2013
98Image retrieval with query-adaptive hashing. Dong Liu, Shuicheng Yan, Rong-Rong Ji, Xian-Sheng Hua, Hong-Jiang Zhang. TOMCCAP (9): 2 (2013). Web SearchBibTeXDownload
2012
97Assistive tagging: A survey of multimedia tagging with human-computer joint exploration. Meng Wang, Bingbing Ni, Xian-Sheng Hua, Tat-Seng Chua. ACM Comput. Surv. (44): 25 (2012). Web SearchBibTeXDownload
96Scalable similar image search by joint indices. Jing Wang, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ACM Multimedia 2012, 1325-1326. Web SearchBibTeXDownload
95Color filter for image search. Peng Wang, Dongqing Zhang, Jingdong Wang, Zhong Wu, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ACM Multimedia 2012, 1327-1328. Web SearchBibTeXDownload
94Introduction to the Special Section on Intelligent Multimedia Systems and Technology Part II. Xian-Sheng Hua, Qi Tian, Alberto Del Bimbo, Ramesh Jain. ACM TIST (3): 39 (2012). Web SearchBibTeXDownload
93Bridging the Semantic Gap via Functional Brain Imaging. Xintao Hu, Kaiming Li, Junwei Han, Xian-Sheng Hua, Lei Guo, Tianming Liu. IEEE Transactions on Multimedia (14): 314-325 (2012). Web SearchBibTeXDownload
92Special Issue on Subspace and Manifold Learning for Image and Video Indexing and Search. Yun Fu, Xian-Sheng Hua, Zhu Li, Aggelos K. Katsaggelos, Thomas S. Huang. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (42): 294-297 (2012). Web SearchBibTeXDownload
91Flickr Distance: A Relationship Measure for Visual Concepts. Lei Wu, Xian-Sheng Hua, Nenghai Yu, Wei-Ying Ma, Shipeng Li. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (34): 863-875 (2012). Web SearchBibTeXDownload
90Ensemble Manifold Regularization. Bo Geng, Dacheng Tao, Chao Xu, Linjun Yang, Xian-Sheng Hua. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (34): 1227-1233 (2012). Web SearchBibTeXDownload
89Interactive mobile visual search for social activities completion using query image contextual model. Ning Zhang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Ling Guan, Shipeng Li. MMSP 2012, 238-243. Web SearchBibTeXDownload
88Social media mining and search. Jinhui Tang, Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Tat-Seng Chua. Multimedia Tools Appl. (56): 1-7 (2012). Web SearchBibTeXDownload
87Guest editorial: content, concept and context mining in social media. Heng Tao Shen, Xian-Sheng Hua, Jiebo Luo, Vincent Oria. World Wide Web (15): 115-116 (2012). Web SearchBibTeXDownload
2011
86TapTell: understanding visual intents on-the-go. Ning Zhang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Ling Guan, Shipeng Li. ACM Multimedia 2011, 777-778. Web SearchBibTeXDownload
85Hybrid image summarization. Hao Xu, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ACM Multimedia 2011, 1217-1220. Web SearchBibTeXDownload
84Internet multimedia advertising: techniques and technologies. Tao Mei, Ruofei Zhang, Xian-Sheng Hua. ACM Multimedia 2011, 627-628. Web SearchBibTeXDownload
83Multimedia tagging: past, present and future. Jialie Shen, Meng Wang, Shuicheng Yan, Xian-Sheng Hua. ACM Multimedia 2011, 639-640. Web SearchBibTeXDownload
82Million-scale near-duplicate video retrieval system. Yang Cai, Linjun Yang, Wei Ping, Fei Wang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ACM Multimedia 2011, 837-838. Web SearchBibTeXDownload
81Modeling social strength in social media community via kernel-based learning. Jinfeng Zhuang, Tao Mei, Steven C. H. Hoi, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ACM Multimedia 2011, 113-122. Web SearchBibTeXDownload
80Introduction to the special issue on intelligent multimedia systems and technology. Xian-Sheng Hua, Qi Tian, Alberto Del Bimbo, Ramesh Jain. ACM TIST (2): 9 (2011). Web SearchBibTeXDownload
79Predicting occupation via human clothing and contexts. Zheng Song, Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Shuicheng Yan. ICCV 2011, 1084-1091. Web SearchBibTeXDownload
78Towards Optimal Discriminating Order for Multiclass Classification. Dong Liu, Shuicheng Yan, Yadong Mu, Xian-Sheng Hua, Shih-Fu Chang, Hong-Jiang Zhang. ICDM 2011, 388-397. Web SearchBibTeXDownload
77Image Decomposition With Multilabel Context: Algorithms and Applications. Teng Li, Shuicheng Yan, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, In-So Kweon. IEEE Transactions on Image Processing (20): 2301-2314 (2011). Web SearchBibTeXDownload
76Assemble New Object Detector With Few Examples. Kuiyuan Yang, Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Shuicheng Yan, Hong-Jiang Zhang. IEEE Transactions on Image Processing (20): 3341-3349 (2011). Web SearchBibTeXDownload
75Image Retagging Using Collaborative Tag Propagation. Dong Liu, Shuicheng Yan, Xian-Sheng Hua, Hong-Jiang Zhang. IEEE Transactions on Multimedia (13): 702-712 (2011). Web SearchBibTeXDownload
74Clip-based hierarchical representation for near-duplicate video detection. Sakrapee Paisitkriangkrai, Tao Mei, Jian Zhang, Xian-Sheng Hua. Int. J. Comput. Math. (88): 3817-3833 (2011). Web SearchBibTeXDownload
73Tap-to-search: Interactive and contextual visual search on mobile devices. Ning Zhang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Ling Guan, Shipeng Li. MMSP 2011, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
72Interactive multimedia computing. Meng Wang, Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Tat-Seng Chua. Multimedia Syst. (17): 365-366 (2011). Web SearchBibTeXDownload
71PLBP: An effective local binary patterns texture descriptor with pyramid representation. Xueming Qian, Xian-Sheng Hua, Ping Chen, Liangjun Ke. Pattern Recognition (44): 2502-2515 (2011). Web SearchBibTeXDownload
70FAMER: Making Multi-Instance Learning Better and Faster. Wei Ping, Ye Xu, Jianyong Wang, Xian-Sheng Hua. SDM 2011, 594-605. Web SearchBibTeXDownload
69WonderWhat: real-time event determination from photos. Mingyan Gao, Xian-Sheng Hua, Ramesh Jain. WWW (Companion Volume) 2011, 37-38. Web SearchBibTeXDownload
2010
68Bridging low-level features and high-level semantics via fMRI brain imaging for video classification. Xintao Hu, Fan Deng, Kaiming Li, Tuo Zhang, Hanbo Chen, Xi Jiang, Jinglei Lv, Dajiang Zhu, Carlos Faraco, Degang Zhang, Arsham Mesbah, Junwei Han, Xian-Sheng Hua, Li Xie, L. Stephen Miller, Lei Guo, Tianming Liu. ACM Multimedia 2010, 451-460. Web SearchBibTeXDownload
67Real-time large scale near-duplicate web video retrieval. Lifeng Shang, Linjun Yang, Fei Wang, Kwok-Ping Chan, Xian-Sheng Hua. ACM Multimedia 2010, 531-540. Web SearchBibTeXDownload
66Scalable clip-based near-duplicate video detection with ordinal measure. Sakrapee Paisitkriangkrai, Tao Mei, Jian Zhang, Xian-Sheng Hua. CIVR 2010, 121-128. Web SearchBibTeXDownload
65Learning to combine multi-resolution spatially-weighted co-occurrence matrices for image representation. Xiangang Cheng, Jingdong Wang, Liang-Tien Chia, Xian-Sheng Hua. ICME 2010, 631-636. Web SearchBibTeXDownload
64Active Reranking for Web Image Search. Xinmei Tian, Dacheng Tao, Xian-Sheng Hua, Xiuqing Wu. IEEE Transactions on Image Processing (19): 805-820 (2010). Web SearchBibTeXDownload
63Image Classification With Kernelized Spatial-Context. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang. IEEE Transactions on Multimedia (12): 278-287 (2010). Web SearchBibTeXDownload
62Visual quality assessment for web videos. Tian Xia, Tao Mei, Gang Hua, Yong-Dong Zhang, Xian-Sheng Hua. J. Visual Communication and Image Representation (21): 826-837 (2010). Web SearchBibTeXDownload
61Effective music tagging through advanced statistical modeling. Jialie Shen, Wang Meng, Shuichang Yan, HweeHwa Pang, Xiansheng Hua. SIGIR 2010, 635-642. Web SearchBibTeXDownload
60Image search by concept map. Hao Xu, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. SIGIR 2010, 275-282. Web SearchBibTeXDownload
59Visual query suggestion: Towards capturing user intent in internet image search. Zheng-Jun Zha, Linjun Yang, Tao Mei, Meng Wang, Zengfu Wang, Tat-Seng Chua, Xian-Sheng Hua. TOMCCAP (6) (2010). Web SearchBibTeXDownload
58Interactive image search by 2D semantic map. Hao Xu, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. WWW 2010, 1321-1324. Web SearchBibTeXDownload
2009
57Image Search Result Summarization with Informative Priors. Rui Liu, Linjun Yang, Xian-Sheng Hua. ACCV (3) 2009, 485-495. Web SearchBibTeXDownload
56Tag refinement by regularized LDA. Hao Xu, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ACM Multimedia 2009, 573-576. Web SearchBibTeXDownload
55Learning semantic distance from community-tagged media collection. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Hong-Jiang Zhang. ACM Multimedia 2009, 243-252. Web SearchBibTeXDownload
54Introduction to computer vision and image understanding the special issue on video analysis. Qingshan Liu, Xuelong Li, Ahmed M. Elgammal, Xian-sheng Hua, Dong Xu, Dacheng Tao. Computer Vision and Image Understanding (113): 317-318 (2009). Web SearchBibTeXDownload
53Semi-supervised kernel density estimation for video annotation. Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Richang Hong, Guo-Jun Qi, Yan Song, Li-Rong Dai. Computer Vision and Image Understanding (113): 384-396 (2009). Web SearchBibTeXDownload
52Ensemble manifold regularization. Bo Geng, Chao Xu, Dacheng Tao, Linjun Yang, Xian-Sheng Hua. CVPR 2009, 2396-2402. Web SearchBibTeXDownload
51Summarizing tagged image collections by cross-media representativeness voting. Hao Xu, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li. ICME 2009, 922-925. Web SearchBibTeXDownload
50Scale-Invariant Visual Language Modeling for Object Categorization. Lei Wu, Yang Hu, Mingjing Li, Nenghai Yu, Xian-Sheng Hua. IEEE Transactions on Multimedia (11): 286-294 (2009). Web SearchBibTeXDownload
49Correlative Linear Neighborhood Propagation for Video Annotation. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Meng Wang, Zhiwei Gu, Guo-Jun Qi, Xiuqing Wu. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (39): 409-416 (2009). Web SearchBibTeXDownload
48Unified Video Annotation via Multigraph Learning. Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Richang Hong, Jinhui Tang, Guo-Jun Qi, Yan Song. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (19): 733-746 (2009). Web SearchBibTeXDownload
47Two-Dimensional Multilabel Active Learning with an Efficient Online Adaptation Model for Image Classification. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (31): 1880-1897 (2009). Web SearchBibTeXDownload
46Video semantic analysis based on structure-sensitive anisotropic manifold ranking. Jinhui Tang, Guo-Jun Qi, Meng Wang, Xian-Sheng Hua. Signal Processing (89): 2313-2323 (2009). Web SearchBibTeXDownload
45Learning to tag. Lei Wu, Linjun Yang, Nenghai Yu, Xian-Sheng Hua. WWW 2009, 361-370. Web SearchBibTeXDownload
2008
44Online multi-label active annotation: towards large-scale content-based video search. Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi. ACM Multimedia 2008, 141-150. Web SearchBibTeXDownload
43Annotating personal albums via web mining. Jimin Jia, Nenghai Yu, Xian-Sheng Hua. ACM Multimedia 2008, 459-468. Web SearchBibTeXDownload
42Finding image exemplars using fast sparse affinity propagation. Yangqing Jia, Jingdong Wang, Changshui Zhang, Xian-Sheng Hua. ACM Multimedia 2008, 639-642. Web SearchBibTeXDownload
41Flickr distance. Lei Wu, Xian-Sheng Hua, Nenghai Yu, Wei-Ying Ma, Shipeng Li. ACM Multimedia 2008, 31-40. Web SearchBibTeXDownload
40A joint appearance-spatial distance for kernel-based image categorization. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Zheng-Jun Zha, Hong-Jiang Zhang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
39Joint multi-label multi-instance learning for image classification. Zheng-Jun Zha, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Jingdong Wang, Guo-Jun Qi, Zengfu Wang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
38Two-Dimensional Active Learning for image classification. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
37Normalized tree partitioning for image segmentation. Jingdong Wang, Yangqing Jia, Xian-Sheng Hua, Changshui Zhang, Long Quan. CVPR 2008. Web SearchBibTeXDownload
36Maximum Margin Clustering with Pairwise Constraints. Yang Hu, Jingdong Wang, Nenghai Yu, Xian-Sheng Hua. ICDM 2008, 253-262. Web SearchBibTeXDownload
35Augmented tree partitioning for interactive image segmentation. Yangqing Jia, Jingdong Wang, Changshui Zhang, Xian-Sheng Hua. ICIP 2008, 2292-2295. Web SearchBibTeXDownload
34Automatic video annotation through search and mining. Emily Moxley, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Wei-Ying Ma, B. S. Manjunath. ICME 2008, 685-688. Web SearchBibTeXDownload
33Query-independent learning for video search. Yuan Liu, Tao Mei, Guo-Jun Qi, Xiuqing Wu, Xian-Sheng Hua. ICME 2008, 1249-1252. Web SearchBibTeXDownload
32Video Annotation Based on Kernel Linear Neighborhood Propagation. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Yan Song, Xiuqing Wu. IEEE Transactions on Multimedia (10): 620-628 (2008). Web SearchBibTeXDownload
31Correlative multilabel video annotation with temporal kernels. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Tao Mei, Meng Wang, Hong-Jiang Zhang. TOMCCAP (5) (2008). Web SearchBibTeXDownload
30MSRA atT TRECVID 2008: High-Level Feature Extraction and Automatic Search. Tao Mei, Zheng-Jun Zha, Yuan Liu, Meng Wang, Guo-Jun Qi, Xinmei Tian, Jingdong Wang, Linjun Yang, Xian-Sheng Hua. TRECVID 2008. Web SearchBibTeXDownload
2007
29Refining video annotation by exploiting pairwise concurrent relation. Zheng-Jun Zha, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Zengfu Wang. ACM Multimedia 2007, 345-348. Web SearchBibTeXDownload
28Correlative multi-label video annotation. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Tao Mei, Hong-Jiang Zhang. ACM Multimedia 2007, 17-26. Web SearchBibTeXDownload
27Structure-sensitive manifold ranking for video concept detection. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Meng Wang, Tao Mei, Xiuqing Wu. ACM Multimedia 2007, 852-861. Web SearchBibTeXDownload
26Typicality ranking via semi-supervised multiple-instance learning. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Xiuqing Wu. ACM Multimedia 2007, 297-300. Web SearchBibTeXDownload
25Concurrent Multiple Instance Learning for Image Categorization. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Tao Mei, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang. CVPR 2007. Web SearchBibTeXDownload
24Temporally Consistent Gaussian Random Field for Video Semantic Analysis. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Guo-Jun Qi, Shipeng Li, Xiuqing Wu. ICIP (4) 2007, 525-528. Web SearchBibTeXDownload
23Anisotropic Manifold Ranking for Video Annotation. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Tao Mei, Xiuqing Wu. ICME 2007, 492-495. Web SearchBibTeXDownload
22Beyond Accuracy: Typicality Ranking for Video Annotation. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Zhiwei Gu, Xiuqing Wu. ICME 2007, 647-650. Web SearchBibTeXDownload
21Transductive Inference with Hierarchical Clustering for Video Annotation. Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yan Song, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang. ICME 2007, 643-646. Web SearchBibTeXDownload
20A Novel Multiple Instance Learning Approach for Image Retrieval Based on Adaboost Feature Selection. Xun Yuan, Xian-Sheng Hua, Meng Wang, Guo-Jun Qi, Xiuqing Wu. ICME 2007, 1491-1494. Web SearchBibTeXDownload
19Interactive Video Annotation by Multi-Concept Multi-Modality Active Learning. Meng Wang, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Jinhui Tang, Guo-Jun Qi, Yan Song, Li-Rong Dai. Int. J. Semantic Computing (1): 459-477 (2007). Web SearchBibTeXDownload
18Kernel-Based Linear Neighborhood Propagation for Semantic Video Annotation. Jinhui Tang, Xian-Sheng Hua, Yan Song, Guo-Jun Qi, Xiuqing Wu. PAKDD 2007, 793-800. Web SearchBibTeXDownload
17MSRA-USTC-SJTU AT TRECVID 2007: HIGH-LEVEL FEATURE EXTRACTION AND SEARCH. Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Wei Lai, Linjun Yang, Zheng-Jun Zha, Yuan Liu, Zhiwei Gu, Guo-Jun Qi, Meng Wang, Jinhui Tang, Xun Yuan, Zheng Lu, Jingjing Liu. TRECVID 2007. Web SearchBibTeXDownload
2006
16Towards content-based relevance ranking for video search. Wei Lai, Xian-Sheng Hua, Wei-Ying Ma. ACM Multimedia 2006, 627-630. Web SearchBibTeXDownload
15Probabilistic Multimodality Fusion for Event based Home Photo Clustering. Tao Mei, Bin Wang, Xian-Sheng Hua, He-Qin Zhou, Shipeng Li. ICME 2006, 1757-1760. Web SearchBibTeXDownload
14Video Annotation by Active Learning and Semi-Supervised Ensembling. Yan Song, Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Li-Rong Dai, Ren-Hua Wang. ICME 2006, 933-936. Web SearchBibTeXDownload
13A semi-supervised incremental learning framework for sports video view classification. Jun Wu, Bo Zhang, Xian-Sheng Hua, Jianwei Zhang. MMM 2006. Web SearchBibTeXDownload
12Efficient semantic annotation method for indexing large personal video database. Yan Song, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Li-Rong Dai, Meng Wang, HongJiang Zhang. Multimedia Information Retrieval 2006, 289-296. Web SearchBibTeXDownload
2005
11Robust learning-based TV commercial detection. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, Hong-Jiang Zhang. ICME 2005, 149-152. Web SearchBibTeXDownload
10A generic framework of user attention model and its application in video summarization. Yu-Fei Ma, Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. IEEE Transactions on Multimedia (7): 907-919 (2005). Web SearchBibTeXDownload
9Tracking concept drifting with an online-optimized incremental learning framework. Jun Wu, Dayong Ding, Xian-Sheng Hua, Bo Zhang. Multimedia Information Retrieval 2005, 33-40. Web SearchBibTeXDownload
2004
8Automatic music video generation based on temporal pattern analysis. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. ACM Multimedia 2004, 472-475. Web SearchBibTeXDownload
7Automatically converting otograic series into video. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. ACM Multimedia 2004, 708-715. Web SearchBibTeXDownload
6P-Karaoke: personalized karaoke system. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. ACM Multimedia 2004, 172-173. Web SearchBibTeXDownload
5An online-optimized incremental learning framework for video semantic classification. Jun Wu, Xian-Sheng Hua, HongJiang Zhang, Bo Zhang. ACM Multimedia 2004, 320-323. Web SearchBibTeXDownload
4Optimization-based automated home video editing system. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (14): 572-583 (2004). Web SearchBibTeXDownload
3An Online Learning Framework for Sports Video View Classification. Jun Wu, Xian-Sheng Hua, Jianmin Li, Bo Zhang, HongJiang Zhang. PCM (2) 2004, 289-297. Web SearchBibTeXDownload
2003
2AVE: automated home video editing. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. ACM Multimedia 2003, 490-497. Web SearchBibTeXDownload
1Content based photograph slide show with incidental music. Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang. ISCAS (2) 2003, 648-651. Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research