao. ICYCS 2008, 1481-1487. Web SearchBibTeXDownload
98SensorMap for Wide-Area Sensor Webs. Suman Nath, Jie Liu, Feng Zhao. IEEE Computer (40): 90-93 (2008). Web SearchBibTeXDownload
97Composing semantic services in open sensor-rich environments. Jie Liu, Feng Zhao. IEEE Network (22): 44-49 (2008). Web SearchBibTeXDownload
96Prototype Development of an 8mm Band 2-Dimensional Aperture Synthesis Radiometer. Yong Xue, Jungang Miao, Guolong Wan, Anyong Hu, Feng Zhao, Huaming Wu. IGARSS (5) 2008, 413-416. Web SearchBibTeXDownload
95The Effects of Land Use Change on the Terrestrial Carbon Budgets of New England. Sung Bae Jeon, Curtis E. Woodcock, Feng Zhao, Xiaoyuan Yang, Richard A. Houghton, Joseph L. Hackler. IGARSS (5) 2008, 204-207. Web SearchBibTeXDownload
94Towards Energy Efficient Design of Multi-radio Platforms for Wireless Sensor Networks. Dimitrios Lymberopoulos, Nissanka B. Priyantha, Michel Goraczko, Feng Zhao. IPSN 2008, 257-268. Web SearchBibTeXDownload
93Tiny Web Services for Sensor Device Interoperability. Bodhi Priyantha, Aman Kansal, Michel Goraczko, Feng Zhao. IPSN 2008, 567-568. Web SearchBibTeXDownload
92Toward Community Sensing. Andreas Krause, Eric Horvitz, Aman Kansal, Feng Zhao. IPSN 2008, 481-492. Web SearchBibTeXDownload
91An End User Enabled MAC-in-MAC Encapsulation Scheme for Metro-Ethernet. Xiaocui Sun, Zhijun Wang, Hao Che, Feng Zhao. ISPA 2008, 631-636. Web SearchBibTeXDownload
90Energy-Aware Server Provisioning and Load Dispatching for Connection-Intensive Internet Services. Gong Chen, Wenbo He, Jie Liu, Suman Nath, Leonidas Rigas, Lin Xiao, Feng Zhao. NSDI 2008, 337-350. Web SearchBibTeXDownload
89Tiny web services: design and implementation of interoperable and evolvable sensor networks. Nissanka Bodhi Priyantha, Aman Kansal, Michel Goraczko, Feng Zhao. SenSys 2008, 253-266. Web SearchBibTeXDownload
88Fine-grained energy profiling for power-aware application design. Aman Kansal, Feng Zhao. SIGMETRICS Performance Evaluation Review (36): 26-31 (2008). Web SearchBibTeXDownload
2007
87A Novel Learning Method for ANFIS Using EM Algorithm and Emotional Learning. Hongsheng Su, Feng Zhao. CIS 2007, 23-27. Web SearchBibTeXDownload
86An Effective Approach to Content-Based 3D Model Retrieval and Classification. Ke Lu, Feng Zhao, Ning He. CIS 2007, 361-365. Web SearchBibTeXDownload
85Structure Discovery from Massive Spatial Data Sets Using Intelligent Simulation Tools. Feng Zhao, Chris Bailey-Kellogg, Xingang Huang, Iván Ordóńez. Computational Discovery of Scientific Knowledge 2007, 158-174. Web SearchBibTeXDownload
844D Near-Field Source Localization Using Cumulant. Junli Liang, Shuyuan Yang, Junying Zhang, Li Gao, Feng Zhao. EURASIP J. Adv. Sig. Proc. (2007) (2007). Web SearchBibTeXDownload
83Image Segmentation by Multi-level Thresholding Based on C-Means Clustering Algorithms and Fuzzy Entropy. Feng Zhao, Jiulun Fan. ICFIE 2007, 113-121. Web SearchBibTeXDownload
82A Two-Stage Fusion Scheme using Multiple Fingerprint Impressions. Lifeng Sha, Feng Zhao, Xiaoou Tang. ICIP (2) 2007, 385-388. Web SearchBibTeXDownload
81SenseWeb: An Infrastructure for Shared Sensing. Aman Kansal, Suman Nath, Jie Liu, Feng Zhao. IEEE MultiMedia (14): 8-13 (2007). Web SearchBibTeXDownload
80Guest Editors' Introduction: Building a Sensor-Rich World. Gaetano Borriello, Keith I. Farkas, Franklin Reynolds, Feng Zhao. IEEE Pervasive Computing (6): 16-18 (2007). Cited by 4Web SearchBibTeXDownload
79mPlatform: a reconfigurable architecture and efficient data sharing mechanism for modular sensor nodes. Dimitrios Lymberopoulos, Nissanka B. Priyantha, Feng Zhao. IPSN 2007, 128-137. Web SearchBibTeXDownload
78Building a sensor network of mobile phones. Aman Kansal, Michel Goraczko, Feng Zhao. IPSN 2007, 547-548. Web SearchBibTeXDownload
77Universal Steganalysis Using Multiwavelet Higher-Order Statistics and Support Vector Machines. San-ping Li, Yu-sen Zhang, Chun-hua Li, Feng Zhao. ISNN (3) 2007, 382-391. Web SearchBibTeXDownload
76Evaluating Internal BGP Networks from the Data Plane. Feng Zhao, Xicheng Lu, Baosheng Wang, Peidong Zhu. Networking 2007, 1192-1195. Web SearchBibTeXDownload
75Preprocessing and postprocessing for skeleton-based fingerprint minutiae extraction. Feng Zhao, Xiaoou Tang. Pattern Recognition (40): 1270-1281 (2007). Web SearchBibTeXDownload
74Optimizing Network Configurations Based on Potential Profit Loss. Feng Zhao, Peidong Zhu, Meng Wang, Baosheng Wang. SNPD (1) 2007, 327-332. Web SearchBibTeXDownload
2006
73Image Matching by Multiscale Oriented Corner Correlation. Feng Zhao, Qingming Huang, Wen Gao. ACCV (1) 2006, 928-937. Web SearchBibTeXDownload
72Semantic Streams: A Framework for Composable Semantic Interpretation of Sensor Data. Kamin Whitehouse, Feng Zhao, Jie Liu. EWSN 2006, 5-20. Web SearchBibTeXDownload
71BGPSep_D: An Improved Algorithm for Constructing Correct and Scalable IBGP Configurations Based on Vertexes Degree. Feng Zhao, Xicheng Lu, Peidong Zhu, Jinjing Zhao. HPCC 2006, 406-415. Web SearchBibTeXDownload
70Two-Dimension Maximum Entropy Image Segmentation Approach Based on Chaotic Optimization. Xue-Feng Zhang, Jiu-Lun Fan, Feng Zhao. ICAT Workshops 2006, 474-478. Web SearchBibTeXDownload
69BGPSep_S: An Algorithm for Constructing IBGP Configurations with Complete Visibility. Feng Zhao, Xicheng Lu, Peidong Zhu, Jinjing Zhao. ICDCN 2006, 379-384. Web SearchBibTeXDownload
68Minutiae-based Fingerprint Matching Using Subset Combination. Lifeng Sha, Feng Zhao, Xiaoou Tang. ICPR (4) 2006, 566-569. Web SearchBibTeXDownload
67An Improved PSO-Based Fuzzy Ensemble Classifier for Transformer Fault Diagnosis. Hongsheng Su, Feng Zhao. IEEE ICCI 2006, 589-594. Web SearchBibTeXDownload
66A spreadsheet approach to programming and managing sensor networks. Alec Woo, Siddharth Seth, Tim Olson, Jie Liu, Feng Zhao. IPSN 2006, 424-431. Cited by 21Web SearchBibTeXDownload
65Kinetically stable task assignment for networks of microservers. Zoë Abrams, Ho-Lin Chen, Leonidas J. Guibas, Jie Liu, Feng Zhao. IPSN 2006, 93-101. Web SearchBibTeXDownload
64Downside Loss Aversion and Portfolio Management. Robert Jarrow, Feng Zhao. Management Science (52): 558-566 (2006). Web SearchBibTeXDownload
63Robust distributed node localization with error management. Juan Liu, Ying Zhang, Feng Zhao. MobiHoc 2006, 250-261. Web SearchBibTeXDownload
62An Energy-Balanced Strategy for Clustering Protocols in Wireless Sensor Networks. Feng Zhao, Feng Xi, Zhong Liu. MSN 2006, 612-621. Web SearchBibTeXDownload
61A practical pricing model of inter-domain multicasting based on game theory. Jinjing Zhao, Peidong Zhu, Xicheng Lu, Feng Zhao. NETGAMES 2006, 40. Web SearchBibTeXDownload
60The Hierarchy of BGP Convergence on the Self-Organized Internet. Jinjing Zhao, Peidong Zhu, Xicheng Lu, Feng Zhao. PRDC 2006, 391-392. Web SearchBibTeXDownload
59Sensornet 2.0: The New Frontier. Feng Zhao. RTSS 2006. Web SearchBibTeXDownload
58SensorMap: a web site for sensors world-wide. Suman Nath, Jie Liu, Jessica Miller, Feng Zhao, André Santanche. SenSys 2006, 373-374. Web SearchBibTeXDownload
57Three-Dimension Maximum Between-Cluster Variance Image Segmentation Method Based on Chaotic Optimization. Jiu-Lun Fan, Xue-Feng Zhang, Feng Zhao. VSMM 2006, 164-173. Web SearchBibTeXDownload
2005
56Grand challenges in embedded systems. Janos Sztipanovits, C. John Glossner, Trevor N. Mudge, Chris Rowen, Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli, Wayne Wolf, Feng Zhao. CODES+ISSS 2005, 333. Web SearchBibTeXDownload
55Service-Oriented Computing in Sensor Networks. Jie Liu, Feng Zhao. DCOSS 2005, 397-398. Web SearchBibTeXDownload
54Challenges in Programming Sensor Networks. Feng Zhao. DCOSS 2005, 3. Web SearchBibTeXDownload
53Semantics-based optimization across uncoordinated tasks in networked embedded systems. Jie Liu, Elaine Cheong, Feng Zhao. EMSOFT 2005, 273-281. Web SearchBibTeXDownload
52OpenRouter: A TCP-Based Lightweight Protocol for Control Plane and Forwarding Plane Communication. Feng Zhao, Jinshu Su, Xiaomei Cheng. ICCNMC 2005, 1032-1041. Web SearchBibTeXDownload
51Electronic commerce project character and risk factor analyses. Yanping Wang, Feng Zhao. ICEC 2005, 896-899. Web SearchBibTeXDownload
50Binary plankton image classification using random subspace. Feng Zhao, Xiaoou Tang, Feng Lin, Scott Samson, Andrew Remsen. ICIP (1) 2005, 357-360. Web SearchBibTeXDownload
49Fingerprint matching using minutiae and interpolation-based square tessellation fingercode. Lifeng Sha, Feng Zhao, Xiaoou Tang. ICIP (2) 2005, 41-44. Web SearchBibTeXDownload
48Information-directed routing in ad hoc sensor networks. Juan Liu, Feng Zhao, Dragan Petrovic. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (23): 851-861 (2005). Web SearchBibTeXDownload
47Monitoring and fault diagnosis of hybrid systems. Feng Zhao, Xenofon D. Koutsoukos, Horst W. Haussecker, James Reich, Patrick Cheung. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (35): 1225-1240 (2005). Web SearchBibTeXDownload
46Twi-Map Support Vector Machine for Multi-classification Problems. Zhifeng Hao, Bo Liu, Xiaowei Yang, Yanchun Liang, Feng Zhao. ISNN (1) 2005, 869-874. Web SearchBibTeXDownload
45A spreadsheet toolkit for streaming sensor data. Siddharth Seth, Alec Woo, Tim Olson, Jie Liu, Feng Zhao. SenSys 2005, 313. Web SearchBibTeXDownload
44Automatic programming with semantic streams. Kamin Whitehouse, Feng Zhao, Jie Liu. SenSys 2005, 290-291. Web SearchBibTeXDownload
2004
43Qualitative Spatial Reasoning Extracting and Reasoning with Spatial Aggregates. Christopher Bailey-Kellogg, Feng Zhao. AI Magazine (24): 47-60 (2004). Web SearchBibTeXDownload
42Real Time Approaches for Time-Series Mining-Based IDS. Feng Zhao, Qing-Hua Li, Yan-Bin Zhao. GCC 2004, 879-882. Web SearchBibTeXDownload
41RoamHBA: maintaining group connectivity in sensor networks. Qing Fang, Jie Liu, Leonidas J. Guibas, Feng Zhao. IPSN 2004, 151-160. Web SearchBibTeXDownload
40Distributed state representation for tracking problems in sensor networks. Juan Liu, Maurice Chu, Jie Liu, Jim Reich, Feng Zhao. IPSN 2004, 234-242. Web SearchBibTeXDownload
39Online LS-SVM Learning for Classification Problems Based on Incremental Chunk. Zhifeng Hao, Shu Yu, Xiaowei Yang, Feng Zhao, Rong Hu, Yanchun Liang. ISNN (1) 2004, 558-564. Web SearchBibTeXDownload
38A Vehicle-to-Vehicle Communication Protocol for Cooperative Collision Warning. Xue Yang, Jie Liu, Feng Zhao, Nitin H. Vaidya. MobiQuitous 2004, 114-123. Web SearchBibTeXDownload
37Image Matching Based on Singular Value Decomposition. Feng Zhao. PCM (3) 2004, 119-126. Web SearchBibTeXDownload
36Information processing in sensor networks (IPSN'04). Xenofon D. Koutsoukos, Feng Zhao. SIGBED Review (1): 1-2 (2004). Web SearchBibTeXDownload
35Distributed Group Management in Sensor Networks: Algorithms and Applications to Localization and Tracking. Juan Liu, Jie Liu, James Reich, Patrick Cheung, Feng Zhao. Telecommunication Systems (26): 235-251 (2004). Web SearchBibTeXDownload
34Guest Editorial: Wireless Sensor Networks. Yuh-Shyan Chen, Yu-Chee Tseng, Ying Zhang, Feng Zhao. Telecommunication Systems (26): 125-127 (2004). Web SearchBibTeXDownload
2003
33Programming embedded networked sensor systems. Feng Zhao, Jie Liu, Jim Reich, Maurice Chu, Juan Liu. CODES+ISSS 2003, 52. Web SearchBibTeXDownload
32Scaling into Ambient Intelligence. Twan Basten, Luca Benini, Anantha Chandrakasan, Menno Lindwer, Jie Liu, Rex Min, Feng Zhao. DATE 2003, 10076-10083. Web SearchBibTeXDownload
31Collaborative In-Network Processing for Target Tracking. Juan Liu, James Reich, Feng Zhao. EURASIP J. Adv. Sig. Proc. (2003): 378-391 (2003). Web SearchBibTeXDownload
30Estimation of Distributed Hybrid Systems Using Particle Filtering Methods. Xenofon D. Koutsoukos, James Kurien, Feng Zhao. HSCC 2003, 298-313. Web SearchBibTeXDownload
29Improved fingercode for filterbank-based fingerprint matching. Lifeng Sha, Feng Zhao, Xiaoou Tang. ICIP (2) 2003, 895-898. Web SearchBibTeXDownload
28Distributed Group Management for Track Initiation and Maintenance in Target Localization Applications. Juan Liu, Jie Liu, James Reich, Patrick Cheung, Feng Zhao. IPSN 2003, 113-128. Web SearchBibTeXDownload
27A Distributed Algorithm for Managing Multi-target Identities in Wireless Ad-hoc Sensor Networks. Jaewon Shin, Leonidas J. Guibas, Feng Zhao. IPSN 2003, 223-238. Web SearchBibTeXDownload
26An ab initio study of intermolecular interactions of nitromethane dimer and nitromethane trimer. Jinshan Li, Feng Zhao, Fuqian Jing. Journal of Computational Chemistry (24): 345-352 (2003). Web SearchBibTeXDownload
25Lightweight sensing and communication protocols for target enumeration and aggregation. Qing Fang, Feng Zhao, Leonidas J. Guibas. MobiHoc 2003, 165-176. Web SearchBibTeXDownload
24Physics-based encapsulation in embedded software for distributed sensing and control applications. Feng Zhao, Christopher Bailey-Kellogg, Markus P. J. Fromherz. Proceedings of the IEEE (91): 40-63 (2003). Web SearchBibTeX
23TinyGALS: A Programming Model for Event-Driven Embedded Systems. Elaine Cheong, Judith Liebman, Jie Liu, Feng Zhao. SAC 2003, 698-704. Web SearchBibTeX
22Information-directed routing in ad hoc sensor networks. Juan Liu, Feng Zhao, Dragan Petrovic. Wireless Sensor Networks and Applications 2003, 88-97. Web SearchBibTeXDownload
2002
21Scalable Information-Driven Sensor Querying and Routing for Ad Hoc Heterogeneous Sensor Networks. Maurice Chu, Horst W. Haussecker, Feng Zhao. IJHPCA (16): 293-313 (2002). Web SearchBibTeXDownload
20A dual-space approach to tracking and sensor management in wireless sensor networks. Jie Liu, Patrick Cheung, Feng Zhao, Leonidas J. Guibas. WSNA 2002, 131-139. Web SearchBibTeXDownload
2001
19Influence-based model decomposition for reasoning about spatially distributed physical systems. Christopher Bailey-Kellogg, Feng Zhao. Artif. Intell. (130): 125-166 (2001). Web SearchBibTeXDownload
18Distributed Monitoring of Hybrid Systems: A model-directed approach. Feng Zhao, Xenofon D. Koutsoukos, Horst W. Haussecker, James Reich, Patrick Cheung, Claudia Picardi. IJCAI 2001, 557-564. Web SearchBibTeX
2000
17STA: Spatio-Temporal Aggregation with Applications to Analysis of Diffusion-Reaction Phenomena. Iván Ordóńez, Feng Zhao. AAAI/IAAI 2000, 517-523. Web SearchBibTeXDownload
16Relation-based aggregation: finding objects in large spatial datasets. Xingang Huang, Feng Zhao. Intell. Data Anal. (4): 129-147 (2000). Web SearchBibTeXDownload
1999
15Influence-Based Model Decomposition. Christopher Bailey-Kellogg, Feng Zhao. AAAI/IAAI 1999, 402-409. Web SearchBibTeXDownload
14``Seeing'' Objects in Spatial Datasets. Xingang Huang, Feng Zhao. IDA 1999, 111-122. Web SearchBibTeXDownload
13Intelligent Simulation Tools for Mining Large Scientific Data Sets. Feng Zhao, Christopher Bailey-Kellogg, Xingang Huang, Iván Ordóńez. New Generation Comput. (17): 333-347 (1999). Web SearchBibTeXDownload
1998
12An Ontology for Transitions in Physical Dynamic Systems. Pieter J. Mosterman, Feng Zhao, Gautam Biswas. AAAI/IAAI 1998, 219-224. Web SearchBibTeXDownload
11Qualitative Analysis of Distributed Physical Systems with Applications to Control Synthesis. Christopher Bailey-Kellogg, Feng Zhao. AAAI/IAAI 1998, 232-239. Web SearchBibTeXDownload
1997
10Sliding Mode Model Semantics and Simulation for Hybrid Systems. Pieter J. Mosterman, Feng Zhao, Gautam Biswas. Hybrid Systems 1997, 218-237. Web SearchBibTeXDownload
9Phase-Space Nonlinear Control Toolbox: The Maglev Experience. Feng Zhao, Shiou C. Loh, Jeff A. May. Hybrid Systems 1997, 429-444. Web SearchBibTeXDownload
1996
8Spatial Aggregation: Language and Applications. Christopher Bailey-Kellogg, Feng Zhao, Kenneth Yip. AAAI/IAAI, Vol. 1 1996, 517-522. Web SearchBibTeXDownload
7Adaptive simulation and control of variable-structure control systems in sliding regimes. Feng Zhao, Vadim I. Utkin. Automatica (32): 1037-1042 (1996). Web SearchBibTeXDownload
6Spatial Aggregation: Theory and Applications. Kenneth Yip, Feng Zhao. CoRR (cs.AI/9608103): 1-26 (1996). Web SearchBibTeXDownload
5A Computatuional Analysis of the Reachability Problem for a Class of Hybrid Dynamical Systems. John F. Kolen, Feng Zhao. Hybrid Systems 1996, 215-227. Web SearchBibTeXDownload
1995
4Imagistic Reasoning. Kenneth Yip, Feng Zhao, Elisha Sacks. ACM Comput. Surv. (27): 363-365 (1995). Web SearchBibTeXDownload
1994
3Extracting and Representing Qualitative Behaviors of Complex Systems in Phase Space. Feng Zhao. Artif. Intell. (69): 51-92 (1994). Web SearchBibTeXDownload
1993
2Computational Dynamics: Modeling and Visualizing Trajectory Flows in Phase Space. Feng Zhao. Ann. Math. Artif. Intell. (8): 285-300 (1993). Web SearchBibTeXDownload
1991
1Extracting and Representing Qualitative Behaviors of Complex Systems in Phase Spaces. Feng Zhao. IJCAI 1991, 1144-1149. Web SearchBibTeX
from DBLP and Google Scholar
References
1. ^ Dartmouth Computer Science: Seminar Series - Retrieved 2010-11-30 - details
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research