2010
9Evolutionary Transients in the Rice Transcriptome. Jun Wang, Jianguo Zhang, Ruiqiang Li, Hongkun Zheng, Jun Li, Yong Zhang, Heng Li, Peixiang Ni, Songgang Li, Shengting Li, Jingqiang Wang, Dongyuan Liu, Jason E. McDermott, Ram Samudrala, Siqi Liu, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong. Genomics, Proteomics & Bioinformatics (8): 211-228 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
8DNA Copy Number Aberrations in Breast Cancer by Array Comparative Genomic Hybridization. Jian Li, Kai Wang, Shengting Li, Vera Timmermans-Wielenga, Fritz Rank, Carsten Wiuf, Xiuqing Zhang, Huanming Yang, Lars Bolund. Genomics, Proteomics & Bioinformatics (7): 13-24 (2009). Web SearchBibTeXDownload
7The YH database: the first Asian diploid genome database. Guoqing Li, Lijia Ma, Chao Song, Zhentao Yang, Xiulan Wang, Hui Huang, Yingrui Li, Ruiqiang Li, Xiuqing Zhang, Huanming Yang, Jian Wang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (37): 1025-1028 (2009). Web SearchBibTeXDownload
2008
6MethyCancer: the database of human DNA methylation and cancer. Ximiao He, Suhua Chang, Jiajie Zhang, Qian Zhao, Haizhen Xiang, Kanthida Kusonmano, Liu Yang, Zhong Sheng Sun, Huanming Yang, Jing Wang. Nucleic Acids Research (36): 836-841 (2008). Web SearchBibTeXDownload
2007
5Influenza Virus Database (IVDB): an integrated information resource and analysis platform for influenza virus research. Suhua Chang, Jiajie Zhang, Xiaoyun Liao, Xinxing Zhu, Dahai Wang, Jiang Zhu, Tao Feng, Baoli Zhu, George F. Gao, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Jing Wang. Nucleic Acids Research (35): 376-380 (2007). Web SearchBibTeXDownload
2005
4SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Jing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu. Nucleic Acids Research (33): 399-402 (2005). Web SearchBibTeXDownload
3ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Jing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (33): 438-441 (2005). Web SearchBibTeXDownload
2ReAS: Recovery of Ancestral Sequences for Transposable Elements from the Unassembled Reads of a Whole Genome Shotgun. Ruiqiang Li, Jia Ye, Songgang Li, Jing Wang, Yujun Han, Chen Ye, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong, Jun Wang. PLoS Computational Biology (1) (2005). Web SearchBibTeXDownload
2004
1BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (32): 377-382 (2004). Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research