2013
352Travel time prediction based on historical trajectory data. Yijuan Jiang, Xiang Li. Annals of GIS (19): 27-35 (2013). Web SearchBibTeXDownload
351Global task-space adaptive control of robot. Xiang Li, Chien Chern Cheah. Automatica (49): 58-69 (2013). Web SearchBibTeXDownload
350BSTBGA: A hybrid genetic algorithm for constrained multi-objective optimization problems. Xiang Li, Gang Du. Computers & OR (40): 282-302 (2013). Web SearchBibTeXDownload
349Double marginalization and coordination in the supply chain with uncertain supply. Xiang Li, Yongjian Li, Xiaoqiang Cai. European Journal of Operational Research (226): 228-236 (2013). Web SearchBibTeXDownload
348Architecture of Network Environment for High-Risk Security Experimentation. Xiaohui Kuang, Xiang Li, Jinjing Zhao. ICT-EurAsia 2013, 479-484. Web SearchBibTeXDownload
347Composite Damage Detection Based on Redundant Second-Generation Wavelet Transform and Fractal Dimension Tomography Algorithm of Lamb Wave. XueFeng Chen, Xiang Li, Shibin Wang, Zhibo Yang, Binqiang Chen, Zhengjia He. IEEE T. Instrumentation and Measurement (62): 1354-1363 (2013). Web SearchBibTeXDownload
346A Subway Train Timetable Optimization Approach Based on Energy-Efficient Operation Strategy. Shuai Su, Xiang Li, Tao Tang, Ziyou Gao. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (14): 883-893 (2013). Web SearchBibTeXDownload
345Flocking of Multi-Agent Systems Via Model Predictive Control Based on Position-Only Measurements. Jingyuan Zhan, Xiang Li. IEEE Trans. Industrial Informatics (9): 377-385 (2013). Web SearchBibTeXDownload
344Validation of the SEBS-derived sensible heat for FY3A/VIRR and TERRA/MODIS over an alpine grass region using LAS measurements. Yuanyuan Wang, Xiang Li, Shihao Tang. Int. J. Applied Earth Observation and Geoinformation (23): 226-233 (2013). Web SearchBibTeXDownload
343Determining oil slick thickness using hyperspectral remote sensing in the Bohai Sea of China. Yingcheng Lu, Qingjiu Tian, Xinyuan Wang, Guang Zheng, Xiang Li. Int. J. Digital Earth (6): 76-93 (2013). Web SearchBibTeXDownload
342On the union of intermediate nodes of shortest paths. Xiang Li, Xiaodong Hu, Wonjun Lee. J. Comb. Optim. (26): 82-85 (2013). Web SearchBibTeXDownload
341LPT Optimization Algorithm in the Nuclear Environment Image Monitoring. Xiang Li, Jian Li. JSW (8): 659-665 (2013). Web SearchBibTeXDownload
340Data driven modeling based on dynamic parsimonious fuzzy neural network. Mahardhika Pratama, Meng Joo Er, Xiang Li, Richard Jayadi Oentaryo, Edwin Lughofer, Imam Arifin. Neurocomputing (110): 18-28 (2013). Web SearchBibTeXDownload
339Detecting Brain State Changes via Fiber-Centered Functional Connectivity Analysis. Xiang Li, Chulwoo Lim, Kaiming Li, Lei Guo, Tianming Liu. Neuroinformatics (11): 193-210 (2013). Web SearchBibTeXDownload
338Resource virtualization methodology for on-demand allocation in cloud computing systems. XiaoJun Chen, Jing Zhang, Junhuai Li, Xiang Li. Service Oriented Computing and Applications (7): 77-100 (2013). Web SearchBibTeXDownload
337Existence of an optimal strategy for stochastic train energy-efficient operation problem. Xiang Li, Ziyou Gao, Wenzhe Sun. Soft Comput. (17): 651-657 (2013). Web SearchBibTeXDownload
2012
336Multi-Objective Optimization Approaches to Software Release Time Determination. Xiang Li, Min Xie, Szu Hui Ng. APJOR (29) (2012). Web SearchBibTeXDownload
335An Approach to Estimating Cost of Running Cloud Applications Based on AWS. Huihong He, Zhiyi Ma, Xiang Li, Hongjie Chen, Weizhong Shao. APSEC 2012, 571-576. Web SearchBibTeXDownload
334A Data-driven inference algorithm for epidemic pathways using surveillance reports in 2009 outbreak of influenza A (H1N1). Xun Li, Xiang Li, Yu-Ying Jin. CDC 2012, 2840-2845. Web SearchBibTeXDownload
333AUTrust: A Practical Trust Measurement for Adjacent Users in Social Networks. Guangyu Yin, Fan Jiang, Shaoyin Cheng, Xiang Li, Xing He. CGC 2012, 360-367. Web SearchBibTeXDownload
332Research of Congestion in Ad Hoc Networks Based on Cross-Layer Cooperative Processing. Chun-Sheng Cui, Yong-Jian Yang, Xiang Li. CIT 2012, 610-614. Web SearchBibTeXDownload
331vHadoop: A Scalable Hadoop Virtual Cluster Platform for MapReduce-Based Parallel Machine Learning with Performance Consideration. Kejiang Ye, Xiaohong Jiang, Yanzhang He, Xiang Li, Haiming Yan, Peng Huang. CLUSTER Workshops 2012, 152-160. Web SearchBibTeXDownload
330Inequality constraint handling in genetic algorithms using a boundary simulation method. Xiang Li, Gang Du. Computers & OR (39): 521-540 (2012). Web SearchBibTeXDownload
329Towards a temporal network analysis of interactive WiFi users. Yan Zhang, Lin Wang, Yi-Qing Zhang, Xiang Li. CoRR (abs/1206.4781) (2012). Web SearchBibTeXDownload
328Exploiting Attribute Redundancy in Extracting Open Source Forge Websites. Xiang Li, Yanxu Zhu, Gang Yin, Tao Wang, Huaimin Wang. CyberC 2012, 13-20. Web SearchBibTeXDownload
327A New Proof for Zassenhaus-Groemer-Oler inequality. Qinghai Liu, Xiang Li, Lidong Wu, Hai Du, Zhao Zhang, Weili Wu, Xiaodong Hu, Yinfeng Xu. Discrete Math., Alg. and Appl. (4) (2012). Web SearchBibTeXDownload
326Detection of tampered region for JPEG images by using mode-based first digit features. Xiang Li, Yu Zhao, Miao Liao, Frank Y. Shih, Yun Q. Shi. EURASIP J. Adv. Sig. Proc. (2012): 190 (2012). Web SearchBibTeXDownload
325Parameter estimation for SAR micromotion target based on sparse signal representation. Sha Zhu, Ali Mohammad-Djafari, Hongqiang Wang, Bin Deng, Xiang Li, Junjie Mao. EURASIP J. Adv. Sig. Proc. (2012): 13 (2012). Web SearchBibTeXDownload
324Hybrid propagation channel modelling for city area land mobile satellite communications. Xiang Li, Rodolphe Vauzelle, Yannis Pousset, Pierre Combeau. EURASIP J. Wireless Comm. and Networking (2012): 139 (2012). Web SearchBibTeXDownload
323An expected regret minimization portfolio selection model. Xiang Li, Biying Shou, Zhongfeng Qin. European Journal of Operational Research (218): 484-492 (2012). Web SearchBibTeXDownload
322Gene2DGE: A Perl Package for Gene Model Renewal with Digital Gene Expression Data. Xiaoli Tang, Libin Deng, Dake Zhang, Jiari Lin, Yi Wei, Qinqin Zhou, Xiang Li, Guilin Li, Shangdong Liang. Genomics, Proteomics & Bioinformatics (10): 51-54 (2012). Web SearchBibTeXDownload
321NDVI-LST feature space based drought monitoring using MERSI data in Hunan Province of China. Xiang Li, Yuanyuan Wang, Shihao Tang, Shuanghe Shen. Geoinformatics 2012, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
320Fast seismic imaging for marine data. Aleksandr Y. Aravkin, Xiang Li, Felix J. Herrmann. ICASSP 2012, 2517-2520. Web SearchBibTeXDownload
319Efficient and contextual ranking with incomplete preferences: An equivalence triangular condensation approach. Xiang Li, Ling Feng. ICDIM 2012, 41-46. Web SearchBibTeXDownload
318Context-aware group top-k query. Xiang Li, Ling Feng. ICDIM 2012, 149-154. Web SearchBibTeXDownload
317Cross-Layer Routing Metric for Wireless Mesh Networks. Xiang Li, Yong-Jian Yang, Chun-Sheng Cui, Guan-Nan Yang. ICICA (1) 2012, 523-530. Web SearchBibTeXDownload
316Dynamic region control for robot-assisted cell manipulation using optical tweezers. Xiang Li, Chien Chern Cheah. ICRA 2012, 1057-1062. Web SearchBibTeXDownload
315Manifold Sensitivity Analysis for MIMO Radar. Haowen Chen, Wei Zhou, Jin Yang, Peng You, Xiang Li. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. (9): 999-1003 (2012). Web SearchBibTeXDownload
314Uncertain Alternating Renewal Process and Its Application. Kai Yao, Xiang Li. IEEE T. Fuzzy Systems (20): 1154-1160 (2012). Web SearchBibTeXDownload
313ISAR Imaging of Targets With Complex Motion Based on Discrete Chirp Fourier Transform for Cubic Chirps. Liang Wu, Xizhang Wei, Degui Yang, Hongqiang Wang, Xiang Li. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing (50): 4201-4212 (2012). Web SearchBibTeXDownload
312MIMO Radar Sensitivity Analysis of Antenna Position for Direction Finding. Haowen Chen, Xiang Li, Weidong Jiang, Zhaowen Zhuang. IEEE Transactions on Signal Processing (60): 5201-5216 (2012). Web SearchBibTeXDownload
311$L_1$ -Regularized STAP Algorithms With a Generalized Sidelobe Canceler Architecture for Airborne Radar. Zhaocheng Yang, Rodrigo C. de Lamare, Xiang Li. IEEE Transactions on Signal Processing (60): 674-686 (2012). Web SearchBibTeXDownload
310Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging Using Frame Theory. Ya Jing Huang, Xuezhi Wang, Xiang Li, Bill Moran. IEEE Transactions on Signal Processing (60): 5191-5200 (2012). Web SearchBibTeXDownload
309A Physically Segmented Hidden Markov Model Approach for Continuous Tool Condition Monitoring: Diagnostics and Prognostics. Omid Geramifard, Jian-Xin Xu, Junhong Zhou, Xiang Li. IEEE Trans. Industrial Informatics (8): 964-973 (2012). Web SearchBibTeXDownload
308CS-based moving target detection in random PRI radar. Zhen Liu, Xizhang Wei, Xiang Li. IGARSS 2012, 7476-7479. Web SearchBibTeXDownload
307SAR micromotion target detection based on gapped sine curves. Bin Deng, Hongqiang Wang, Chengguang Wu, Yuliang Qin, Xiang Li. IGARSS 2012, 3799-3802. Web SearchBibTeXDownload
306Extending Local passivity Theory and Hopf bifurcation at the Edge of Chaos in Oregonator CNN. Changbing Tang, Fangyue Chen, Jianbo Wang, Xiang Li. I. J. Bifurcation and Chaos (22) (2012). Web SearchBibTeXDownload
305Bifurcations in a Frequency-Weighted Kuramoto oscillators Network. Hanqing Wang, Xiang Li. I. J. Bifurcation and Chaos (22) (2012). Web SearchBibTeXDownload
304A Fast and Deterministic Approach to a Near Optimal Solution for the p-Median Problem. Xiang Li, Christophe Claramunt, Xihui Zhang, Yingping Huang. IJORIS (3): 1-14 (2012). Web SearchBibTeXDownload
303Dynamic Management of Multiple Classifiers in Complex Recognition System. Hui-Min Liu, Patrick Wang, Hongqiang Wang, Xiang Li. IJPRAI (26) (2012). Web SearchBibTeXDownload
302The Relation on Prefix Hijacking and the Internet Hierarchy. Jinjing Zhao, Yan Wen, Xiang Li, Wei Peng, Feng Zhao. IMIS 2012, 415-420. Web SearchBibTeXDownload
301Risk identification and conduction model for financial institution IT outsourcing in China. Liangjuan Qin, Harris Wu, Nan Zhang, Xiang Li. Information Technology and Management (13): 429-443 (2012). Web SearchBibTeXDownload
300A fuzzy minimax clustering model and its applications. Xiang Li, Hau-San Wong, Si Wu. Inf. Sci. (186): 114-125 (2012). Web SearchBibTeXDownload
299Bridge time series and complex networks with a frequency-degree mapping algorithm. Dong Yang, Xiang Li. ISCAS 2012, 910-913. Web SearchBibTeXDownload
298Reliable Detection of Malignant Ventricular Arrhythmias Based on Complex Network Theory. Dong Yang, Xiang Li. IScIDE 2012, 196-205. Web SearchBibTeXDownload
297Decomposition strategy for the stochastic pooling problem. Xiang Li, Asgeir Tomasgard, Paul I. Barton. J. Global Optimization (54): 765-790 (2012). Web SearchBibTeXDownload
296Task mapper and application-aware virtual machine scheduler oriented for parallel computing. Jing Zhang, XiaoJun Chen, Junhuai Li, Xiang Li. Journal of Zhejiang University - Science C (13): 155-177 (2012). Web SearchBibTeXDownload
295Characterization of Task-Free/Task-Performance Brain States. Xin Zhang, Lei Guo, Xiang Li, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Zhenqiang Sun, Changfeng Jin, Xintao Hu, Junwei Han, Qun Zhao, Lingjiang Li, Tianming Liu. MICCAI (2) 2012, 237-245. Web SearchBibTeXDownload
294Conditional Chance Measure and Its Application in Hybrid Logic. Xiang Li, Baoding Liu. Multiple-Valued Logic and Soft Computing (18): 401-419 (2012). Web SearchBibTeXDownload
293Inferring consistent functional interaction patterns from natural stimulus FMRI data. Jiehuan Sun, Xintao Hu, Xiu Huang, Yang Liu, Kaiming Li, Xiang Li, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu, Jing Zhang. NeuroImage (61): 987-999 (2012). Web SearchBibTeXDownload
292Building a Climatology of Mountain Gap Wind Jets and Related Coastal Upwelling. Sara J. Graves, Xiang Li, Ken Keiser, Deborah K. Smith. SC Companion 2012, 495-499. Web SearchBibTeXDownload
291Learning Hierarchical Relationships among Partially Ordered Objects with Heterogeneous Attributes and Links. Chi Wang, Jiawei Han, Qi Li, Xiang Li, Wen-Pin Lin, Heng Ji. SDM 2012, 516-527. Web SearchBibTeXDownload
290Labeled topic detection of open source software from mining mass textual project profiles. Tao Wang, Gang Yin, Xiang Li, Huaimin Wang. Software Mining 2012, 17-24. Web SearchBibTeXDownload
289A knowledge based automatic region of interest (ROI) segment of cervical cord diffusion tensor imaging. Xiang Li, Jiao-Long Cui, Chun-Yi Wen, Timothy K. H. Au, Keith D. K. Luk, Yong Hu. VECIMS 2012, 9-12. Web SearchBibTeXDownload
288Network Coding Based Schemes for Imperfect Wireless Packet Retransmission Problems: A Divide and Conquer Approach. Zhen-guo Gao, Mei Yang, Jianping Wang, Klara Nahrstedt, Shaobin Cai, Xiang Li, Huiqiang Wang. Wireless Personal Communications (62): 937-958 (2012). Web SearchBibTeXDownload
2011
287Method for Determining Parameters of Posterior Probability SVM Based on Relative Cross Entropy. Qing-hua Xing, Fu-xian Liu, Xiang Li, Lu Xia. AICI (3) 2011, 664-670. Web SearchBibTeXDownload
286A novel network-based method for measuring the functional relationship between gene sets. Qianghu Wang, Jie Sun, Meng Zhou, Haixiu Yang, Yan Li, Xiang Li, Sali Lv, Xia Li, Yixue Li. Bioinformatics (27): 1521-1528 (2011). Web SearchBibTeXDownload
285DOSim: An R package for similarity between diseases based on Disease Ontology. Jiang Li, Bingsheng Gong, Xi Chen, Tao Liu, Chao Wu, Fan Zhang, Chunquan Li, Xiang Li, Shaoqi Rao, Xia Li. BMC Bioinformatics (12): 266 (2011). Web SearchBibTeXDownload
284Joint inference for cross-document information extraction. Qi Li, Sam Anzaroot, Wen-Pin Lin, Xiang Li, Heng Ji. CIKM 2011, 2225-2228. Web SearchBibTeXDownload
283A sustainability root cause analysis methodology and its application. Abhishek Jayswal, Xiang Li, Anand Zanwar, Helen H. Lou, Yinlun Huang. Computers & Chemical Engineering (35): 2786-2798 (2011). Web SearchBibTeXDownload
282Initialization strategies to enhancing the performance of genetic algorithms for the p-median problem. Xiang Li, Ningchuan Xiao, Christophe Claramunt, Hui Lin. Computers & Industrial Engineering (61): 1024-1034 (2011). Web SearchBibTeXDownload
281Evolution of scaling emergence in large-scale spatial epidemic spreading. Lin Wang, Xiang Li, Yi-Qing Zhang, Yan Zhang, Kan Zhang. CoRR (abs/1105.4965) (2011). Web SearchBibTeXDownload
280Templated electrodeposition of single-crystal ZnO nanorods. Min Lai, Yan Ma, Xiang Li. EMEIT 2011, 1396-1399. Web SearchBibTeXDownload
279Merging Relational Views: A Minimization Approach. Xiang Li, Christoph Quix. ER 2011, 379-392. Web SearchBibTeXDownload
278On a multi-period supply chain system with supplementary order opportunity. Xiang Li, Yongjian Li, Xiaoqiang Cai. European Journal of Operational Research (209): 273-284 (2011). Web SearchBibTeXDownload
277Integrating fractal dimensionality reduction with cluster evolution tracking. Guanghui Yan, Yu Xu, Xin Shu, Xiang Li, Minghao Ai, ZhiCheng Ma. FSKD 2011, 1668-1672. Web SearchBibTeXDownload
276The optimal interval combination forecasting model based on closeness degree and IOWHA operator under the uncertain environment. Huayou Chen, Lei Jin, Xiang Li, Mengjie Yao. Grey Systems: T&A (1): 250-260 (2011). Web SearchBibTeXDownload
275Influencing Mechanism of Apparent Space Dimensions on Interface Aesthetics and Apparent Usability. Tian Lei, Yingbin Zhou, Xiang Li, Xiaoli Chen. HCI (10) 2011, 588-597. Web SearchBibTeXDownload
274Exploiting Attribute Redundancy for Web Entity Data Extraction. Yanxu Zhu, Gang Yin, Xiang Li, Huaimin Wang, Dianxi Shi, Lin Yuan. ICADL 2011, 98-107. Web SearchBibTeXDownload
273The Design of Image Similarity Tool Based on SCILAB. Jianfeng Sun, Xiang Li, Yuan Zhan. ICAIC (1) 2011, 25-32. Web SearchBibTeXDownload
272An Internet Traffic Classification Method Based on Semi-Supervised Support Vector Machine. Xiang Li, Feng Qi, Dan Xu, Xuesong Qiu. ICC 2011, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
271Automatic generation of mediated schemas through reasoning over data dependencies. Xiang Li, Christoph Quix, David Kensche, Sandra Geisler, Lisong Guo. ICDE 2011, 1280-1283. Web SearchBibTeXDownload
270Class-driven correlation learning for chinese document categorization using discriminative features. Xian Wu, Lingli Zhou, Xiang Li, Jian-Huang Lai. ICIMCS 2011, 142-145. Web SearchBibTeXDownload
269Swarm Robot Flocking: An Empirical Study. Muhammet Fikret Ercan, Xiang Li. ICIRA (2) 2011, 495-504. Web SearchBibTeXDownload
268To look or not to look: A hierarchical representation for visual planning on mobile robots. Shiqi Zhang, Mohan Sridharan, Xiang Li. ICRA 2011, 4461-4466. Web SearchBibTeXDownload
267Autonomous learning of vision-based layered object models on mobile robots. Xiang Li, Mohan Sridharan, Shiqi Zhang. ICRA 2011, 6239-6244. Web SearchBibTeXDownload
266Singularity-robust task-space tracking control of robot. C. C. Cheah, Xiang Li. ICRA 2011, 5819-5824. Web SearchBibTeXDownload
265Fast Raw-Signal Simulation of Extended Scenes for Missile-Borne SAR With Constant Acceleration. Bin Deng, Xiang Li, Hongqiang Wang, Yuliang Qin, Jiantao Wang. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. (8): 44-48 (2011). Web SearchBibTeXDownload
264Uniform Rotational Motion Compensation for ISAR Based on Phase Cancellation. Jiemin Hu, Wei Zhou, Yaowen Fu, Xiang Li, Ning Jing. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. (8): 636-640 (2011). Web SearchBibTeXDownload
263The Influence of Target Micromotion on SAR and GMTI. Xiang Li, Bin Deng, Yuliang Qin, Hongqiang Wang, Yanpeng Li. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing (49): 2738-2751 (2011). Web SearchBibTeXDownload
262A Novel Imaging Method for Fast Rotating Targets Based on the Segmental Pseudo Keystone Transform. Kai Huo, Yongxiang Liu, Jiemin Hu, Weidong Jiang, Xiang Li. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing (49): 1464-1472 (2011). Web SearchBibTeXDownload
261Optimal Nonlinear Estimation for Localization of Wireless Sensor Networks. Yongqiang Cheng, Xuezhi Wang, Terry Caelli, Xiang Li, Bill Moran. IEEE Transactions on Signal Processing (59): 5674-5685 (2011). Web SearchBibTeXDownload
260Rate-Complexity-Distortion Optimization for Hybrid Video Coding. Xiang Li, Mathias Wien, Jens-Rainer Ohm. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (21): 957-970 (2011). Web SearchBibTeXDownload
259Perceptron Implementation of Triple-Valued Logic Operations. Changbing Tang, Fangyue Chen, Xiang Li. IEEE Trans. on Circuits and Systems (58-II): 590-594 (2011). Web SearchBibTeXDownload
258Evaluation on operation management of cascade hydropower stations. Y. Zheng, X. D. Fu, Jia Hua Wei, Xiang Li. IEEM 2011, 146-150. Web SearchBibTeXDownload
257Sensible heat flux estimation using Surface Energy Balance System (SEBS), modis products, and NCEP reanalysis data. Yuanyuan Wang, Xiang Li. IGARSS 2011, 4269-4272. Web SearchBibTeXDownload
256Reliability analysis and optimal version-updating for open source software. Xiang Li, Yan-Fu Li, Min Xie, Szu Hui Ng. Information & Software Technology (53): 929-936 (2011). Web SearchBibTeXDownload
255Checkpoint scheduling model for optimality. Zhenpeng Xu, Chaoguang Men, Weiwei Li, Xiang Li. Inf. Process. Lett. (111): 979-984 (2011). Web SearchBibTeXDownload
254Estimating the ground truth from multiple individual segmentations incorporating prior pattern analysis with application to skin lesion segmentation. Xiang Li, Ben Aldridge, Robert B. Fisher, Jonathan Rees. ISBI 2011, 1438-1441. Web SearchBibTeXDownload
253Brain state change detection via fiber-centered functional connectivity analysis. Chulwoo Lim, Xiang Li, Kaiming Li, Lei Guo, Tianming Liu. ISBI 2011, 2155-2160. Web SearchBibTeXDownload
252A gravity-based A/R model of swarming a multi-agent network with density information. Wen-Qiang Tian, Xiang Li. ISCAS 2011, 2115-2118. Web SearchBibTeXDownload
251Roles of betweenness in controlling catastrophic cascading failures on scale-free networks. Xun Li, Xiang Li. ISCAS 2011, 1592-1595. Web SearchBibTeXDownload
250A New Approach of Determining Critical Components in Electronic Systems Based on the Theory of PoF. Xuejin Shao, Xiang Li. ISCID (2) 2011, 266-270. Web SearchBibTeXDownload
249Genetic Dynamic Fuzzy Neural Network (GDFNN) for Nonlinear System Identification. Mahardhika Pratama, Meng Joo Er, Xiang Li, Linn San, J. O. Richard, Lain-Yin Zhai, Amin Jahromi Torabi, Imam Arifin. ISNN (2) 2011, 525-534. Web SearchBibTeXDownload
248Entropy maximization model for the trip distribution problem with fuzzy and random parameters. Xiang Li, Zhongfeng Qin, Lixing Yang, Keping Li. J. Computational Applied Mathematics (235): 1906-1913 (2011). Web SearchBibTeXDownload
247A 3D Local Interaction Strategy for Swarm Robot. Xiang Li, Ximing Liang. JCP (6): 2237-2242 (2011). Web SearchBibTeXDownload
246Speech Emotion Recognition Using Novel HHT-TEO Based Features. Xiang Li, Xin Li. JCP (6): 989-998 (2011). Web SearchBibTeXDownload
245Nonconvex Generalized Benders Decomposition for Stochastic Separable Mixed-Integer Nonlinear Programs. Xiang Li, Asgeir Tomasgard, Paul I. Barton. J. Optimization Theory and Applications (151): 425-454 (2011). Web SearchBibTeXDownload
244Performance-driven animation of hand-drawn cartoon faces. Jun Xu, Xiang Li, Yangchun Ren, Weidong Geng. Journal of Visualization and Computer Animation (22): 471-483 (2011). Web SearchBibTeXDownload
243A Resource Management Methodology for Collaborative Computing System over Multiple Virtual Machines. XiaoJun Chen, Jing Zhang, Junhuai Li, Xiang Li. JSW (6): 2282-2291 (2011). Web SearchBibTeXDownload
242Fiber-Centered Granger Causality Analysis. Xiang Li, Kaiming Li, Lei Guo, Chulwoo Lim, Tianming Liu. MICCAI (2) 2011, 251-259. Web SearchBibTeXDownload
241Enabling Structured Queries over Unstructured Documents. Fisnik Kastrati, Xiang Li, Christoph Quix, Mohammadreza Khelghati. Mobile Data Management (2) 2011, 80-85. Web SearchBibTeXDownload
240An Overview of Bootkit Attacking Approaches. Xiang Li, Yan Wen, Minhuan Huang, Qiang Liu. MSN 2011, 428-431. Web SearchBibTeXDownload
239Towards a Flaw Function Heuristic Vulnerability Static Analysis Framework for Executable File. Qiang Liu, Hua Chen, Yan Wen, Xiang Li. MSN 2011, 436-440. Web SearchBibTeXDownload
238A fast and low complexity approach for H.264/AVC intra mode decision. XiuQin Su, Lei Ji, Xiang Li. Multimedia Tools Appl. (52): 65-76 (2011). Web SearchBibTeXDownload
237A novel micro-machined biosensor with resonant torsional paddle for direct detection in liquid. Junbo Wang, Hao Li, Xiang Li, Deyong Chen. NEMS 2011, 531-534. Web SearchBibTeXDownload
236On Link-based Similarity Join. Liwen Sun, Reynold Cheng, Xiang Li, David W. Cheung, Jiawei Han. PVLDB (4): 714-725 (2011). Web SearchBibTeXDownload
235The sufficient and necessary condition for chance distribution of bifuzzy variable. Zhongfeng Qin, Xiang Li. Soft Comput. (15): 595-599 (2011). Web SearchBibTeXDownload
234Assuring the model evolution of protocol software specifications by regression testing process improvement. Bo Jiang, T. H. Tse, Wolfgang Grieskamp, Nicolas Kicillof, Yiming Cao, Xiang Li, W. K. Chan. Softw., Pract. Exper. (41): 1073-1103 (2011). Web SearchBibTeXDownload
233Performance Analysis of Inter-Layer Prediction in Scalable Video Coding Extension of H.264/AVC. Xiang Li, Peter Amon, Andreas Hutter, André Kaup. TBC (57): 66-74 (2011). Web SearchBibTeXDownload
232An Indent Shape Based Approach for Web Lists Mining. Yanxu Zhu, Gang Yin, Huaimin Wang, Dianxi Shi, Xiang Li, Lin Yuan. WISM (2) 2011, 113-121. Web SearchBibTeXDownload
2010
231Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study. Yiyu Huang, Wenjing Su, Xiang Li. ADMA (2) 2010, 99-110. Web SearchBibTeXDownload
230Top-Down and Bottom-Up: A Combined Approach to Slot Filling. Zheng Chen, Suzanne Tamang, Adam Lee, Xiang Li, Marissa Passantino, Heng Ji. AIRS 2010, 300-309. Web SearchBibTeXDownload
229A chance-constrained portfolio selection model with risk constraints. Xiang Li, Zhongfeng Qin, Lixing Yang. Applied Mathematics and Computation (217): 949-951 (2010). Web SearchBibTeXDownload
228On Sliding Window Based Change Point Detection for Hybrid SIP DoS Attack. Wenhai Li, Wei Guo, Xiaolei Luo, Xiang Li. APSCC 2010, 425-432. Web SearchBibTeXDownload
227SOARWare: A Service Oriented Software Production and Running Environment. Hailong Sun, Xudong Liu, Xiang Li, Jin Zeng, Zicheng Huang. APWeb 2010, 389-391. Web SearchBibTeXDownload
226Global stabilization of complex networks with digraph topologies via a local pinning algorithm. Wenlian Lu, Xiang Li, Zhihai Rong. Automatica (46): 116-121 (2010). Web SearchBibTeXDownload
225Decomposition strategy for natural gas production network design under uncertainty. Xiang Li, Asgeir Tomasgard, Paul I. Barton. CDC 2010, 188-193. Web SearchBibTeXDownload
224Automatic schema merging using mapping constraints among incomplete sources. Xiang Li, Christoph Quix, David Kensche, Sandra Geisler. CIKM 2010, 299-308. Web SearchBibTeXDownload
223Towards Detecting the Interaction Vulnerabilities in Large Distributed System. Jinjing Zhao, Gang Zhao, Yan Wen, Xiang Li. CIT 2010, 2843-2848. Web SearchBibTeXDownload
222A grid graph-based model for the analysis of 2D indoor spaces. Xiang Li, Christophe Claramunt, Cyril Ray. Computers, Environment and Urban Systems (34): 532-540 (2010). Web SearchBibTeXDownload
221Using sensor web protocols for environmental data acquisition and management. Helen Conover, Gregoire Berthiau, Mike Botts, H. Michael Goodman, Xiang Li, Yue Lu, Manil Maskey, Kathryn Regner, Bradley Zavodsky. Ecological Informatics (5): 32-41 (2010). Web SearchBibTeXDownload
220Mean-variance-skewness model for portfolio selection with fuzzy returns. Xiang Li, Zhongfeng Qin, Samarjit Kar. European Journal of Operational Research (202): 239-247 (2010). Web SearchBibTeXDownload
219Content-Based Image Retrieval of Skin Lesions by Evolutionary Feature Synthesis. Lucia Ballerini, Xiang Li, Robert B. Fisher, Ben Aldridge, Jonathan Rees. EvoApplications (1) 2010, 312-319. Web SearchBibTeXDownload
218Deriving features of traffic flow around an intersection from trajectories of vehicles. Xiaojie Li, Xiang Li, Daimin Tang, Xianrui Xu. Geoinformatics 2010, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
217A Regular Tetrahedron Formation Strategy for Swarm Robots in Three-Dimensional Environment. Muhammet Fikret Ercan, Xiang Li, Ximing Liang. HAIS (1) 2010, 24-31. Web SearchBibTeXDownload
216Speech Emotion Recognition Using Improved Robust Features for Intelligent Emotional Robot. Xiang Li, Xin Li. IC-AI 2010, 723-729. Web SearchBibTeX
215An enhanced online self-organizing fuzzy neural network. Linn San, Meng Joo Er, Xiang Li, Lain-Yin Zhai, Amin Jahromi Torabi. ICARCV 2010, 2214-2220. Web SearchBibTeXDownload
214Preliminary investigation of thermal hartmann wavefront sensing. Liping Zhao, Kelvin Jian Aun Ooi, Xiang Li, Lay Kee Ang. ICARCV 2010, 1116-1121. Web SearchBibTeXDownload
213Adaptive region tracking control for autonomous underwater vehicle. Xiang Li, Saing Paul Hou, Chien Chern Cheah. ICARCV 2010, 2129-2134. Web SearchBibTeXDownload
212An exTS based neuro-fuzzy algorithm for prognostics and tool condition monitoring. Olivier Massol, Xiang Li, Rafael Gouriveau, Junhong Zhou, Oon Peen Gan. ICARCV 2010, 1329-1334. Web SearchBibTeXDownload
211Continuous health assessment using a single hidden Markov model. Omid Geramifard, Jianxin Xu, Junhong Zhou, Xiang Li. ICARCV 2010, 1347-1352. Web SearchBibTeXDownload
210A Cyber-physical System for Elders Monitoring. Xiang Li, Ying Qiao, Hongan Wang. ICEIS (1) 2010, 294-299. Web SearchBibTeX
209Analysis on Farmers' Willingness to Participate in Skill Training for Off-farm Employment and Its Factors - - The Case of Ya'an City of Sichuan Province, China. Xinhong Fu, Xiang Li, Wenru Zang, Hong Chi. ICICA (1) 2010, 25-31. Web SearchBibTeXDownload
208Optimized channel rate allocation for H.264/AVC scalable video multicast streaming over heterogeneous networks. Bin Zhang, Xiang Li, Mathias Wien, Jens-Rainer Ohm. ICIP 2010, 2917-2920. Web SearchBibTeXDownload
207Iterative embedding-based reversible watermarking for 2D-vector maps. Liujuan Cao, Chaoguang Men, Xiang Li. ICIP 2010, 3685-3688. Web SearchBibTeXDownload
206Structure-preserving multiscale vessel enhancing diffusion filter. Yiping Chen, Liansheng Wang, Lin Shi, Defeng Wang, Pheng-Ann Heng, Tien-Tsin Wong, Xiang Li. ICIP 2010, 3565-3568. Web SearchBibTeXDownload
205Rate-complexity-distortion evaluation for hybrid video coding. Xiang Li, Mathias Wien, Jens-Rainer Ohm. ICME 2010, 685-690. Web SearchBibTeXDownload
204Solving ORM by MAGIC: MApping GeneratIon and Composition. David Kensche, Christoph Quix, Xiang Li, Sandra Geisler. ICOODB 2010, 118-132. Web SearchBibTeXDownload
203Reach then see: A new adaptive controller for robot manipulator based on dual task-space information. C. C. Cheah, Xiang Li. ICRA 2010, 5155-5160. Web SearchBibTeXDownload
202Towards a Formal Verification Approach for Business Process Coordination. Min Yuan, Zhiqiu Huang, Xiang Li, Yan Yan. ICWS 2010, 361-368. Web SearchBibTeXDownload
201An Online Self-Organizing Scheme for Parsimonious and Accurate Fuzzy Neural Networks. Ning Wang, Meng Joo Er, Xianyao Meng, Xiang Li. Int. J. Neural Syst. (20): 389-403 (2010). Web SearchBibTeXDownload
200Adaptive quantization parameter cascading for hierarchical video coding. Xiang Li, Peter Amon, Andreas Hutter, André Kaup. ISCAS 2010, 4197-4200. Web SearchBibTeXDownload
199The roles of small-world and degree heterogeneity on evolutionary behavior networks. Yang Yang, Xiang Li, Zhihai Rong. ISCAS 2010, 409-412. Web SearchBibTeXDownload
198Prediction-based macroblock mode mapping for video coding. Jun Zhang, Xiang Li, Nam Ling, Jianhua Zheng, Philipp Zhang. ISCAS 2010, 385-388. Web SearchBibTeXDownload
197Prediction-based adaptive transform coefficients scanning for inter-frame video coding. Xiang Li, Lingzhi Liu, Nam Ling, Jianhua Zheng, Philipp Zhang. ISCAS 2010, 4205-4208. Web SearchBibTeXDownload
196Efficient method of station selection for passive monitoring in distributed network using information gain. Xiang Li, Feng Qi, Yi-guo Yuan, Xuesong Qiu. ISCC 2010, 796-801. Web SearchBibTeXDownload
195Multi-resource Balanced Scheduling Optimization Based on Self-adaptive Genetic Algorithm. Peng Chen, Li Zhu, Xiang Li. ISICA (2) 2010, 19-28. Web SearchBibTeXDownload
194An Auto-revocation Supported Delegation Model. Chunxiao Ye, Xiang Li. JCP (5): 861-869 (2010). Web SearchBibTeXDownload
193A New Decentralized Planning Strategy for Flocking of Swarm Robots. Ximing Liang, Xiang Li. JCP (5): 914-921 (2010). Web SearchBibTeXDownload
192Animating cartoon faces by multi-view drawings. Xiang Li, Jun Xu, Yangchun Ren, Weidong Geng. Journal of Visualization and Computer Animation (21): 193-201 (2010). Web SearchBibTeXDownload
191A New EPMA Image Fusion Algorithm based on Contourlet-lifting Wavelet Transform and Regional Variance. Xiang Li, Xuan Zhan. JSW (5): 1200-1207 (2010). Web SearchBibTeXDownload
190Annotating Event Chains for Carbon Sequestration Literature. Heng Ji, Xiang Li, Angelo Lucia, Jianting Zhang. LREC 2010. Web SearchBibTeXDownload
189Classifying EEG Using Incremental Support Vector Machine in BCIs. Xiaoming Zheng, Banghua Yang, Xiang Li, Peng Zan, Zheng Dong. LSMS/ICSEE 2010, 604-610. Web SearchBibTeXDownload
188EMD-TEO Based Speech Emotion Recognition. Xiang Li, Xin Li, Xiaoming Zheng, Dexing Zhang. LSMS/ICSEE (2) 2010, 180-189. Web SearchBibTeXDownload
187Credibilistic Satisfiability and Credibilistic Entailment. Xiang Li, Hau-San Wong. Multiple-Valued Logic and Soft Computing (16): 105-134 (2010). Web SearchBibTeXDownload
186Domain-Independent Novel Event Discovery and Semi-Automatic Event Annotation. Hao Li, Xiang Li, Heng Ji, Yuval Marton. PACLIC 2010, 233-242. Web SearchBibTeXDownload
185Medium-granularity computational complexity control for H.264/AVC. Xiang Li, Mathias Wien, Jens-Rainer Ohm. PCS 2010, 214-217. Web SearchBibTeXDownload
184Explore or Exploit? Effective Strategies for Disambiguating Large Databases. Reynold Cheng, Eric Lo, Xuan Yang, Ming-Hay Luk, Xiang Li, Xike Xie. PVLDB (3): 815-825 (2010). Web SearchBibTeXDownload
183Regression Testing Process Improvement for Specification Evolution of Real-World Protocol Software. Bo Jiang, T. H. Tse, Wolfgang Grieskamp, Nicolas Kicillof, Yiming Cao, Xiang Li. QSIC 2010, 62-71. Web SearchBibTeXDownload
182A generic data-driven software reliability model with model mining technique. Bo Yang, Xiang Li, Min Xie, Feng Tan. Rel. Eng. & Sys. Safety (95): 671-678 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
181Logic optimality for multi-objective optimization. Xiang Li, Hau-San Wong. Applied Mathematics and Computation (215): 3045-3056 (2009). Web SearchBibTeXDownload
180Blue Arrow: A Web-Based Spatially-Enabled Decision Support System for Emergency Evacuation Planning. Anhong Ling, Xiang Li, Wenjuan Fan, Ning An, Jian Zhan, Lian Li, Yongzhong Sha. BIFE 2009, 575-578. Web SearchBibTeXDownload
179Robust supply chain performance via Model Predictive Control. Xiang Li, Thomas E. Marlin. Computers & Chemical Engineering (33): 2134-2143 (2009). Web SearchBibTeXDownload
178Imitation of Plants Inflorescence Based on Fusion of L System and IFS. Xiang Li, Peng Chen, Li Zhu. CSIE (1) 2009, 647-650. Web SearchBibTeXDownload
177Research on Early-Warning Model of Students' Academic Records Based on Association Rules. Li Zhu, Yanli Li, Xiang Li. CSIE (4) 2009, 121-125. Web SearchBibTeXDownload
176Generic schema mappings for composition and query answering. David Kensche, Christoph Quix, Xiang Li, Yong Li, Matthias Jarke. Data Knowl. Eng. (68): 599-621 (2009). Cited by 3Web SearchBibTeXDownload
175Interactive GIS-based interface for time-critical application. Wenjuan Fan, Anhong Ling, Xiang Li, Gang Liu, Jian Zhan, Lian Li, Yongzhong Sha. D.GO 2009, 334-335. Web SearchBibTeXDownload
174Analyzing Algorithm of Multi-camera Multi-touch System for Educational Application. Xiang Li, Yongtian Wang, Yue Liu, Jinghui Xie. ETT 2009, 90-94. Web SearchBibTeXDownload
173Foundation of credibilistic logic. Xiang Li, Baoding Liu. FO & DM (8): 91-102 (2009). Web SearchBibTeXDownload
172Making of Intelligent Processing System of Experiment Data in Physics Experiment. Xing-fang Jiang, Xiang Li, Hong Jiang. FSKD (2) 2009, 257-261. Web SearchBibTeXDownload
171Fuzzy multi-objective portfolio selection model with transaction costs. Yang Zhang, Xiang Li, Hau-San Wong, Lirong Tan. FUZZ-IEEE 2009, 273-278. Web SearchBibTeXDownload
170Learning sensor models for autonomous information fusion on a humanoid robot. Mohan Sridharan, Xiang Li. Humanoids 2009, 128-133. Web SearchBibTeXDownload
169Algorithm for swarm robot flocking behavior. Xiang Li, Muhammet Fikret Ercan, Yi Zhou, Yu-Fai Fung. ICARA 2009, 161-165. Web SearchBibTeXDownload
168A new hybrid algorithm based on collaborative line search and Particle Swarm Optimization. Xiang Li, Ximing Liang, Muhammet Fikret Ercan, Yi Zhou. ICARA 2009, 486-489. Web SearchBibTeXDownload
167One-pass multi-layer rate-distortion optimization for quality scalable video coding. Xiang Li, Peter Amon, Andreas Hutter, André Kaup. ICASSP 2009, 637-640. Web SearchBibTeXDownload
166A Triangular Formation Strategy for Collective Behaviors of Robot Swarm. Xiang Li, Muhammet Fikret Ercan, Yu-Fai Fung. ICCSA (1) 2009, 897-911. Web SearchBibTeXDownload
165A PSO - Line Search Hybrid Algorithm. Ximing Liang, Xiang Li, Muhammet Fikret Ercan. ICCSA (2) 2009, 547-556. Web SearchBibTeXDownload
164A Flexible Event-Condition-Action (ECA) Rule Processing Mechanism based on a Dynamically Reconfigurable Structure. Xiang Li, Ying Qiao, Hongan Wang. ICEIS (1) 2009, 291-294. Web SearchBibTeX
163Model based analysis for quantization parameter cascading in hierarchical video coding. Xiang Li, Peter Amon, Andreas Hutter, André Kaup. ICIP 2009, 3765-3768. Web SearchBibTeXDownload
162Decentralized Control for Swarm Flocking in 3D Space. Xiang Li, Muhammet Fikret Ercan, Yu-Fai Fung. ICIRA 2009, 744-754. Web SearchBibTeXDownload
161LiveMig: An Approach to Live Instance Migration in Composite Service Evolution. Jin Zeng, Jinpeng Huai, Hailong Sun, Ting Deng, Xiang Li. ICWS 2009, 679-686. Web SearchBibTeXDownload
160A Simple Method of Forecasting Option Prices Based on Neural Networks. Xun Liang, Haisheng Zhang, Xiang Li. IEA/AIE 2009, 586-593. Web SearchBibTeXDownload
159Ensuring Coordination of Multi-business Interactions. Min Yuan, Zhiqiu Huang, Jun Hu, Xiang Li, Yi Zhu. IEEE SCC 2009, 356-363. Web SearchBibTeXDownload
158Laplace Distribution Based Lagrangian Rate Distortion Optimization for Hybrid Video Coding. Xiang Li, Norbert Oertel, Andreas Hutter, André Kaup. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. (19): 193-205 (2009). Web SearchBibTeXDownload
157Learning in an Ambient Intelligent World: Enabling Technologies and Practices. Xiang Li, Ling Feng, Lizhu Zhou, Yuanchun Shi. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (21): 910-924 (2009). Web SearchBibTeXDownload
156Credibility measure of fuzzy sets and applications. Xiang Li, Dan A. Ralescu. IJAIP (1): 241-250 (2009). Web SearchBibTeXDownload
155Pinning a Complex Network through the Betweenness Centrality Strategy. Zhi Hai Rong, Xiang Li, Wenlian Lu. ISCAS 2009, 1689-1692. Web SearchBibTeXDownload
154Dynamical Organization of Cooperation on Homogeneous Networked System. Zhi Hai Rong, Xiang Li, Xiao Fan Wang. ISCAS 2009, 1617-1620. Web SearchBibTeXDownload
153A Basing on Model-Driven Framework of Service-Oriented Software Production Line. Xiao Xu, Hailong Sun, Xiang Li, Chao Zhou. ISCID (2) 2009, 139-145. Web SearchBibTeXDownload
152Spatio-temporal Model Based on Back Propagation Neural Network for Regional Data in GIS. Jing Zhu, Xiang Li, Lin Du. ISICA 2009, 366-374. Web SearchBibTeXDownload
151A hybrid intelligent algorithm for portfolio selection problem with fuzzy returns. Xiang Li, Yang Zhang, Hau-San Wong, Zhongfeng Qin. J. Computational Applied Mathematics (233): 264-278 (2009). Web SearchBibTeXDownload
150Efficient one-pass frame level rate control for H.264/AVC. Xiang Li, Andreas Hutter, André Kaup. J. Visual Communication and Image Representation (20): 585-594 (2009). Web SearchBibTeXDownload
149A Query-by-Example Content-Based Image Retrieval System of Non-melanoma Skin Lesions. Lucia Ballerini, Xiang Li, Robert B. Fisher, Jonathan Rees. MCBR-CDS 2009, 31-38. Web SearchBibTeXDownload
148Depth Data Improves Skin Lesion Segmentation. Xiang Li, Ben Aldridge, Lucia Ballerini, Robert B. Fisher, Jonathan Rees. MICCAI (1) 2009, 1100-1107. Web SearchBibTeXDownload
147One-pass frame level budget allocation in video coding using inter-frame dependency. Xiang Li, Andreas Hutter, André Kaup. MMSP 2009, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
146Design of two-wheel self-balanced electric vehicle based on MEMS. Hua Sun, Haixu Zhou, Xiang Li, Yanhui Wei, Xiao Li. NEMS 2009, 143-146. Web SearchBibTeXDownload
145Results of GeRoMeSuite for OAEI 2009. Christoph Quix, Sandra Geisler, David Kensche, Xiang Li. OM 2009. Web SearchBibTeXDownload
144Some Recent Advances in Complex Networks Synchronization. Guanrong Chen, Xiaofan Wang, Xiang Li, Jinhu Lü. Recent Advances in Nonlinear Dynamics and Synchronization 2009, 3-16. Web SearchBibTeXDownload
143Human inspired task-space setpoint control of robot manipulator: See only when necessary. Chien Chern Cheah, Xiang Li. ROBIO 2009, 486-491. Web SearchBibTeXDownload
142Modeling and Verification of Automatic Multi-business Transactions. Min Yuan, Zhiqiu Huang, Jian Zhao, Xiang Li. SEKE 2009, 274-279. Web SearchBibTeX
141SOArMetrics: A Toolkit for Testing and Evaluating SOA Middleware. Xiang Li, Jinpeng Huai, Xudong Liu, Jin Zeng, Zicheng Huang. SERVICES I 2009, 163-170. Web SearchBibTeXDownload
140BestRec: A Behavior Similarity Based Approach to Services Recommendation. Zicheng Huang, Jinpeng Huai, Hailong Sun, Xudong Liu, Xiang Li. SERVICES I 2009, 46-53. Web SearchBibTeXDownload
139Chance measure for hybrid events with fuzziness and randomness. Xiang Li, Baoding Liu. Soft Comput. (13): 105-115 (2009). Web SearchBibTeXDownload
138A fine-grained localization algorithm in wireless sensor networks. Xueyong Xu, Liusheng Huang, Xiang Li, Jichun Wang, Hongli Xu. WCNC 2009, 2021-2026. Web SearchBibTeXDownload
2008
137CROWNBench: A Grid Performance Testing System Using Customizable Synthetic Workload. Xing Yang, Xiang Li, Yipeng Ji, Mo Sha. APWeb 2008, 190-201. Web SearchBibTeXDownload
136The Comparative Research of Solving Problems of Equilibrium and Optimizing Multi-Resources with GA and PSO. Xiang Li, Yanli Li, Li Zhu. CIS (2) 2008, 201-205. Web SearchBibTeXDownload
135Resource space view tour mechanism. Jin Liu, Xiang Li, Liang Feng. Concurrency and Computation: Practice and Experience (20): 863-883 (2008). Web SearchBibTeXDownload
134A New Blind Steganalysis Method for JPEG Images. Xiang Li, Jianhua Li. CSSE (3) 2008, 939-942. Web SearchBibTeXDownload
133The Research of Time Efficiency in Adaptive Content Delivery. Xiang Li. CSSE (3) 2008, 211-214. Web SearchBibTeXDownload
132Building a Practical Ontology for Emergency Response Systems. Xiang Li, Gang Liu, Anhong Ling, Jian Zhan, Ning An, Lian Li, Yongzhong Sha. CSSE (4) 2008, 222-225. Web SearchBibTeXDownload
131The Research of Plant Simulation Based on Improved Genetic Algorithms. Xiang Li, Sen Bai, Li Zhu. CSSE (5) 2008, 133-136. Web SearchBibTeXDownload
130Real-time storm detection and weather forecast activation through data mining and events processing. Xiang Li, Beth Plale, Nithya N. Vijayakumar, Rahul Ramachandran, Sara J. Graves, Helen Conover. Earth Science Informatics (1): 49-57 (2008). Web SearchBibTeXDownload
129Contextual Ranking of Database Querying Results: A Statistical Approach. Xiang Li, Ling Feng, Lizhu Zhou. EuroSSC 2008, 126-139. Web SearchBibTeXDownload
128Ant colony optimization and mutual information hybrid algorithms for feature subset selection in equipment fault diagnosis. Junhong Zhou, Ruisheng Ng, Xiang Li. ICARCV 2008, 898-903. Web SearchBibTeXDownload
127Bluetooth ACL Packet Selection Via Maximizing the Expected Throughput Efficiency of ARQ Protocol. Xiang Li, Man-Tian Li, Zhen-guo Gao, Li-Ning Sun. ICCS (1) 2008, 559-568. Web SearchBibTeXDownload
126A Visual Specification Tool for Event-Condition-Action Rules Supporting Web-Based Distributed System. Wei Liu, Ying Qiao, Xiang Li, Kang Zhong, Hongan Wang, Guozhong Dai. ICEIS (1) 2008, 246-251. Web SearchBibTeX
125Boxed Safe Ambients with Password and Application on the Internet. Hua Jiang, Xinxing Tan, Xiang Li. ICNSC 2008, 472-477. Web SearchBibTeXDownload
124Nonlinear predictive control of an omnidirectional robot dribbling a rolling ball. Xiang Li, Andreas Zell. ICRA 2008, 1678-1683. Web SearchBibTeXDownload
123Web Service-Based Business Process Development, Threat Modeling and Security Assessment Tool. Jianxin Li, Teodor Sommestad, Patrick C. K. Hung, Xiang Li. ICWS 2008, 13. Web SearchBibTeXDownload
122IT Strategies for Increased Rail Employee Satisfaction. Peter Jackson, Yanbin Chen, Ramin Farhangi, Xiang Li, David A. Pilo Mansion, Evan Markel, Ryan Morris, Len Podgurny, Al Randall, Paul Hofmann. IEEE Intelligent Systems (23): 13-15 (2008). Web SearchBibTeXDownload
121Intelligent Data Thinning Algorithms for Satellite Imagery. Bradley Zavodsky, Steven Lazarus, Xiang Li, Mike Lueken, Michael Splitt, Rahul Ramachandran, Sunil Movva, Sara J. Graves, William Lapenta. IGARSS (3) 2008, 644-647. Web SearchBibTeXDownload
120Using Sensor Web Processes and Protocols to Assimilate Satellite Data into a Forecast Model. Kathryn Regner, Helen Conover, H. Michael Goodman, Bradley Zavodsky, Manil Maskey, Gary Jedlovec, Xiang Li, Jessica Lu, Mike Botts, Gregoire Berthiau. IGARSS (5) 2008, 302-305. Web SearchBibTeXDownload
119The emergence of stable cooperators in heterogeneous networked systems. Zhi Hai Rong, Xiang Li. ISCAS 2008, 2534-2537. Web SearchBibTeXDownload
118Impact on Genetic Algorithm of Different Parameters. Xiang Li, Qiao Chen, Yanli Li. ISICA 2008, 479-488. Web SearchBibTeXDownload
117An Efficient Checkpointing and Rollback Recovery Scheme for Cluster-Based Multi-channel Ad Hoc Wireless Networks. Chaoguang Men, Zhenpeng Xu, Xiang Li. ISPA 2008, 371-378. Web SearchBibTeXDownload
116An Improved Algorithm for the Evaluation of Alternating Fixpoint Expressions in the mu-Calculus. Hua Jiang, Xiang Li. ITNG 2008, 1245-1248. Web SearchBibTeXDownload
115On distance between fuzzy variables. Xiang Li, Baoding Liu. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (19): 197-204 (2008). Web SearchBibTeXDownload
114Mobile Mining and Information Management in HealthNet Scenarios. Philipp Kranen, David Kensche, Saim Kim, Nadine Zimmermann, Emmanuel Müller, Christoph Quix, Xiang Li, Thomas Gries, Thomas Seidl, Matthias Jarke, Steffen Leonhardt. MDM 2008, 215-216. Cited by 1Web SearchBibTeXDownload
113Results of GeRoMeSuite for OAEI 2008. Christoph Quix, Sandra Geisler, David Kensche, Xiang Li. OM 2008. Web SearchBibTeXDownload
112Real-Time Reasoning Based on Event-Condition-Action Rules. Ying Qiao, Xiang Li, Hongan Wang, Kang Zhong. OTM Workshops 2008, 1-2. Web SearchBibTeXDownload
111Classification Using Improved Hybrid Wavelet Neural Networks. Nhu Khue Vuong, Yi Zhi Zhao, Xiang Li. PRICAI 2008, 1092-1097. Web SearchBibTeXDownload
110A multi-layered dynamic neural group method for characteristic patterns identification and prediction of complex event series. Xiang Li, Yuechao Wang, Hongyi Li, Ning Xi. ROBIO 2008, 19-24. Web SearchBibTeXDownload
109A New Dynamic Hash Index for Flash-Based Storage. Xiang Li, Zhou Da, Xiaofeng Meng. WAIM 2008, 93-98. Web SearchBibTeXDownload
108A Collaborative Localization Scheme from Connectivity in Wireless Sensor Networks. Jichun Wang, Liusheng Huang, Xiang Li, He Huang, Jianbo Li. WWIC 2008, 213-223. Web SearchBibTeXDownload
2007
107Enabling Mass Customization through Semantic Web Services. Haifeng Liu, Wee Keong Ng, Bin Song, Xiang Li, Wen-Feng Lu. APSCC 2007, 239-245. Web SearchBibTeXDownload
106Generic Schema Merging. Christoph Quix, David Kensche, Xiang Li. CAiSE 2007, 127-141. Web SearchBibTeXDownload
105I-UDDI4M: Improved UDDI4M Protocol. Xiang Li, Lin Li, Lei Xue. CCTA 2007, 859-866. Web SearchBibTeXDownload
104Construct a Real-time Selective Neural Group Network Controller for Internet-Based Teleoperation System. Xiang Li, Yuechao Wang. CIS 2007, 480-484. Web SearchBibTeXDownload
103Game-Based Analysis of Multi-Party Non-Repudiation Protocols. Xueming Wang, Xiang Li. CIS 2007, 642-646. Web SearchBibTeXDownload
102Networking scientific resources in the Knowledge Grid environment. Hai Zhuge, Lianhong Ding, Xiang Li. Concurrency and Computation: Practice and Experience (19): 1087-1113 (2007). Web SearchBibTeXDownload
101The potential energy of knowledge flow. Hai Zhuge, Weiyu Guo, Xiang Li. Concurrency and Computation: Practice and Experience (19): 2067-2090 (2007). Web SearchBibTeXDownload
100Data Mining of Genetic Programming Run Logs. Victor Ciesielski, Xiang Li. EuroGP 2007, 281-290. Web SearchBibTeXDownload
99Compromise Chance Measure for Hybrid Events. Xiang Li, Baoding Liu. FUZZ-IEEE 2007, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
98RSM-Based Gossip on P2P Network. Hai Zhuge, Xiang Li. ICA3PP 2007, 1-12. Web SearchBibTeXDownload
97Estimating product lifecycle cost using a hybrid approach. Haifeng Liu, Vivekanand Gopalkrishnan, Wee Keong Ng, Bin Song, Xiang Li. ICDIM 2007, 393-398. Web SearchBibTeXDownload
96An Intelligent Information System for Enabling Product Mass Customization. Haifeng Liu, Wee Keong Ng, Bin Song, Xiang Li, Wen-Feng Lu. ICEIS (2) 2007, 316-321. Web SearchBibTeX
95Motion control of an omnidirectional mobile robot. Xiang Li, Andreas Zell. ICINCO-RA (1) 2007, 125-132. Web SearchBibTeX
94Advanced Lagrange Multiplier Selection for Hybrid Video Coding. Xiang Li, Norbert Oertel, Andreas Hutter, André Kaup. ICME 2007, 364-367. Web SearchBibTeXDownload
93Dribbling Control of Omnidirectional Soccer Robots. Xiang Li, Maosen Wang, Andreas Zell. ICRA 2007, 2623-2628. Web SearchBibTeXDownload
92Mathematics of Synthesizing Range Profile. Hang-yong Chen, Yongxiang Liu, Xiang Li, Gui-rong Guo. IEEE Transactions on Signal Processing (55): 1950-1955 (2007). Web SearchBibTeXDownload
91Peer-to-Peer in Metric Space and Semantic Space. Hai Zhuge, Xiang Li. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (19): 759-771 (2007). Web SearchBibTeXDownload
90A Hybrid Adaptive Evolutionary Algorithm for Constrained Optimization. Xiang Li, Ximing Liang. IIH-MSP 2007, 338-341. Web SearchBibTeXDownload
89Maximum Entropy Principle for Fuzzy Variables. Xiang Li, Baoding Liu. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (15): 43-52 (2007). Web SearchBibTeXDownload
88BFGSDP: Bloom Filter Guided Service Discovery Protocol for MANETs. Zhen-guo Gao, Xiang Li, Ling Wang, Jing Zhao, Yunlong Zhao, Hongyu Shi. International Teletraffic Congress 2007, 446-457. Web SearchBibTeXDownload
87How predictable is ASR confidence in dialog applications?. Xiang Li, Juan M. Huerta. INTERSPEECH 2007, 1745-1748. Web SearchBibTeXDownload
86On the stability of epidemic spreading in small-world networks: how prompt the recovery should be?. Xiang Li, Xiaofan Wang. Int. J. Systems Science (38): 401-411 (2007). Web SearchBibTeXDownload
85Enhancing Synchronizabilities of Power-Law Networks. Jin Fan, Xiao Fan Wang, Xiang Li. ISCAS 2007, 2642-2645. Web SearchBibTeXDownload
84Adaptive Lagrange Multiplier Selection for Intra-Frame Video Coding. Xiang Li, Norbert Oertel, André Kaup. ISCAS 2007, 3643-3646. Web SearchBibTeXDownload
83Optimized Research of Resource Constrained Project Scheduling Problem Based on Genetic Algorithms. Xiang Li, Lishan Kang, Wei Tan. ISICA 2007, 177-186. Web SearchBibTeXDownload
82Matching of Ontologies with XML Schemas Using a Generic Metamodel. Christoph Quix, David Kensche, Xiang Li. OTM Conferences (1) 2007, 1081-1098. Web SearchBibTeXDownload
81Multi-disciplinary modeling and collaborative simulation of multi-robot systems based on HLA. Xiang Li, Xunbo Li, Liang Chen. ROBIO 2007, 553-558. Web SearchBibTeXDownload
80Behavior selection and coordination of the Internet-based multi-robot teleoperation system by a neural group network approach. Xiang Li, Yuechao Wang. ROBIO 2007, 37-42. Web SearchBibTeXDownload
79Developing event-condition-action rules in real-time active database. Ying Qiao, Kang Zhong, Hongan Wang, Xiang Li. SAC 2007, 511-516. Web SearchBibTeXDownload
78Modes of Real-Time Content Transformation for Web Intermediaries in Active Network. Xiang Li, Jianhua Li. SITIS 2007, 1036-1040. Web SearchBibTeXDownload
77Learnable Algorithm on the Continuum. Zhimin Li, Xiang Li. TAMC 2007, 408-415. Web SearchBibTeXDownload
76GeRoMeSuite: A System for Holistic Generic Model Management. David Kensche, Christoph Quix, Xiang Li, Yong Li. VLDB 2007, 1322-1325. Web SearchBibTeXDownload
2006
75Regularities in data from factorial experiments. Xiang Li, Nandan Sudarsanam, Daniel D. Frey. Complexity (11): 32-45 (2006). Web SearchBibTeXDownload
74Vision-based Monte Carlo - Kalman Localization in a Known Dynamic Environment. Xiaohan Zhang, Xiaoping Chen, Jialing Li, Xiang Li. ICARCV 2006, 1-7. Web SearchBibTeXDownload
73Efficient Speaker Detection via Target Dependent Data Reduction. Upendra V. Chaudhari, Olivier Verscheure, Juan M. Huerta, Xiang Li, Ganesh N. Ramaswamy, Lisa Amini. ICME 2006, 977-980. Web SearchBibTeXDownload
72Controlling the spreading in small-world evolving networks: stability, oscillation, and topology. Xiang Li, Xiaofan Wang. IEEE Trans. Automat. Contr. (51): 534-540 (2006). Web SearchBibTeXDownload
71An Improved Electronic Colon Cleansing Method for Detection of Colonic Polyps by Virtual Colonoscopy. Zigang Wang, Zhengrong Liang, Xiang Li, Lihong Li, Bin Li, Daria Eremina, Hongbing Lu. IEEE Trans. Biomed. Engineering (53): 1635-1646 (2006). Web SearchBibTeXDownload
70A Simple and Efficient Feature Extraction Algorithm for Geophysical Phenomena. Rahul Ramachandran, Xiang Li, Sunil Movva, Sara J. Graves. IGARSS 2006, 5-8. Web SearchBibTeXDownload
69Quantification of Customer Multi-Preference and Motivation through Data and Text Mining in New Product Design. Xiang Li, Junhong Zhou, Wen-Feng Lu. Integrated Intelligent Systems for Engineering Design 2006, 99-118. Web SearchBibTeXDownload
68Indexing network-constrained trajectories for connectivity-based queries. Xiang Li, Hui Lin. International Journal of Geographical Information Science (20): 303-328 (2006). Web SearchBibTeXDownload
67A Sufficient and Necessary Condition for Credibility Measures. Xiang Li, Baoding Liu. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (14): 527-535 (2006). Web SearchBibTeXDownload
66Conversational help desk: vague callers and context switch. Osamuyimen Stewart, Juan M. Huerta, Ea-Ee Jan, Cheng Wu, Xiang Li, David Lubensky. INTERSPEECH 2006. Web SearchBibTeXDownload
65Improved topic classification over maximum entropy model using k-norm based new objectives. Xiang Li, Ea-Ee Jan, Cheng Wu, David Lubensky. INTERSPEECH 2006. Web SearchBibTeXDownload
64User Pattern Analysis in Cellular Systems. Xiang Li, Qing Li. MDM 2006, 34. Web SearchBibTeXDownload
63FNSCSDP: A Forward Node Selection Based Cross-Layer Service Discovery Protocol for MANETs. Zhen-guo Gao, Yongtian Yang, Ling Wang, Jianwen Cui, Xiang Li. MSN 2006, 220-231. Web SearchBibTeXDownload
62Service Discovery Protocols for MANETs: A Survey. Zhen-guo Gao, Yongtian Yang, Jing Zhao, Jianwen Cui, Xiang Li. MSN 2006, 232-243. Web SearchBibTeXDownload
61Hinfinity Filtering for a Mobile Robot Tracking a Free Rolling Ball. Xiang Li, Andreas Zell. RoboCup 2006, 296-303. Web SearchBibTeXDownload
60Statistical buffering for streaming media data access in a mobile environment. Jian Zhai, Xiang Li, Qing Li. SAC 2006, 1161-1165. Web SearchBibTeXDownload
59A Spatial Entropy-Based Decision Tree for Classification of Geographical Information. Xiang Li, Christophe Claramunt. T. GIS (10): 451-467 (2006). Web SearchBibTeXDownload
2005
58An Identity-Based Threshold Signcryption Scheme with Semantic Security. Changgen Peng, Xiang Li. CIS (2) 2005, 173-179. Web SearchBibTeXDownload
57Syntactic and semantic metadata integration for science data use. Sunil Movva, Rahul Ramachandran, Xiang Li, Sarita Khaire, Ken Keiser, Helen Conover, Sara J. Graves. Computers & Geosciences (31): 1126-1134 (2005). Web SearchBibTeXDownload
56An analysis of explicit loops in genetic programming. Xiang Li, Victor Ciesielski. Congress on Evolutionary Computation 2005, 2522-2529. Web SearchBibTeXDownload
55A Proxy-Based Dynamic Inheritance of Soft-Device. Jia Bi, Yanyan Li, Yunpeng Xing, Xiang Li, Xue Chen. GCC 2005, 208-213. Web SearchBibTeXDownload
54Pushing Scientific Documents by Discovering Interest in Information Flow Within E-Science Knowledge Grid. Lianhong Ding, Xiang Li, Yunpeng Xing. GCC 2005, 498-510. Web SearchBibTeXDownload
53Data Caching in Selfish MANETs. Jian Zhai, Qing Li, Xiang Li. ICCNMC 2005, 208-217. Web SearchBibTeXDownload
52The study on the application of BAN logic in formal analysis of authentication protocols. Jinghua Wen, Mei Zhang, Xiang Li. ICEC 2005, 744-747. Web SearchBibTeXDownload
51A Sniff Scheduling Policy for Power Saving in Bluetooth Piconet. Xiang Li, Xiaozong Yang. ICPADS (1) 2005, 217-222. Web SearchBibTeXDownload
50The multiple classifiers combination method for improving the accuracy of remotely sensed data classification. Yanchen Bo, Jinfeng Wang, Xiang Li. IGARSS 2005, 3780-3783. Web SearchBibTeXDownload
49Exploring the scale effect in land cover mapping from remotely sensed data: the statistical separability-based method. Yanchen Bo, Jinfeng Wang, Xiang Li. IGARSS 2005, 3884-3887. Web SearchBibTeXDownload
48Detection of nitrogen status in FCV tobacco leaves with the spectral reflectance. Folin Li, Liangyun Liu, Jihua Wang, Xiang Li, Chunjiang Zhao, Weixing Cao. IGARSS 2005, 1863-1866. Web SearchBibTeXDownload
47A new algorithm on delineation of management zone. Xiang Li, Yuchun Pan, Chunjiang Zhang, Liangyun Liu, Jindi Wang. IGARSS 2005, 4. Web SearchBibTeXDownload
46The extraction of beijing main crops planting area based on time series MODIS NDVI reconstruction. Xia Jing, Liangyun Liu, Chao Zhang, Xiang Li, Yue Li, Jianhua Jia. IGARSS 2005, 3020-3023. Web SearchBibTeXDownload
45Building PROSAIL model simulation with Web services. Shan-Liang Shen, Su-Hong Liu, Miao-fen Huang, Xiang Li. IGARSS 2005, 3. Web SearchBibTeXDownload
44Methods of three scales data integration of national typical land surface objects standardized spectral database. Xiang Li, Xiao-Ying Guo, Su-Hong Liu, Zhen-Kun Tian. IGARSS 2005, 3. Web SearchBibTeXDownload
43The temperature research of urban residential area with remote sensing. Min Li, Su-Hong Liu, Huizhen Zhou, Xiang Li, Pei-juan Wang. IGARSS 2005, 1514-1517. Web SearchBibTeXDownload
42Improving end-to-end performance of call classification through data confusion reduction and model tolerance enhancement. Cheng Wu, Xiang Li, Hong-Kwang Jeff Kuo, E. E. Jan, Vaibhava Goel, David Lubensky. INTERSPEECH 2005, 3473-3476. Web SearchBibTeXDownload
41Chaotic and periodic spreading dynamics in discrete small-world networks. Xiang Li, Hildegard Meyer-Ortmanns, Xiaofan Wang. ISCAS (1) 2005, 280-283. Web SearchBibTeXDownload
40Automated detection of frontal systems from numerical model-generated data. Xiang Li, Rahul Ramachandran, Sara J. Graves, Sunil Movva, Bilahari Akkiraju, David Emmitt, Steven Greco, Robert Atlas, Joseph Terry, Juan-Carlos Jusem. KDD 2005, 782-787. Web SearchBibTeXDownload
39A Cooperative Image Editing Tool over Mobile Phones. Jian Zhai, Qing Li, Xiang Li, Liu Wenyin. MMM 2005, 264-270. Web SearchBibTeXDownload
38Computational Design of Combinatorial Peptide Library for Modulating Protein-Protein Interactions. Xiang Li, Jie Liang. Pacific Symposium on Biocomputing 2005, 29-41. Web SearchBibTeXDownload
37Probabilistically Constrained Linear Programs and Risk-Adjusted Controller Design. Constantino M. Lagoa, Xiang Li, Mario Sznaier. SIAM Journal on Optimization (15): 938-951 (2005). Web SearchBibTeXDownload
36Knowledge Energy in Knowledge Flow Networks. Hai Zhuge, Weiyu Guo, Xiang Li, Lianhong Ding. SKG 2005, 3. Web SearchBibTeXDownload
35Novel VLSI architecture of motion estimation for H.264 standard. Xiang Li, Rahul Chopra, Kenneth W. Hsu. SoCC 2005, 117-118. Web SearchBibTeXDownload
2004
34Accelerating Web Page Retrieval Through Object Usage Declaration. Chi-Hung Chi, Xiang Li, Hongguang Wang. Annual Simulation Symposium 2004, 104-111. Web SearchBibTeXDownload
33Using Loops in Genetic Programming for a Two Class Binary Image Classification Problem. Xiang Li, Victor Ciesielski. Australian Conference on Artificial Intelligence 2004, 898-909. Web SearchBibTeXDownload
32Evaluation Incompleteness of Knowledge in Data Mining. Qiang Li, Jianhua Li, Xiang Li, Shenghong Li. AWCC 2004, 278-284. Web SearchBibTeXDownload
31Developing optimal non-linear scoring function for protein design. Changyu Hu II, Xiang Li, Jie Liang. Bioinformatics (20): 3080-3098 (2004). Web SearchBibTeXDownload
30Module-oriented automatic differentiation in chemical process systems optimization. Xiang Li, Zhijiang Shao, Jixin Qian. Computers & Chemical Engineering (28): 1551-1561 (2004). Web SearchBibTeXDownload
29Evaluation of Data Streaming Effect on Real-Time Content Transformation in Active Proxies. Chi-Hung Chi, Xiang Li, Hongguang Wang. EUC 2004, 1055-1064. Web SearchBibTeXDownload
28EM Medical Image Reconstruction in a Peer-to-Peer Systems. Jun Ni, Tao He, Xiang Li, Shaowen Wang, Ge Wang. GCC 2004, 495-501. Web SearchBibTeXDownload
27New Feature Selection and Weighting Methods Based on Category Information. Gongshen Liu, Jianhua Li, Xiang Li, Qiang Li. ICADL 2004, 330-338. Web SearchBibTeXDownload
26Mechanisms for spreading of computer virus on the Internet: an overview. Dan Xu, Xiang Li, Xiao Fan Wang. ICARCV 2004, 601-606. Web SearchBibTeXDownload
25Feedback control of scale-free coupled Henon maps. Xiang Li, Xiaofan Wang. ICARCV 2004, 574-578. Web SearchBibTeXDownload
24A Metadata-Based Approach to Personalized Mobile Resource Sharing. Jian Zhai, Qing Li, Xiang Li, Wenyin Liu. ICDCS Workshops 2004, 568-573. Web SearchBibTeXDownload
23Parallel feature generation based on maximizing normalized acoustic likelihood. Xiang Li, Richard M. Stern. INTERSPEECH 2004. Web SearchBibTeXDownload
22Discriminative training of compound-word based multinomial classifiers for speech routing. Xiang Li, Juan M. Huerta. INTERSPEECH 2004. Web SearchBibTeXDownload
21Stability and bifurcation of disease spreading in complex networks. Xiang Li, Guanrong Chen, Chunguang Li. Int. J. Systems Science (35): 527-536 (2004). Web SearchBibTeXDownload
20Comparing Different Thresholding Algorithms for Segmenting Auroras. Xiang Li, Rahul Ramachandran, Matt He, Sunil Movva, John A. Rushing, Sara J. Graves, Wladislaw Lyatsky, Arjun Tan, Glynn A. Germany. ITCC (2) 2004, 594-601. Web SearchBibTeXDownload
19P2P-enhanced Distributed Computing in EM Medical Image Reconstruction. Xiang Li, Tao He, Shaowen Wang, Ge Wang, Jun Ni. PDPTA 2004, 822-828. Web SearchBibTeX
18MIRES: an information exchange system for mobile phones. Qing Li, Xiang Li, Jian Zhai, Wenyin Liu. SAC 2004, 1196-1200. Web SearchBibTeXDownload
17An automatic semantic relationships discovery approach. Hai Zhuge, Liping Zheng, Nan Zhang, Xiang Li. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004, 278-279. Web SearchBibTeXDownload
16Modeling the growth of future web. Hai Zhuge, Xue Chen, Xiang Li. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004, 274-275. Web SearchBibTeXDownload
2003
15Efficient Web Log Mining for Product Development. Yew Kwong Woon, Wee Keong Ng, Xiang Li, Wen-Feng Lu. CW 2003, 294-301. Web SearchBibTeXDownload
14Parameterless Data Compression and Noise Filtering Using Association Rule Mining. Yew Kwong Woon, Xiang Li, Wee Keong Ng, Wen-Feng Lu. DaWaK 2003, 278-287. Web SearchBibTeXDownload
13A Computing Model for Semantic Link Network. Hai Zhuge, Yunchuan Sun, Jie Liu, Xiang Li. GCC (2) 2003, 795-802. Web SearchBibTeXDownload
12On the design of robust controllers for arbitrary uncertainty structures. Constantino M. Lagoa, Xiang Li, Mario Sznaier. IEEE Trans. Automat. Contr. (48): 2061-2065 (2003). Web SearchBibTeXDownload
11Forensic Computing. Xiang Li, Jennifer Seberry. INDOCRYPT 2003, 18-35. Web SearchBibTeXDownload
10Feature generation based on maximum classification probability for improved speech recognition. Xiang Li, Richard M. Stern. INTERSPEECH 2003. Web SearchBibTeXDownload
9A Web-Based Intelligent Forecasting System. Xiang Li, King Jim Hee, Yushi Cheng. KES 2003, 993-999. Web SearchBibTeXDownload
2002
8The application of Principal Component Analysis to materials science data. Changwon Suh, Arun Rajagopalan, Xiang Li, Krishna Rajan. Data Science Journal (1): 19-26 (2002). Web SearchBibTeX
7Chaotifying linear Elman networks. Xiang Li, Guanrong Chen, Zengqiang Chen, Zhuzhi Yuan. IEEE Transactions on Neural Networks (13): 1193-1199 (2002). Web SearchBibTeXDownload
6Combining search spaces of heterogeneous recognizers for improved speech recogniton. Xiang Li, Rita Singh, Richard M. Stern. INTERSPEECH 2002. Web SearchBibTeXDownload
5Conflict management in closely coupled collaborative design system. Xiang Li, Xionghui Zhou, Xueyu Ruan. Int. J. Computer Integrated Manufacturing (15): 345-352 (2002). Web SearchBibTeXDownload
4Understanding the Object Retrieval Dependence of Web Page Access. Chi-Hung Chi, Xiang Li, Kwok-Yan Lam. MASCOTS 2002, 413-420. Web SearchBibTeXDownload
2001
3A vector-pipeline DSP for low-rate videophones. Kazutoshi Kobayashi, Makoto Eguchi, Takuya Iwahashi, Takehide Shibayama, Xiang Li, Kousuke Takai, Hidetoshi Onodera. ASP-DAC 2001, 1-2. Web SearchBibTeXDownload
2Automatic proxy-based watermarking for WWW. Chi-Hung Chi, Yan-Hong Lin, Jing Deng, Xiang Li, Tat-Seng Chua. Computer Communications (24): 144-154 (2001). Web SearchBibTeX
1Wright Eagle 2001 - Sony Legged Robot Team. Xiang Li, Zefeng Zhang, Lei Jiang, Xiaoping Chen. RoboCup 2001, 739-742. Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar

Related People

Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research