2010
8Evolutionary Transients in the Rice Transcriptome. Jun Wang, Jianguo Zhang, Ruiqiang Li, Hongkun Zheng, Jun Li, Yong Zhang, Heng Li, Peixiang Ni, Songgang Li, Shengting Li, Jingqiang Wang, Dongyuan Liu, Jason E. McDermott, Ram Samudrala, Siqi Liu, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong. Genomics, Proteomics & Bioinformatics (8): 211-228 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
7Arabidopsis Hormone Database: a comprehensive genetic and phenotypic information database for plant hormone research in Arabidopsis. Zhiyu Peng, Xin Zhou, Linchuan Li, Xiangchun Yu, Hongjiang Li, Zhiqiang Jiang, Guangyu Cao, Mingyi Bai, Xingchun Wang, Caifu Jiang, Haibin Lu, Xianhui Hou, Lijia Qu, Zhiyong Wang, Jianru Zuo, Xiangdong Fu, Zhen Su, Songgang Li, Hongwei Guo. Nucleic Acids Research (37): 975-982 (2009). Web SearchBibTeXDownload
2006
6NMPP: a user-customized NimbleGen microarray data processing pipeline. Xiangfeng Wang, Hang He, Lei Li, Runsheng Chen, Xing Wang Deng, Songgang Li. Bioinformatics (22): 2955-2957 (2006). Web SearchBibTeXDownload
2005
5SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Jing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu. Nucleic Acids Research (33): 399-402 (2005). Web SearchBibTeXDownload
4ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Jing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (33): 438-441 (2005). Web SearchBibTeXDownload
3SPD - a web-based secreted protein database. Yunjia Chen, Yong Zhang, Yanbin Yin, Ge Gao, Songgang Li, Ying Jiang, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo. Nucleic Acids Research (33): 169-173 (2005). Web SearchBibTeXDownload
2ReAS: Recovery of Ancestral Sequences for Transposable Elements from the Unassembled Reads of a Whole Genome Shotgun. Ruiqiang Li, Jia Ye, Songgang Li, Jing Wang, Yujun Han, Chen Ye, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong, Jun Wang. PLoS Computational Biology (1) (2005). Web SearchBibTeXDownload
2004
1BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang. Nucleic Acids Research (32): 377-382 (2004). Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research