2013
281Revealing Cluster Structure of Graph by Path Following Replicator Dynamic. Hairong Liu, Longin Jan Latecki, Shuicheng Yan. CoRR (abs/1303.2643) (2013). Web SearchBibTeXDownload
280Linear Distance Coding for Image Classification. Zilei Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Hongsheng Xi. IEEE Transactions on Image Processing (22): 537-548 (2013). Web SearchBibTeXDownload
279High-Order Local Spatial Context Modeling by Spatialized Random Forest. Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Meng Wang, Ashraf A. Kassim, Qi Tian. IEEE Transactions on Image Processing (22): 739-751 (2013). Web SearchBibTeXDownload
278Robust Image Analysis With Sparse Representation on Quantized Visual Features. Bing-Kun Bao, Guangyu Zhu, Jialie Shen, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Image Processing (22): 860-871 (2013). Web SearchBibTeXDownload
277VideoPuzzle: Descriptive One-Shot Video Composition. Qiang Chen, Meng Wang, ZhongYang Huang, Yang Hua, Zheng Song, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Multimedia (15): 521-534 (2013). Web SearchBibTeXDownload
276Robust Recovery of Subspace Structures by Low-Rank Representation. Guangcan Liu, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan, Ju Sun, Yong Yu, Yi Ma. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (35): 171-184 (2013). Web SearchBibTeXDownload
275Sparse representations for image and video analysis. Jinhui Tang, Shuicheng Yan, John Wright, Qi Tian, Yanwei Pang, Edwige Pissaloux. J. Visual Communication and Image Representation (24): 93-94 (2013). Web SearchBibTeXDownload
274GPSView: A scenic driving route planner. Yan-Tao Zheng, Shuicheng Yan, Zheng-Jun Zha, Yiqun Li, Xiangdong Zhou, Tat-Seng Chua, Ramesh Jain. TOMCCAP (9): 3 (2013). Web SearchBibTeXDownload
273Image retrieval with query-adaptive hashing. Dong Liu, Shuicheng Yan, Rong-Rong Ji, Xian-Sheng Hua, Hong-Jiang Zhang. TOMCCAP (9): 2 (2013). Web SearchBibTeXDownload
2012
272Attribute feedback. Hanwang Zhang, Zheng-Jun Zha, Jingwen Bian, Yue Gao, Huan-Bo Luan, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2012, 1339-1340. Web SearchBibTeXDownload
271Don't ask me what i'm like, just watch and listen. Ruchir Srivastava, Jiashi Feng, Sujoy Roy, Shuicheng Yan, Terence Sim. ACM Multimedia 2012, 329-338. Web SearchBibTeXDownload
270Harvesting visual concepts for image search with complex queries. Liqiang Nie, Shuicheng Yan, Meng Wang, Richang Hong, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2012, 59-68. Web SearchBibTeXDownload
269Sense beauty via face, dressing, and/or voice. Tam V. Nguyen, Si Liu, Bingbing Ni, Jun Tan, Yong Rui, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2012, 239-248. Web SearchBibTeXDownload
268Annotating web images using NOVA: NOn-conVex group spArsity. Fei Wu, Ying Yuan, Yong Rui, Shuicheng Yan, Yueting Zhuang. ACM Multimedia 2012, 509-518. Web SearchBibTeXDownload
267Street-to-shop: cross-scenario clothing retrieval via parts alignment and auxiliary set. Si Liu, Zheng Song, Meng Wang, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2012, 1335-1336. Web SearchBibTeXDownload
266MoViMash: online mobile video mashup. Mukesh Kumar Saini, Raghudeep Gadde, Shuicheng Yan, Wei Tsang Ooi. ACM Multimedia 2012, 139-148. Web SearchBibTeXDownload
265Hi, magic closet, tell me what to wear!. Si Liu, Tam V. Nguyen, Zheng Song, Tianzhu Zhang, Shuicheng Yan, Changsheng Xu. ACM Multimedia 2012, 1333-1334. Web SearchBibTeXDownload
264Touch saliency. Mengdi Xu, Bingbing Ni, Jian Dong, ZhongYang Huang, Meng Wang, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2012, 1041-1044. Web SearchBibTeXDownload
263Multimedia recommendation. Jialie Shen, Meng Wang, Shuicheng Yan, Peng Cui. ACM Multimedia 2012, 1535-1536. Web SearchBibTeXDownload
2623DME: 3D media express from RGB-D images. Tam V. Nguyen, Lusong Li, Jun Tan, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2012, 1331-1332. Web SearchBibTeXDownload
261Hybrid social media network. Dong Liu, Guangnan Ye, Ching-Ting Chen, Shuicheng Yan, Shih-Fu Chang. ACM Multimedia 2012, 659-668. Web SearchBibTeXDownload
260Video De-fencing. Yadong Mu, Wei Liu, Shuicheng Yan. CoRR (abs/1210.2388) (2012). Web SearchBibTeXDownload
259Epitome for Automatic Image Colorization. Yingzhen Yang, Xinqi Chu, Tian-Tsong Ng, Alex Yong Sang Chia, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. CoRR (abs/1210.4481) (2012). Web SearchBibTeXDownload
258Robust PCA in High-dimension: A Deterministic Approach. Jiashi Feng, Huan Xu, Shuicheng Yan. CoRR (abs/1206.4628) (2012). Web SearchBibTeXDownload
257Omni-range spatial contexts for visual classification. Bingbing Ni, Mengdi Xu, Jinhui Tang, Shuicheng Yan, Pierre Moulin. CVPR 2012, 3514-3521. Web SearchBibTeXDownload
256Efficient structure detection via random consensus graph. Hairong Liu, Shuicheng Yan. CVPR 2012, 574-581. Web SearchBibTeXDownload
255Street-to-shop: Cross-scenario clothing retrieval via parts alignment and auxiliary set. Si Liu, Zheng Song, Guangcan Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Shuicheng Yan. CVPR 2012, 3330-3337. Web SearchBibTeXDownload
254Generalizing Wiberg algorithm for rigid and nonrigid factorizations with missing components and metric constraints. Yinqiang Zheng, Shigeki Sugimoto, Shuicheng Yan, Masatoshi Okutomi. CVPR 2012, 2010-2017. Web SearchBibTeXDownload
253Robust Non-negative Graph Embedding: Towards noisy data, unreliable graphs, and noisy labels. Hanwang Zhang, Zheng-Jun Zha, Shuicheng Yan, Meng Wang, Tat-Seng Chua. CVPR 2012, 2464-2471. Web SearchBibTeXDownload
252Hierarchical matching with side information for image classification. Qiang Chen, Zheng Song, Yang Hua, ZhongYang Huang, Shuicheng Yan. CVPR 2012, 3426-3433. Web SearchBibTeXDownload
251Practical low-rank matrix approximation under robust L1-norm. Yinqiang Zheng, Guangcan Liu, Shigeki Sugimoto, Shuicheng Yan, Masatoshi Okutomi. CVPR 2012, 1410-1417. Web SearchBibTeXDownload
250Auto-Grouped Sparse Representation for Visual Analysis. Jiashi Feng, Xiaotong Yuan, Zilei Wang, Huan Xu, Shuicheng Yan. ECCV (1) 2012, 640-653. Web SearchBibTeXDownload
249Depth Matters: Influence of Depth Cues on Visual Saliency. Congyan Lang, Tam V. Nguyen, Harish Katti, Karthik Yadati, Mohan S. Kankanhalli, Shuicheng Yan. ECCV (2) 2012, 101-115. Web SearchBibTeXDownload
248Order-Preserving Sparse Coding for Sequence Classification. Bingbing Ni, Pierre Moulin, Shuicheng Yan. ECCV (2) 2012, 173-187. Web SearchBibTeXDownload
247Segmentation over Detection by Coupled Global and Local Sparse Representations. Wei Xia, Zheng Song, Jiashi Feng, Loong Fah Cheong, Shuicheng Yan. ECCV (5) 2012, 662-675. Web SearchBibTeXDownload
246Robust and Efficient Subspace Segmentation via Least Squares Regression. Can-Yi Lu, Hai Min, Zhong-Qiu Zhao, Lin Zhu, De-Shuang Huang, Shuicheng Yan. ECCV (7) 2012, 347-360. Web SearchBibTeXDownload
245Object-Layout-Aware Image Retrieval for Personal Album Management. Mengyou Li, Zheng Song, Qiang Chen, Liang Lin, ZhongYang Huang, Shuicheng Yan. ECCV Workshops (3) 2012, 627-630. Web SearchBibTeXDownload
244Recognizing emotions of characters in movies. Ruchir Srivastava, Shuicheng Yan, Terence Sim, Sujoy Roy. ICASSP 2012, 993-996. Web SearchBibTeXDownload
243Image Super-Resolution via Low-Pass Filter Based Multi-scale Image Decomposition. Shuyuan Zhu, Bing Zeng, Shuicheng Yan. ICME 2012, 1045-1050. Web SearchBibTeXDownload
242Visual Classification With Multitask Joint Sparse Representation. Xiao-Tong Yuan, Xiaobai Liu, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Image Processing (21): 4349-4360 (2012). Web SearchBibTeXDownload
241Histogram Contextualization. Jiashi Feng, Bingbing Ni, Dong Xu, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Image Processing (21): 778-788 (2012). Web SearchBibTeXDownload
240Camera Constraint-Free View-Based 3-D Object Retrieval. Yue Gao, Jinhui Tang, Richang Hong, Shuicheng Yan, Qionghai Dai, Naiyao Zhang, Tat-Seng Chua. IEEE Transactions on Image Processing (21): 2269-2281 (2012). Web SearchBibTeXDownload
239Inductive Robust Principal Component Analysis. Bing-Kun Bao, Guangcan Liu, Changsheng Xu, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Image Processing (21): 3794-3800 (2012). Web SearchBibTeXDownload
238Saliency Detection by Multitask Sparsity Pursuit. Congyan Lang, Guangcan Liu, Jian Yu, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Image Processing (21): 1327-1338 (2012). Web SearchBibTeXDownload
237Event Driven Web Video Summarization by Tag Localization and Key-Shot Identification. Meng Wang, Richang Hong, Guangda Li, Zheng-Jun Zha, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. IEEE Transactions on Multimedia (14): 975-985 (2012). Web SearchBibTeXDownload
236Special Section on Object and Event Classification in Large-Scale Video Collections. Changsheng Xu, Alan Hanjalic, Shuicheng Yan, Qingshan Liu, Alan F. Smeaton. IEEE Transactions on Multimedia (14): 1-2 (2012). Web SearchBibTeXDownload
235Hidden-Concept Driven Multilabel Image Annotation and Label Ranking. Bing-Kun Bao, Teng Li, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Multimedia (14): 199-210 (2012). Web SearchBibTeXDownload
234Purposive Hidden-Object-Game: Embedding Human Computation in Popular Game. Jiashi Feng, Yuzhao Ni, Jian Dong, Zilei Wang, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Multimedia (14): 1496-1507 (2012). Web SearchBibTeXDownload
233Weakly Supervised Graph Propagation Towards Collective Image Parsing. Si Liu, Shuicheng Yan, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Jing Liu, Hanqing Lu. IEEE Transactions on Multimedia (14): 361-373 (2012). Web SearchBibTeXDownload
232Movie2Comics: Towards a Lively Video Content Presentation. Meng Wang, Richang Hong, Xiao-Tong Yuan, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. IEEE Transactions on Multimedia (14): 858-870 (2012). Web SearchBibTeXDownload
231Robust Multiperson Detection and Tracking for Mobile Service and Social Robots. Liyuan Li, Shuicheng Yan, Xinguo Yu, Yeow Kee Tan, Haizhou Li. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (42): 1398-1412 (2012). Web SearchBibTeXDownload
230Learning a Propagable Graph for Semisupervised Learning: Classification and Regression. Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (24): 114-126 (2012). Web SearchBibTeXDownload
229Multimedia semantics-aware query-adaptive hashing with bits reconfigurability. Yadong Mu, Xiangyu Chen, Xianglong Liu, Tat-Seng Chua, Shuicheng Yan. IJMIR (1): 59-70 (2012). Web SearchBibTeXDownload
228Dense Neighborhoods on Affinity Graph. Hairong Liu, Xingwei Yang, Longin Jan Latecki, Shuicheng Yan. International Journal of Computer Vision (98): 65-82 (2012). Web SearchBibTeXDownload
227Forward Basis Selection for Sparse Approximation over Dictionary. Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track (22): 1377-1388 (2012). Web SearchBibTeXDownload
226Exact Subspace Segmentation and Outlier Detection by Low-Rank Representation. Guangcan Liu, Huan Xu, Shuicheng Yan. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track (22): 703-711 (2012). Web SearchBibTeXDownload
225Active Subspace: Toward Scalable Low-Rank Learning. Guangcan Liu, Shuicheng Yan. Neural Computation (24): 3371-3394 (2012). Web SearchBibTeXDownload
224Nondegenerate Piecewise Linear Systems: A Finite Newton Algorithm and Applications in Machine Learning. Xiao-Tong Yuan, Shuicheng Yan. Neural Computation (24): 1047-1084 (2012). Web SearchBibTeXDownload
223A unified supervised codebook learning framework for classification. Congyan Lang, Songhe Feng, Bing Cheng, Bingbing Ni, Shuicheng Yan. Neurocomputing (77): 281-288 (2012). Web SearchBibTeXDownload
222Super-Bit Locality-Sensitive Hashing. Jianqiu Ji, Jianmin Li, Shuicheng Yan, Bo Zhang, Qi Tian. NIPS 2012, 108-116. Web SearchBibTeXDownload
221Automatic User Preference Elicitation for Music Recommendation. Ruchir Srivastava, Sujoy Roy, Tan Dat Nguyen, Shuicheng Yan. PCM 2012, 605-615. Web SearchBibTeXDownload
220Modeling concept dynamics for large scale music search. Jialie Shen, HweeHwa Pang, Meng Wang, Shuicheng Yan. SIGIR 2012, 455-464. Web SearchBibTeXDownload
219Image label completion by pursuing contextual decomposability. Xiaobai Liu, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua, Hai Jin. TOMCCAP (8): 21 (2012). Web SearchBibTeXDownload
218Label-to-region with continuity-biased bi-layer sparsity priors. Xiaobai Liu, Shuicheng Yan, Bin Cheng, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua, Hai Jin. TOMCCAP (8): 50 (2012). Web SearchBibTeXDownload
2011
217Efficient Subspace Segmentation via Quadratic Programming. Shusen Wang, Xiaotong Yuan, Tiansheng Yao, Shuicheng Yan, Jialie Shen. AAAI 2011. Web SearchBibTeXDownload
216Size Adaptive Selection of Most Informative Features. Si Liu, Hairong Liu, Longin Jan Latecki, Shuicheng Yan, Changsheng Xu, Hanqing Lu. AAAI 2011. Web SearchBibTeXDownload
215Next photo please: towards visually consistent sequential photo browsing. Dong Liu, Shuicheng Yan, Hong-Jiang Zhang. ACM Multimedia 2011, 973-976. Web SearchBibTeXDownload
214Tag-based social image search with visual-text joint hypergraph learning. Yue Gao, Meng Wang, Huan-Bo Luan, Jialie Shen, Shuicheng Yan, Dacheng Tao. ACM Multimedia 2011, 1517-1520. Web SearchBibTeXDownload
213Purposive hidden-object game (P-HOG) towards imperceptible human computation. Jian Dong, Yuzhao Ni, Jiashi Feng, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2011, 773-774. Web SearchBibTeXDownload
212Human group activity analysis with fusion of motion and appearance information. Zhongwei Cheng, Lei Qin, Qingming Huang, Shuqiang Jiang, Shuicheng Yan, Qi Tian. ACM Multimedia 2011, 1401-1404. Web SearchBibTeXDownload
211Multimedia tagging: past, present and future. Jialie Shen, Meng Wang, Shuicheng Yan, Xian-Sheng Hua. ACM Multimedia 2011, 639-640. Web SearchBibTeXDownload
210Snap & play: auto-generate personalized find-the-difference mobile game. Si Liu, Qiang Chen, Jian Dong, Shuicheng Yan, Changsheng Xu, Hanqing Lu. ACM Multimedia 2011, 993-996. Web SearchBibTeXDownload
209Towards multi-semantic image annotation with graph regularized exclusive group lasso. Xiangyu Chen, Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan, Jinhui Tang, Yong Rui, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2011, 263-272. Web SearchBibTeXDownload
208Purposive hidden-object-game: embedding human computation in popular game. Yuzhao Ni, Jian Dong, Jiashi Feng, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2011, 1121-1124. Web SearchBibTeXDownload
207Recognizing pair-activities by causality analysis. Yue Zhou, Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. ACM TIST (2): 5 (2011). Web SearchBibTeXDownload
206Image annotation by kNN-sparse graph-based label propagation over noisily tagged web images. Jinhui Tang, Richang Hong, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua, Guo-Jun Qi, Ramesh Jain. ACM TIST (2): 14 (2011). Web SearchBibTeXDownload
205Learning to rank audience for behavioral targeting in display ads. Jian Tang, Ning Liu, Jun Yan, Yelong Shen, Shaodan Guo, Bin Gao, Shuicheng Yan, Ming Zhang. CIKM 2011, 605-610. Web SearchBibTeXDownload
204Special issue on feature-oriented image and video computing for extracting contexts and semantics. Yun Fu, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. Computer Vision and Image Understanding (115): 289 (2011). Web SearchBibTeXDownload
203Exact Subspace Segmentation and Outlier Detection by Low-Rank Representation. Guangcan Liu, Huan Xu, Shuicheng Yan. CoRR (abs/1109.1646) (2011). Web SearchBibTeXDownload
202Label-Specific Training Set Construction from Web Resource for Image Annotation. Jinhui Tang, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua, Ramesh Jain. CoRR (abs/1107.2859) (2011). Web SearchBibTeXDownload
201Contextualizing object detection and classification. Zheng Song, Qiang Chen, ZhongYang Huang, Yang Hua, Shuicheng Yan. CVPR 2011, 1585-1592. Web SearchBibTeXDownload
200Segment an image by looking into an image corpus. Xiaobai Liu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Liang Lin, Hai Jin. CVPR 2011, 2249-2256. Web SearchBibTeXDownload
199Accelerated low-rank visual recovery by random projection. Yadong Mu, Jian Dong, Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan. CVPR 2011, 2609-2616. Web SearchBibTeXDownload
198Accumulated motion images for facial expression recognition in videos. Ruchir Srivastava, Sujoy Roy, Shuicheng Yan, Terence Sim. FG 2011, 903-908. Web SearchBibTeXDownload
197Latent Low-Rank Representation for subspace segmentation and feature extraction. Guangcan Liu, Shuicheng Yan. ICCV 2011, 1615-1622. Web SearchBibTeXDownload
196Multi-class semi-supervised SVMs with Positiveness Exclusive Regularization. Xiaobai Liu, Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan, Hai Jin. ICCV 2011, 1435-1442. Web SearchBibTeXDownload
195Multi-label visual classification with label exclusive context. Xiangyu Chen, Xiao-Tong Yuan, Qiang Chen, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. ICCV 2011, 834-841. Web SearchBibTeXDownload
194Learning universal multi-view age estimator using video context. Zheng Song, Bingbing Ni, Dong Guo, Terence Sim, Shuicheng Yan. ICCV 2011, 241-248. Web SearchBibTeXDownload
193Predicting occupation via human clothing and contexts. Zheng Song, Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Shuicheng Yan. ICCV 2011, 1084-1091. Web SearchBibTeXDownload
192Multi-task low-rank affinity pursuit for image segmentation. Bin Cheng, Guangcan Liu, Jingdong Wang, ZhongYang Huang, Shuicheng Yan. ICCV 2011, 2439-2446. Web SearchBibTeXDownload
191Cross Domain Random Walk for Query Intent Pattern Mining from Search Engine Log. Siyu Gu, Jun Yan, Lei Ji, Shuicheng Yan, Junshi Huang, Ning Liu, Ying Chen, Zheng Chen. ICDM 2011, 221-230. Web SearchBibTeXDownload
190Towards Optimal Discriminating Order for Multiclass Classification. Dong Liu, Shuicheng Yan, Yadong Mu, Xian-Sheng Hua, Shih-Fu Chang, Hong-Jiang Zhang. ICDM 2011, 388-397. Web SearchBibTeXDownload
189Probabilistic indexing of media sequences. Jialie Shen, Meng Wang, Shuicheng Yan, Qi Tian. ICIMCS 2011, 108-111. Web SearchBibTeXDownload
188Learning reconfigurable hashing for diverse semantics. Yadong Mu, Xiangyu Chen, Tat-Seng Chua, Shuicheng Yan. ICMR 2011, 7. Web SearchBibTeXDownload
187Image Decomposition With Multilabel Context: Algorithms and Applications. Teng Li, Shuicheng Yan, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, In-So Kweon. IEEE Transactions on Image Processing (20): 2301-2314 (2011). Web SearchBibTeXDownload
186Transferring Boosted Detectors Towards Viewpoint and Scene Adaptiveness. Junbiao Pang, Qingming Huang, Shuicheng Yan, Shuqiang Jiang, Lei Qin. IEEE Transactions on Image Processing (20): 1388-1400 (2011). Web SearchBibTeXDownload
185Assemble New Object Detector With Few Examples. Kuiyuan Yang, Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Shuicheng Yan, Hong-Jiang Zhang. IEEE Transactions on Image Processing (20): 3341-3349 (2011). Web SearchBibTeXDownload
184Image Retagging Using Collaborative Tag Propagation. Dong Liu, Shuicheng Yan, Xian-Sheng Hua, Hong-Jiang Zhang. IEEE Transactions on Multimedia (13): 702-712 (2011). Web SearchBibTeXDownload
183Automated Assembly of Shredded Pieces From Multiple Photos. Hairong Liu, Shengjiao Cao, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Multimedia (13): 1154-1162 (2011). Web SearchBibTeXDownload
182Web Image and Video Mining Towards Universal and Robust Age Estimator. Bingbing Ni, Zheng Song, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Multimedia (13): 1217-1229 (2011). Web SearchBibTeXDownload
181Integrating Spatio-Temporal Context With Multiview Representation for Object Recognition in Visual Surveillance. Xiaobai Liu, Liang Lin, Shuicheng Yan, Hai Jin, Wenbing Tao. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (21): 393-407 (2011). Web SearchBibTeXDownload
180Adaptive Object Tracking by Learning Hybrid Template Online. Xiaobai Liu, Liang Lin, Shuicheng Yan, Hai Jin, Wenbin Jiang. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (21): 1588-1599 (2011). Web SearchBibTeXDownload
179Trace-Oriented Feature Analysis for Large-Scale Text Data Dimension Reduction. Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Weiguo Fan, Wei Wei, Zheng Chen. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (23): 1103-1117 (2011). Web SearchBibTeXDownload
178A Finite Newton Algorithm for Non-degenerate Piecewise Linear Systems. Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track (15): 841-854 (2011). Web SearchBibTeXDownload
177Generative Group Activity Analysis with Quaternion Descriptor. Guangyu Zhu, Shuicheng Yan, Tony X. Han, Changsheng Xu. MMM (2) 2011, 1-11. Web SearchBibTeXDownload
176Multi-actor Emotion Recognition in Movies Using a Bimodal Approach. Ruchir Srivastava, Sujoy Roy, Shuicheng Yan, Terence Sim. MMM (2) 2011, 465-475. Web SearchBibTeXDownload
175Efficient region-aware large graph construction towards scalable multi-label propagation. Bing-Kun Bao, Bingbing Ni, Yadong Mu, Shuicheng Yan. Pattern Recognition (44): 598-606 (2011). Web SearchBibTeXDownload
174Active learning with adaptive regularization. Zheng Wang, Shuicheng Yan, Changshui Zhang. Pattern Recognition (44): 2375-2383 (2011). Web SearchBibTeXDownload
173Correntropy based feature selection using binary projection. Hui Yan, Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan, Jingyu Yang. Pattern Recognition (44): 2834-2842 (2011). Web SearchBibTeXDownload
172Beyond search: Event-driven summarization for web videos. Richang Hong, Jinhui Tang, Hung-Khoon Tan, Chong-Wah Ngo, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. TOMCCAP (7): 35 (2011). Web SearchBibTeXDownload
171Video accessibility enhancement for hearing-impaired users. Richang Hong, Meng Wang, Xiao-Tong Yuan, Mengdi Xu, Jianguo Jiang, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. TOMCCAP (7): 24 (2011). Web SearchBibTeXDownload
170Near-duplicate keyframe retrieval by semi-supervised learning and nonrigid image matching. Jianke Zhu, Steven C. H. Hoi, Michael R. Lyu, Shuicheng Yan. TOMCCAP (7): 4 (2011). Web SearchBibTeXDownload
169Sparse hidden-dynamics conditional random fields for user intent understanding. Yelong Shen, Jun Yan, Shuicheng Yan, Lei Ji, Ning Liu, Zheng Chen. WWW 2011, 7-16. Web SearchBibTeXDownload
2010
168Non-Metric Locality-Sensitive Hashing. Yadong Mu, Shuicheng Yan. AAAI 2010. Web SearchBibTeXDownload
167Image segmentation with patch-pair density priors. Xiaobai Liu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Hai Jin. ACM Multimedia 2010, 113-122. Web SearchBibTeXDownload
166Efficient large-scale image annotation by probabilistic collaborative multi-label propagation. Xiangyu Chen, Yadong Mu, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2010, 35-44. Web SearchBibTeXDownload
165Dynamic captioning: video accessibility enhancement for hearing impairment. Richang Hong, Meng Wang, Mengdi Xu, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2010, 421-430. Web SearchBibTeXDownload
164Cast2Face: character identification in movie with actor-character correspondence. Mengdi Xu, Xiaotong Yuan, Jialie Shen, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2010, 831-834. Web SearchBibTeXDownload
163iComics: automatic conversion of movie into comics. Richang Hong, Meng Wang, Guangda Li, Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2010, 1599-1602. Web SearchBibTeXDownload
162One person labels one million images. Jinhui Tang, Qiang Chen, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua, Ramesh Jain. ACM Multimedia 2010, 1019-1022. Web SearchBibTeXDownload
161Learning to photograph. Bin Cheng, Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Qi Tian. ACM Multimedia 2010, 291-300. Web SearchBibTeXDownload
160Unified tag analysis with multi-edge graph. Dong Liu, Shuicheng Yan, Yong Rui, Hong-Jiang Zhang. ACM Multimedia 2010, 25-34. Web SearchBibTeXDownload
159Movie2Comics: a feast of multimedia artwork. Richang Hong, Xiaotong Yuan, Mengdi Xu, Meng Wang, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2010, 611-614. Web SearchBibTeXDownload
158Towards a universal detector by mining concepts with small semantic gaps. Jiashi Feng, Yantao Zheng, Yantao Zheng. ACM Multimedia 2010, 1707-1710. Web SearchBibTeXDownload
157Image tag refinement towards low-rank, content-tag prior and error sparsity. Guangyu Zhu, Shuicheng Yan, Yi Ma. ACM Multimedia 2010, 461-470. Web SearchBibTeXDownload
156Learning to rank tags. Zheng Wang, Jiashi Feng, Changshui Zhang, Shuicheng Yan. CIVR 2010, 42-49. Web SearchBibTeXDownload
155Selective Image Super-Resolution. Ju Sun, Qiang Chen, Shuicheng Yan, Loong Fah Cheong. CoRR (abs/1010.5610) (2010). Web SearchBibTeXDownload
154Closed-Form Solutions to A Category of Nuclear Norm Minimization Problems. Guangcan Liu, Ju Sun, Shuicheng Yan. CoRR (abs/1011.4829) (2010). Web SearchBibTeXDownload
153Robust Recovery of Subspace Structures by Low-Rank Representation. Guangcan Liu, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan, Ju Sun, Yong Yu, Yi Ma. CoRR (abs/1010.2955) (2010). Web SearchBibTeXDownload
152Robust Low-Rank Subspace Segmentation with Semidefinite Guarantees. Yuzhao Ni, Ju Sun, Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan, Loong Fah Cheong. CoRR (abs/1009.3802) (2010). Web SearchBibTeXDownload
151Visual classification with multi-task joint sparse representation. Xiaotong Yuan, Shuicheng Yan. CVPR 2010, 3493-3500. Web SearchBibTeXDownload
150Factorization towards a classifier. Qiang Chen, Shuicheng Yan, Tian-Tsong Ng. CVPR 2010, 3562-3569. Web SearchBibTeXDownload
149Sparse representation using nonnegative curds and whey. Yanan Liu, Fei Wu, Zhihua Zhang, Yueting Zhuang, Shuicheng Yan. CVPR 2010, 3578-3585. Web SearchBibTeXDownload
148Spatialized epitome and its applications. Xinqi Chu, Shuicheng Yan, Liyuan Li, Kap Luk Chan, Thomas S. Huang. CVPR 2010, 311-318. Web SearchBibTeXDownload
147Common visual pattern discovery via spatially coherent correspondences. Hairong Liu, Shuicheng Yan. CVPR 2010, 1609-1616. Web SearchBibTeXDownload
146Weakly-supervised hashing in kernel space. Yadong Mu, Jialie Shen, Shuicheng Yan. CVPR 2010, 3344-3351. Web SearchBibTeXDownload
145Nonparametric Label-to-Region by search. Xiaobai Liu, Shuicheng Yan, Jiebo Luo, Jinhui Tang, ZhongYang Huang, Hai Jin. CVPR 2010, 3320-3327. Web SearchBibTeXDownload
144Randomized Locality Sensitive Vocabularies for Bag-of-Features Model. Yadong Mu, Ju Sun, Tony X. Han, Loong Fah Cheong, Shuicheng Yan. ECCV (3) 2010, 748-761. Web SearchBibTeXDownload
143Multi-View Object Detection by Classifier Interpolation. Xiaobai Liu, Haifeng Gong, Shuicheng Yan, Hai Jin. ICASSP 2010, 826-829. Web SearchBibTeX
142A Novel Contrast Co-learning Framework for Generating High Quality Training Data. Zeyu Zheng, Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen, Ming Zhang. ICDM 2010, 649-658. Web SearchBibTeXDownload
141Activity recognition using dense long-duration trajectories. Ju Sun, Yadong Mu, Shuicheng Yan, Loong Fah Cheong. ICME 2010, 322-327. Web SearchBibTeXDownload
140Automated assembly of shredded pieces from multiple photos. Shengjiao Cao, Hairong Liu, Shuicheng Yan. ICME 2010, 358-363. Web SearchBibTeXDownload
139Robust Graph Mode Seeking by Graph Shift. Hairong Liu, Shuicheng Yan. ICML 2010, 671-678. Web SearchBibTeXDownload
138Misalignment-Robust Face Recognition. Shuicheng Yan, Huan Wang, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (19): 1087-1096 (2010). Web SearchBibTeXDownload
137Image Clustering Using Local Discriminant Models and Global Integration. Yi Yang, Dong Xu, Feiping Nie, Shuicheng Yan, Yueting Zhuang. IEEE Transactions on Image Processing (19): 2761-2773 (2010). Web SearchBibTeXDownload
136Learning With $\\ell1$-Graph for Image Analysis. Bin Cheng, Jianchao Yang, Shuicheng Yan, Yun Fu, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (19): 858-866 (2010). Web SearchBibTeXDownload
135Projective Nonnegative Graph Embedding. Xiaobai Liu, Shuicheng Yan, Hai Jin. IEEE Transactions on Image Processing (19): 1126-1137 (2010). Web SearchBibTeXDownload
134Information-Theoretic Analysis of Input Strokes in Visual Object Cutout. Yadong Mu, Bingfeng Zhou, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Multimedia (12): 843-852 (2010). Web SearchBibTeXDownload
133Near Duplicate Identification With Spatially Aligned Pyramid Matching. Dong Xu, Tat-Jen Cham, Shuicheng Yan, Lixin Duan, Shih-Fu Chang. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (20): 1068-1079 (2010). Web SearchBibTeXDownload
132Epitomized Summarization of Wireless Capsule Endoscopic Videos for Efficient Visualization. Xinqi Chu, Chee Khun Poh, Liyuan Li, Kap Luk Chan, Shuicheng Yan, Weijia Shen, That Mon Htwe, Jiang Liu, Joo-Hwee Lim, Eng Hui Ong. MICCAI (2) 2010, 522-529. Web SearchBibTeXDownload
131Learning Cooking Techniques from YouTube. Guangda Li, Richang Hong, Yantao Zheng, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. MMM 2010, 713-718. Web SearchBibTeXDownload
130Robust Clustering as Ensembles of Affinity Relations. Hairong Liu, Longin Jan Latecki, Shuicheng Yan. NIPS 2010, 1414-1422. Web SearchBibTeXDownload
129Sparse Representation for Computer Vision and Pattern Recognition. John Wright, Yi Ma, Julien Mairal, Guillermo Sapiro, Thomas S. Huang, Shuicheng Yan. Proceedings of the IEEE (98): 1031-1044 (2010). Web SearchBibTeXDownload
128Effective music tagging through advanced statistical modeling. Jialie Shen, Wang Meng, Shuichang Yan, HweeHwa Pang, Xiansheng Hua. SIGIR 2010, 635-642. Web SearchBibTeXDownload
127A co-learning framework for learning user search intents from rule-generated training data. Jun Yan, Zeyu Zheng, Li Jiang, Yan Li, Shuicheng Yan, Zheng Chen. SIGIR 2010, 895-896. Web SearchBibTeXDownload
126TRECVID 2010 Known-item Search by NUS. Xiangyu Chen, Jin Yuan, Liqiang Nie, Zheng-Jun Zha, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua. TRECVID 2010. Web SearchBibTeXDownload
2009
125Web image mining towards universal age estimator. Bingbing Ni, Zheng Song, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2009, 85-94. Web SearchBibTeXDownload
124Label to region by bi-layer sparsity priors. Xiaobai Liu, Bin Cheng, Shuicheng Yan, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua, Hai Jin. ACM Multimedia 2009, 115-124. Web SearchBibTeXDownload
123Inferring semantic concepts from community-contributed images and noisy tags. Jinhui Tang, Shuicheng Yan, Richang Hong, Guo-Jun Qi, Tat-Seng Chua. ACM Multimedia 2009, 223-232. Web SearchBibTeXDownload
122An online blog reading system by topic clustering and personalized ranking. Xin Li, Jun Yan, Weiguo Fan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Zheng Chen. ACM Trans. Internet Techn. (9) (2009). Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
121Hierarchical spatio-temporal context modeling for action recognition. Ju Sun, Xiao Wu, Shuicheng Yan, Loong Fah Cheong, Tat-Seng Chua, Jintao Li. CVPR 2009, 2004-2011. Web SearchBibTeXDownload
120Multi-label sparse coding for automatic image annotation. Changhu Wang, Shuicheng Yan, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang. CVPR 2009, 1643-1650. Web SearchBibTeXDownload
119Recognizing human group activities with localized causalities. Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. CVPR 2009, 1470-1477. Web SearchBibTeXDownload
118Multiplicative nonnegative greph embedding. Changhu Wang, Zheng Song, Shuicheng Yan, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang. CVPR 2009, 389-396. Web SearchBibTeXDownload
117Contextual decomposition of multi-label images. Teng Li, Tao Mei, Shuicheng Yan, In-So Kweon, Chil-Woo Lee. CVPR 2009, 2270-2277. Web SearchBibTeXDownload
116Contextualizing histogram. Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. CVPR 2009, 1682-1689. Web SearchBibTeXDownload
115Large scale natural image classification by sparsity exploration. Changhu Wang, Shuicheng Yan, Hong-Jiang Zhang. ICASSP 2009, 3709-3712. Web SearchBibTeXDownload
114Directed Markov Stationary Features for visual classification. Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim. ICASSP 2009, 825-828. Web SearchBibTeXDownload
113Action detection in complex scenes with spatial and temporal ambiguities. Yuxiao Hu, Liangliang Cao, Fengjun Lv, Shuicheng Yan, Yihong Gong, Thomas S. Huang. ICCV 2009, 128-135. Web SearchBibTeXDownload
112An HOG-LBP human detector with partial occlusion handling. Xiaoyu Wang, Tony X. Han, Shuicheng Yan. ICCV 2009, 32-39. Web SearchBibTeXDownload
111Unified Solution to Nonnegative Data Factorization Problems. Xiaobai Liu, Shuicheng Yan, Jun Yan, Hai Jin. ICDM 2009, 307-316. Web SearchBibTeXDownload
110Synthesizing Novel Dimension Reduction Algorithms in Matrix Trace Oriented Optimization Framework. Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Zheng Chen. ICDM 2009, 598-606. Web SearchBibTeXDownload
109Local-driven semi-supervised learning with multi-label. Teng Li, Shuicheng Yan, Tao Mei, In-So Kweon. ICME 2009, 1508-1511. Web SearchBibTeXDownload
108Mode-kn Factor Analysis for Image Ensembles. Shuicheng Yan, Huan Wang, Jilin Tu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (18): 670-676 (2009). Web SearchBibTeXDownload
107Semi-Supervised Bilinear Subspace Learning. Dong Xu, Shuicheng Yan. IEEE Transactions on Image Processing (18): 1671-1676 (2009). Web SearchBibTeXDownload
106Correspondence Propagation with Weak Priors. Huan Wang, Shuicheng Yan, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (18): 140-150 (2009). Web SearchBibTeXDownload
105Synchronized Submanifold Embedding for Person-Independent Pose Estimation and Beyond. Shuicheng Yan, Huan Wang, Yun Fu, Jun Yan, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (18): 202-210 (2009). Cited by 4Web SearchBibTeXDownload
104Ubiquitously Supervised Subspace Learning. Jianchao Yang, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (18): 241-249 (2009). Web SearchBibTeXDownload
103Enhancing Bilinear Subspace Learning by Element Rearrangement. Dong Xu, Shuicheng Yan, Stephen Lin, Thomas S. Huang, Shih-Fu Chang. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (31): 1913-1920 (2009). Web SearchBibTeXDownload
102Semi-Supervised Classification on Evolutionary Data. Yangqing Jia, Shuicheng Yan, Changshui Zhang. IJCAI 2009, 1083-1088. Web SearchBibTeXDownload
101Non-Negative Semi-Supervised Learning. Changhu Wang, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track (5): 575-582 (2009). Web SearchBibTeXDownload
100Probabilistic latent semantic user segmentation for behavioral targeted advertising. Xiaohui Wu, Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Ying Chen, Zheng Chen. KDD Workshop on Data Mining and Audience Intelligence for Advertising 2009, 10-17. Web SearchBibTeXDownload
99Introduction to the special issue on Video-based Object and Event Analysis. Shiguang Shan, Qingshan Liu, Dacheng Tao, Dong Xu, Shuicheng Yan, Xuelong Li. Pattern Recognition Letters (30): 87 (2009). Web SearchBibTeXDownload
98Straightforward Feature Selection for Scalable Latent Semantic Indexing. Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen. SDM 2009, 1159-1170. Web SearchBibTeXDownload
97Semi-supervised Learning by Sparse Representation. Shuicheng Yan, Huan Wang. SDM 2009, 792-801. Web SearchBibTeXDownload
96Temporal query substitution for ad search. Wen Zhang, Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen. SIGIR 2009, 798-799. Web SearchBibTeXDownload
95ML-fusion based multi-model human detection and tracking for robust human-robot interfaces. Liyuan Li, Jerry Kah Eng Hoe, Shuicheng Yan, Xinguo Yu. WACV 2009, 1-8. Web SearchBibTeXDownload
2008
94Trace Ratio Criterion for Feature Selection. Feiping Nie, Shiming Xiang, Yangqing Jia, Changshui Zhang, Shuicheng Yan. AAAI 2008, 671-676. Web SearchBibTeXDownload
93SIFT-Bag kernel for video event analysis. Xi Zhou, Xiaodan Zhuang, Shuicheng Yan, Shih-Fu Chang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang. ACM Multimedia 2008, 229-238. Web SearchBibTeXDownload
92Near-duplicate keyframe retrieval by nonrigid image matching. Jianke Zhu, Steven C. H. Hoi, Michael R. Lyu, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2008, 41-50. Web SearchBibTeXDownload
91Real-time human action recognition by luminance field trajectory analysis. Zhu Li, Yun Fu, Thomas S. Huang, Shuicheng Yan. ACM Multimedia 2008, 671-676. Web SearchBibTeXDownload
90Pair-activity classification by bi-trajectories analysis. Yue Zhou, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
89Near duplicate image identification with patially Aligned Pyramid Matching. Dong Xu, Tat-Jen Cham, Shuicheng Yan, Shih-Fu Chang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
88Regression from patch-kernel. Shuicheng Yan, Xi Zhou, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
87Non-negative graph embedding. Jianchao Yang, Shuicheng Yan, Yun Fu, Xuelong Li, Thomas S. Huang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
86Misalignment-robust face recognition. Huan Wang, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
85Discriminative local binary patterns for human detection in personal album. Yadong Mu, Shuicheng Yan, Yi Liu, Thomas S. Huang, Bingfeng Zhou. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
84Extracting age information from local spatially flexible patches. Shuicheng Yan, Ming Liu, Thomas S. Huang. ICASSP 2008, 737-740. Web SearchBibTeXDownload
83Discriminant simplex analysis. Yun Fu, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. ICASSP 2008, 3333-3336. Web SearchBibTeXDownload
82Flexible X-Y patches for face recognition. Ming Liu, Shuicheng Yan, Yun Fu, Thomas S. Huang. ICASSP 2008, 2113-2116. Web SearchBibTeXDownload
81Learning the Latent Semantic Space for Ranking in Text Retrieval. Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen. ICDM 2008, 1115-1120. Web SearchBibTeXDownload
80Learning by Propagability. Bingbing Ni, Shuicheng Yan, Ashraf A. Kassim, Loong Fah Cheong. ICDM 2008, 492-501. Web SearchBibTeXDownload
79Web Query Prediction by Unifying Model. Ning Liu, Jun Yan, Shuicheng Yan, Weiguo Fan, Zheng Chen. ICDM Workshops 2008, 436-441. Web SearchBibTeXDownload
78Face Recognition Using Spatially Constrained Earth Mover's Distance. Dong Xu, Shuicheng Yan, Jiebo Luo. IEEE Transactions on Image Processing (17): 2256-2260 (2008). Web SearchBibTeXDownload
77Classification and Feature Extraction by Simplexization. Yun Fu, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (3): 91-100 (2008). Web SearchBibTeXDownload
76Regression From Uncertain Labels and Its Applications to Soft Biometrics. Shuicheng Yan, Huan Wang, Xiaoou Tang, Jianzhuang Liu, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (3): 698-708 (2008). Web SearchBibTeXDownload
75Matrix-Variate Factor Analysis and Its Applications. Xianchao Xie, Shuicheng Yan, James T. Kwok, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Neural Networks (19): 1821-1826 (2008). Web SearchBibTeXDownload
74Discriminant Locally Linear Embedding With High-Order Tensor Data. Xuelong Li, Stephen Lin, Shuicheng Yan, Dong Xu. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (38): 342-352 (2008). Web SearchBibTeXDownload
73Gait Components and Their Application to Gender Recognition. Xuelong Li, Stephen J. Maybank, Shuicheng Yan, Dacheng Tao, Dong Xu. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (38): 145-155 (2008). Web SearchBibTeXDownload
72Reconstruction and Recognition of Tensor-Based Objects With Concurrent Subspaces Analysis. Dong Xu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, Stephen Lin, Hong-Jiang Zhang, Thomas S. Huang. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (18): 36-47 (2008). Web SearchBibTeXDownload
71Convergent 2-D Subspace Learning With Null Space Analysis. Dong Xu, Shuicheng Yan, Stephen Lin, Thomas S. Huang. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (18): 1753-1759 (2008). Web SearchBibTeXDownload
70Correlation Metric for Generalized Feature Extraction. Yun Fu, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (30): 2229-2235 (2008). Web SearchBibTeXDownload
69Contextual motion field-based distance for video analysis. Yadong Mu, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang, Bingfeng Zhou. The Visual Computer (24): 595-603 (2008). Web SearchBibTeXDownload
68Categorizing bi-object video activities using bag of segments and causality features. Yue Zhou, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. VNBA 2008, 55-60. Web SearchBibTeXDownload
2007
67Learning a Person-Independent Representation for Precise 3D Pose Estimation. Shuicheng Yan, ZhenQiu Zhang, Yun Fu, Yuxiao Hu, Jilin Tu, Thomas S. Huang. CLEAR 2007, 297-306. Web SearchBibTeXDownload
66Trace Ratio vs. Ratio Trace for Dimensionality Reduction. Huan Wang, Shuicheng Yan, Dong Xu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. CVPR 2007. Web SearchBibTeXDownload
65Element Rearrangement for Tensor-Based Subspace Learning. Shuicheng Yan, Dong Xu, Stephen Lin, Thomas S. Huang, Shih-Fu Chang. CVPR 2007. Web SearchBibTeXDownload
64Ranking with uncertain labels and its applications. Shuicheng Yan, Huan Wang, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. Frontiers of Computer Science in China (1): 407-412 (2007). Web SearchBibTeXDownload
63Exploring Feature Descritors for Face Recognition. Shuicheng Yan, Huan Wang, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. ICASSP (1) 2007, 629-632. Web SearchBibTeXDownload
62Learning Auto-Structured Regressor from Uncertain Nonnegative Labels. Shuicheng Yan, Huan Wang, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. ICCV 2007, 1-8. Web SearchBibTeXDownload
61Local Word Bag Model for Text Categorization. Wen Pu, Ning Liu, Shuicheng Yan, Jun Yan, Kunqing Xie, Zheng Chen. ICDM 2007, 625-630. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
60Ranking with Uncertain Labels. Shuicheng Yan, Huan Wang, Thomas S. Huang, Qiong Yang, Xiaoou Tang. ICME 2007, 96-99. Web SearchBibTeXDownload
59Detecting Anomaly in Videos from Trajectory Similarity Analysis. Yue Zhou, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang. ICME 2007, 1087-1090. Web SearchBibTeXDownload
58Transductive regression piloted by inter-manifold relations. Huan Wang, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang. ICML 2007, 967-974. Web SearchBibTeXDownload
57Face Verification With Balanced Thresholds. Shuicheng Yan, Dong Xu, Xiaoou Tang. IEEE Transactions on Image Processing (16): 262-268 (2007). Web SearchBibTeXDownload
56Formulating Face Verification With Semidefinite Programming. Shuicheng Yan, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Image Processing (16): 2802-2810 (2007). Web SearchBibTeXDownload
55Multilinear Discriminant Analysis for Face Recognition. Shuicheng Yan, Dong Xu, Qiang Yang, Lei Zhang, Xiaoou Tang, HongJiang Zhang. IEEE Transactions on Image Processing (16): 212-220 (2007). Cited by 29Web SearchBibTeXDownload
54Marginal Fisher Analysis and Its Variants for Human Gait Recognition and Content- Based Image Retrieval. Dong Xu, Shuicheng Yan, Dacheng Tao, Stephen Lin, Hong-Jiang Zhang. IEEE Transactions on Image Processing (16): 2811-2821 (2007). Web SearchBibTeXDownload
53A Parameter-Free Framework for General Supervised Subspace Learning. Shuicheng Yan, Jianzhuang Liu, Xiaoou Tang, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (2): 69-76 (2007). Web SearchBibTeXDownload
52Bilinear Analysis for Kernel Selection and Nonlinear Feature Extraction. Shu Yang, Shuicheng Yan, Chao Zhang, Xiaoou Tang. IEEE Transactions on Neural Networks (18): 1442-1452 (2007). Web SearchBibTeXDownload
51Rank-One Projections With Adaptive Margins for Face Recognition. Dong Xu, Stephen Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (37): 1226-1236 (2007). Web SearchBibTeXDownload
50Nonlinear Discriminant Analysis on Embedded Manifold. Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, Dong Xu, Hong-Jiang Zhang, Benyu Zhang, QianSheng Cheng. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (17): 468-477 (2007). Web SearchBibTeXDownload
49Graph Embedding and Extensions: A General Framework for Dimensionality Reduction. Shuicheng Yan, Dong Xu, Benyu Zhang, HongJiang Zhang, Qiang Yang, Stephen Lin. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (29): 40-51 (2007). Cited by 239Web SearchBibTeXDownload
48A Convengent Solution to Tensor Subspace Learning. Huan Wang, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang, Xiaoou Tang. IJCAI 2007, 629-634. Web SearchBibTeXDownload
47Face Recognition - a Generalized Marginal Fisher Analysis Approach. Dong Xu, Dacheng Tao, Xuelong Li, Shuicheng Yan. Int. J. Image Graphics (7): 583-591 (2007). Web SearchBibTeXDownload
46Causal relation of queries from temporal logs. Yizhou Sun, Kunqing Xie, Ning Liu, Shuicheng Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen. WWW 2007, 1141-1142. Web SearchBibTeXDownload
2006
45Maximum unfolded embedding: formulation, solution, and application for image clustering. Huan Wang, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang, Xiaoou Tang. ACM Multimedia 2006, 45-48. Web SearchBibTeXDownload
44Learning Semantic Patterns with Discriminant Localized Binary Projections. Shuicheng Yan, Tianqiang Yuan, Xiaoou Tang. CVPR (1) 2006, 168-174. Web SearchBibTeXDownload
43Rank-one Projections with Adaptive Margins for Face Recognition. Dong Xu, Stephen Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. CVPR (1) 2006, 175-181. Web SearchBibTeXDownload
42Pursuing Informative Projection on Grassmann Manifold. Dahua Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. CVPR (2) 2006, 1727-1734. Web SearchBibTeXDownload
41Trace Quotient Problems Revisited. Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. ECCV (2) 2006, 232-244. Web SearchBibTeXDownload
40A Novel Scalable Algorithm for Supervised Subspace Learning. Jun Yan, Ning Liu, Benyu Zhang, Qiang Yang, Shuicheng Yan, Zheng Chen. ICDM 2006, 721-730. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
39Locally adaptive classification piloted by uncertainty. Juan Dai, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang, James T. Kwok. ICML 2006, 225-232. Web SearchBibTeXDownload
38Dimensionality Reduction with Adaptive Kernels. Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. ICPR (2) 2006, 626-629. Web SearchBibTeXDownload
37Perspective Symmetry Invariant and Its Applications. Tianqiang Yuan, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. ICPR (4) 2006, 65-68. Web SearchBibTeXDownload
36Human Gait Recognition With Matrix Representation. Dong Xu, Shuicheng Yan, Dacheng Tao, Lei Zhang, Xuelong Li, HongJiang Zhang. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (16): 896-903 (2006). Web SearchBibTeXDownload
35Effective and Efficient Dimensionality Reduction for Large-Scale and Streaming Data Preprocessing. Jun Yan, Benyu Zhang, Ning Liu, Shuicheng Yan, QianSheng Cheng, Weiguo Fan, Qiang Yang, Wensi Xi, Zheng Chen. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (18): 320-333 (2006). Cited by 19Web SearchBibTeXDownload
34A scalable supervised algorithm for dimensionality reduction on streaming data. Jun Yan, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Ning Liu, Qiang Yang, QianSheng Cheng, Hua Li, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. Inf. Sci. (176): 2042-2065 (2006). Cited by 5Web SearchBibTeXDownload
2005
33Discriminant Analysis with Tensor Representation. Shuicheng Yan, Dong Xu, Qiang Yang, Lei Zhang, Xiaoou Tang, HongJiang Zhang. CVPR (1) 2005, 526-532. Cited by 49Web SearchBibTeXDownload
32Coupled Kernel-Based Subspace Learning. Shuicheng Yan, Dong Xu, Lei Zhang, Benyu Zhang, HongJiang Zhang. CVPR (1) 2005, 645-650. Web SearchBibTeXDownload
31Graph Embedding: A General Framework for Dimensionality Reduction. Shuicheng Yan, Dong Xu, Benyu Zhang, HongJiang Zhang. CVPR (2) 2005, 830-837. Web SearchBibTeXDownload
30Fisher+Kernel Criterion for Discriminant Analysis. Shu Yang, Shuicheng Yan, Dong Xu, Xiaoou Tang, Chao Zhang. CVPR (2) 2005, 197-202. Web SearchBibTeXDownload
29Concurrent Subspaces Analysis. Dong Xu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Zhengkai Liu, Heung-Yeung Shum. CVPR (2) 2005, 203-208. Web SearchBibTeXDownload
28Neighborhood Preserving Embedding. Xiaofei He, Deng Cai, Shuicheng Yan, HongJiang Zhang. ICCV 2005, 1208-1213. Web SearchBibTeXDownload
27Largest-eigenvalue-theory for incremental principal component analysis. Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. ICIP (1) 2005, 1181-1184. Web SearchBibTeXDownload
26Feedback-based dynamic generalized LDA for face recognition. Dahua Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. ICIP (2) 2005, 922-925. Web SearchBibTeXDownload
25Tensor-based factor decomposition for relighting. Dahua Lin, Yingqing Xu, Xiaoou Tang, Shuicheng Yan. ICIP (2) 2005, 386-389. Web SearchBibTeXDownload
24Comparative study: face recognition on unspecific persons using linear subspace methods. Dahua Lin, Shuicheng Yan, Xiaoou Tang. ICIP (3) 2005, 764-767. Web SearchBibTeXDownload
23Face Recognition Using Laplacianfaces. Xiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, Partha Niyogi, HongJiang Zhang. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (27): 328-340 (2005). Web SearchBibTeXDownload
22Learning quantifiable associations via principal sparse non-negative matrix factorization. Chenyong Hu, Benyu Zhang, Yongji Wang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Qing Wang, Qiang Yang. Intell. Data Anal. (9): 603-620 (2005). Web SearchBibTeXDownload
21Robust Non-Frontal Face Alignment with Edge Based Texture. Hua Li, Shuicheng Yan, Li-Zhong Peng. J. Comput. Sci. Technol. (20): 849-854 (2005). Web SearchBibTeXDownload
20Realistic 3D Face Modeling by Fusing Multiple 2D Images. Changhu Wang, Shuicheng Yan, HongJiang Zhang, Wei-Ying Ma. MMM 2005, 139-146. Web SearchBibTeXDownload
19Parallel Image Matrix Compression for Face Recognition. Dong Xu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, Zhengkai Liu, HongJiang Zhang. MMM 2005, 232-238. Web SearchBibTeXDownload
18Efficient 3D reconstruction for face recognition. Dalong Jiang, Yuxiao Hu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Wen Gao. Pattern Recognition (38): 787-798 (2005). Web SearchBibTeXDownload
17OCFS: optimal orthogonal centroid feature selection for text categorization. Jun Yan, Ning Liu, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, QianSheng Cheng, Weiguo Fan, Wei-Ying Ma. SIGIR 2005, 122-129. Cited by 33Web SearchBibTeXDownload
2004
16Efficient PageRank with Same Out-Link Groups. Yizhou Lu, Xuezheng Liu, Hua Li, Benyu Zhang, Wensi Xi, Zheng Chen, Shuicheng Yan, Wei-Ying Ma. AIRS 2004, 141-152. Web SearchBibTeXDownload
15Learning similarity measures in non-orthogonal space. Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan, Qiang Yang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Fengshan Bai, Wei-Ying Ma. CIKM 2004, 334-341. Cited by 10Web SearchBibTeXDownload
14Discriminant Analysis on Embedded Manifold. Shuicheng Yan, HongJiang Zhang, Yuxiao Hu, Benyu Zhang, QianSheng Cheng. ECCV (1) 2004, 121-132. Web SearchBibTeXDownload
13Automatic 3D Reconstruction for Face Recognition. Yuxiao Hu, Dalong Jiang, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang. FGR 2004, 843-850. Web SearchBibTeXDownload
12Online Supervised Learning for Digital Library. Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan, Wensi Xi, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Fengshan Bai, Wei-Ying Ma. ICADL 2004, 683. Web SearchBibTeXDownload
11Mining Ratio Rules Via Principal Sparse Non-Negative Matrix Factorization. Chenyong Hu, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Jun Yan, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. ICDM 2004, 407-410. Cited by 17Web SearchBibTeXDownload
10Bayesian shape localization for face recognition using global and local textures. Shuicheng Yan, Xiaofei He, Yuxiao Hu, HongJiang Zhang, Mingjing Li, QianSheng Cheng. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (14): 102-113 (2004). Web SearchBibTeXDownload
9IMMC: incremental maximum margin criterion. Jun Yan, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Hua Li, Zheng Chen, Wensi Xi, Weiguo Fan, Wei-Ying Ma, QianSheng Cheng. KDD 2004, 725-730. Cited by 19Web SearchBibTeXDownload
8Automatic, Effective, and Efficient 3D Face Reconstruction from Arbitrary View Image. Changhu Wang, Shuicheng Yan, Hua Li, HongJiang Zhang, Mingjing Li. PCM (2) 2004, 553-560. Web SearchBibTeXDownload
7Link fusion: a unified link analysis framework for multi-type interrelated data objects. Wensi Xi, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yizhou Lu, Shuicheng Yan, Wei-Ying Ma, Edward A. Fox. WWW 2004, 319-327. Web SearchBibTeXDownload
2003
6Learning a Locality Preserving Subspace for Visual Recognition. Xiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, HongJiang Zhang. ICCV 2003, 385-393. Web SearchBibTeXDownload
5Ranking Prior Likelihood Distributions for Bayesian Shape Localization Framework. Shuicheng Yan, Mingjing Li, HongJiang Zhang, QianSheng Cheng. ICCV 2003, 51-58. Web SearchBibTeXDownload
4Face alignment using texture-constrained active shape models. Shuicheng Yan, Ce Liu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang, Heung-Yeung Shum, QianSheng Cheng. Image Vision Comput. (21): 69-75 (2003). Web SearchBibTeXDownload
3Face alignment using view-based direct appearance models. Shuicheng Yan, XinWen Hou, Stan Z. Li, HongJiang Zhang, QianSheng Cheng. Int. J. Imaging Systems and Technology (13): 106-112 (2003). Web SearchBibTeXDownload
2002
2Multi-View Face Alignment Using Direct Appearance Models. Stan Z. Li, HongJiang Zhang, Shuicheng Yan, QianSheng Cheng. FGR 2002, 324-329. Web SearchBibTeXDownload
1Multi-Class SVM Classifier Based on Pairwise Coupling. Zeyu Li, Shiwei Tang, Shuicheng Yan. SVM 2002, 321-333. Cited by 10Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
References
1. ^ IJCAI-07 - List of Papers - Retrieved 2012-02-09 - details
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research