2013
553Acceleration of Early-Photon Fluorescence Molecular Tomography with Graphics Processing Units. Xin Wang, Bin Zhang, Xu Cao, Fei Liu, Jianwen Luo, Jing Bai. Comp. Math. Methods in Medicine (2013) (2013). Web SearchBibTeXDownload
552A hybrid framework for reservoir characterization using fuzzy ranking and an artificial neural network. Baijie Wang, Xin Wang, Zhangxin Chen. Computers & Geosciences (57): 1-10 (2013). Web SearchBibTeXDownload
551Fast message dissemination in random geometric networks. Artur Czumaj, Robert Elsässer, Leszek Gasieniec, Thomas Sauerwald, Xin Wang. Distributed Computing (26): 1-24 (2013). Web SearchBibTeXDownload
550Automatic Tracking Angle of Arrival of Bandpass Sampling OFDM Signal by MUSIC Algorithm. Xin Wang, Heung-Gyoon Ryu. GPC 2013, 854-859. Web SearchBibTeXDownload
549Group-Based Overhead Limiting for Stability Routing in Ad Hoc Networks. Xi Hu, Cong Wang, Siwei Zhao, Xin Wang. ICSI (2) 2013, 334-341. Web SearchBibTeXDownload
548Energy-Efficient Transmissions of Bursty Data Packets with Strict Deadlines over Time-Varying Wireless Channels. Xin Wang, Zhaoquan Li. IEEE Transactions on Wireless Communications (12): 2533-2543 (2013). Web SearchBibTeXDownload
547Exploiting Cooperative Relay for High Performance Communications in MIMO Ad Hoc Networks. Shan Chu, Xin Wang, Yuanyuan Yang. IEEE Trans. Computers (62): 716-729 (2013). Web SearchBibTeXDownload
546Malware Clearance for Secure Commitment of OS-Level Virtual Machines. Zhiyong Shan, Xin Wang, Tzi-cker Chiueh. IEEE Trans. Dependable Sec. Comput. (10): 70-83 (2013). Web SearchBibTeXDownload
545Deployment of a Connected Reinforced Backbone Network with a Limited Number of Backbone Nodes. Shan Chu, Peng Wei, Xu Zhong, Xin Wang, Yu Zhou. IEEE Trans. Mob. Comput. (12): 1188-1200 (2013). Web SearchBibTeXDownload
544Link Scheduling for Exploiting Spatial Reuse in Multihop MIMO Networks. Deke Guo, Yuan He, Yunhao Liu, Panlong Yang, Xiang-Yang Li, Xin Wang. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. (24): 1355-1365 (2013). Web SearchBibTeXDownload
543Human emotion and cognition recognition from body language of the head using soft computing techniques. Yisu Zhao, Xin Wang, Miriam Goubran, Thomas E. Whalen, Emil M. Petriu. J. Ambient Intelligence and Humanized Computing (4): 121-140 (2013). Web SearchBibTeXDownload
542Post-Si Programmable ESD Protection Circuit Design: Mechanisms and Analysis. Xin Wang, Zitao Shi, Jian Liu, Lin Lin, Hui Zhao, Li Wang, Rui Ma, Chen Zhang, Zongyu Dong, Siqiang Fan, He Tang, Albert Z. Wang, Yuhua Cheng, Bin Zhao, Zhigang Zhang, Baoyong Chi, Tianling Ren. J. Solid-State Circuits (48): 1237-1249 (2013). Web SearchBibTeXDownload
541A hybrid reconstruction algorithm for fluorescence tomography using Kirchhoff approximation and finite element method. Xin Wang, Xu Cao, Bin Zhang, Fei Liu, Jianwen Luo, Jing Bai. Med. Biol. Engineering and Computing (51): 7-17 (2013). Web SearchBibTeXDownload
540Associate learning and correcting in a memristive neural network. Ling Chen, Chuandong Li, Xin Wang, Shukai Duan. Neural Computing and Applications (22): 1071-1076 (2013). Web SearchBibTeXDownload
539Location Recommendation Based on Periodicity of Human Activities and Location Categories. Seyyed Mohammadreza Rahimi, Xin Wang. PAKDD (2) 2013, 377-389. Web SearchBibTeXDownload
538A Data-Driven Approach for Convergence Prediction on Road Network. Qiulei Guo, Jun Luo, Guiqing Li, Xin Wang, Nikolas Geroliminis. W2GIS 2013, 41-53. Web SearchBibTeXDownload
2012
537Depth from Vergence and Active Calibration for Humanoid Robots. Xin Wang, Boris Lenseigne, Pieter Jonker. ACIVS 2012, 24-35. Web SearchBibTeXDownload
536Popularity-driven coordinated caching in named data networking. Jun Li, Hao Wu, Bin Liu, Jianyuan Lu, Yi Wang, Xin Wang, Yanyong Zhang, Lijun Dong. ANCS 2012, 15-26. Web SearchBibTeXDownload
535Distributed GMPLS optical control in translucent wavelength convertible WDM networks. Xin Wang, Filippos Balasis, Sugang Xu, Yoshiaki Tanaka. APNOMS 2012, 1-8. Web SearchBibTeXDownload
534Jingwei+: A Distributed Large-Scale RDF Data Server. Xin Wang, Longxiang Jiang, Hong Shi, Zhiyong Feng, Pufeng Du. APWeb 2012, 779-783. Web SearchBibTeXDownload
533Research of Time-Delay Chaotic Systems via Linear Feedback. Hua Wang, Xin Wang, Xianhai Shen, Xuliang Zhang. AsiaSim (2) 2012, 238-247. Web SearchBibTeXDownload
532SNP interaction detection with Random Forests in high-dimensional genetic data. Stacey J. Winham, Colin L. Colby, Robert R. Freimuth, Xin Wang, Mariza de Andrade, Marianne Huebner, Joanna M. Biernacka. BMC Bioinformatics (13): 164 (2012). Web SearchBibTeXDownload
531A Preliminary Study Using Granular Computing for Remote Sensing Image Segmentation Involving Roughness. Ge Cui, Xin Wang. Brain Informatics 2012, 300-308. Web SearchBibTeXDownload
530Bayesian inference for genomic imprinting underlying developmental characteristics. Runqing Yang, Xin Wang, Yuehua Cui. Briefings in Bioinformatics (13): 555-568 (2012). Web SearchBibTeXDownload
529A Study of Recommending Locations on Location-Based Social Network by Collaborative Filtering. Dequan Zhou, Bin Wang, Seyyed Mohammadreza Rahimi, Xin Wang. Canadian Conference on AI 2012, 255-266. Web SearchBibTeXDownload
528Minimizing the Energy Cost of Servers in Data Center Networks. Jun Wu, Qin Jia, Jin Zhao, Xin Wang. CGC 2012, 311-318. Web SearchBibTeXDownload
527Learning Lexical Subjectivity Strength for Chinese Opinionated Sentence Identification. Xin Wang, Guohong Fu. CICLing (1) 2012, 580-590. Web SearchBibTeXDownload
526Out-of-Order-Delivery-Tolerant Secure Code Dissemination with Fountain Codes in Wireless Sensor Networks. Yong Zeng, Xin Wang, Lihua Dong, Jianfeng Ma, Zhihong Liu. CIS 2012, 683-686. Web SearchBibTeXDownload
525Population structure increases the evolvability of genetic algorithms. Felix J. H. Hol, Xin Wang, Juan E. Keymer. Complexity (17): 58-64 (2012). Web SearchBibTeXDownload
524Leveraging E-Government for City Transformation: a Case Study of "Digital Wuyi". Xiaoying Dong, Yan Yu, Xin Wang, Na (Nancy) Zhang. ECIS 2012, 137. Web SearchBibTeXDownload
523Mining axiomatic fuzzy set association rules for classification problems. Xin Wang, Xiaodong Liu, Witold Pedrycz, Xiaolei Zhu, Guangfei Hu. European Journal of Operational Research (218): 202-210 (2012). Web SearchBibTeXDownload
522Stabilizing the power supply in microgrid using sensor selection. Xin Wang, Qilian Liang. GLOBECOM 2012, 3513-3518. Web SearchBibTeXDownload
521On the outage throughput capacity of hybrid wireless networks over fading channels. Xin Wang, Qilian Liang. GLOBECOM 2012, 2173-2178. Web SearchBibTeXDownload
520Capacity-achieving resource allocation for OFDMA fading channels. Zhaoquan Li, Xin Wang. GLOBECOM 2012, 4578-4582. Web SearchBibTeXDownload
519Joint optimization of TCP congestion control and distributed CSMA scheduling. Xin Wang, Zhaoquan Li. GLOBECOM 2012, 5729-5733. Web SearchBibTeXDownload
518Analysis and synthesization for a class of discrete-time Markovian jumping systems with mode-dependent delays and actuators saturation. Weike Shang, Yu Kang, Xin Wang, Hongsheng Xi. ICARCV 2012, 1761-1766. Web SearchBibTeXDownload
517A robust real-time tracking system based on an adaptive selection mechanism for mobile robots. Xin Wang, Maja Rudinac, Pieter Jonker. ICARCV 2012, 1065-1070. Web SearchBibTeXDownload
516Low-rank matrix completion for array signal processing. Zhiyuan Weng, Xin Wang. ICASSP 2012, 2697-2700. Web SearchBibTeXDownload
515FMTCP: A Fountain Code-Based Multipath Transmission Control Protocol. Yong Cui, Xin Wang, Hongyi Wang, Guangjin Pan, Yining Wang. ICDCS 2012, 366-375. Web SearchBibTeXDownload
514Enforcing High-Performance Operation of Multi-hop Wireless Networks with MIMO Relays. Shan Chu, Xin Wang, Minming Li. ICDCS 2012, 376-385. Web SearchBibTeXDownload
513Synchronization Control and Compensation of STO and CFO by Sub-Sampling Method. Xin Wang, Heung-Gyoon Ryu. ICHIT (2) 2012, 37-45. Web SearchBibTeXDownload
512Realizing Geometry Surface Modeling of Complicated Geological Object Based on Delaunay Triangulation. Xiangbin Meng, Panpan Lv, Xin Wang, Hua Chen. ICIC (1) 2012, 451-457. Web SearchBibTeXDownload
511Path Planning for Crawler Crane Using RRT. Yuanshan Lin, Di Wu, Xin Wang, Xiukun Wang, Shunde Gao. ICICA (LNCS) 2012, 484-491. Web SearchBibTeXDownload
510Optimization of Lifting Points of Large-Span Steel Structure Based on Evolutionary Programming. Xin Wang, Xu Lei, Xuyang Cao, Yang Zhou, Shunde Gao. ICICA (LNCS) 2012, 315-322. Web SearchBibTeXDownload
509Combined Online and Offline Information for Tracking Facial Feature Points. Xin Wang, Yequn Zhang, Chunlei Chai. ICIRA (1) 2012, 196-206. Web SearchBibTeXDownload
508An improved Gaussian mixture model based on least-squares cross-validation and Gaussian PSO with Gaussian jump. Xin Wang, Hui-Bin Wang, Hai-Tao Liu. ICMLC 2012, 714-719. Web SearchBibTeXDownload
507A novel binary adaptive differential evolution algorithm for Bayesian Network learning. Xin Wang, Peng Guo. ICNC 2012, 608-612. Web SearchBibTeXDownload
506Minimum Latency Broadcasting with Conflict Awareness in Wireless Sensor Networks. Zhen Jiang, Donghong Wu, Minyi Guo, Jie Wu, Robert Kline, Xin Wang. ICPP 2012, 490-499. Web SearchBibTeXDownload
505UltraViolet: Redefining the Movie Industry?. Ton Kalker, Rajan Samtani, Xin Wang. IEEE MultiMedia (19): 7 (2012). Web SearchBibTeXDownload
504Utility Maximization over Ergodic Capacity Regions of Fading OFDMA Channels. Zhaoquan Li, Xin Wang. IEEE Transactions on Wireless Communications (11): 2478-2485 (2012). Web SearchBibTeXDownload
503Masked Beamforming for Multiuser MIMO Wiretap Channels with Imperfect CSI. Minyan Pei, Jibo Wei, Kai-Kit Wong, Xin Wang. IEEE Transactions on Wireless Communications (11): 544-549 (2012). Web SearchBibTeXDownload
502A New Performance Metric for Construction of Robust and Efficient Wireless Backbone Network. Ziyi Zhang, Xin Wang, Qin Xin. IEEE Trans. Computers (61): 1495-1506 (2012). Web SearchBibTeXDownload
501Enforcing Mandatory Access Control in Commodity OS to Disable Malware. Zhiyong Shan, Xin Wang, Tzi-cker Chiueh. IEEE Trans. Dependable Sec. Comput. (9): 541-555 (2012). Web SearchBibTeXDownload
500Self-Adaptive On-Demand Geographic Routing for Mobile Ad Hoc Networks. Xiaojing Xiang, Xin Wang, Zehua Zhou. IEEE Trans. Mob. Comput. (11): 1572-1586 (2012). Web SearchBibTeXDownload
499Understanding the Interaction between Packet Forwarding and Channel Access in Multihop Wireless Networks. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves, Hamid R. Sadjadpour. IEEE Trans. Mob. Comput. (11): 679-691 (2012). Web SearchBibTeXDownload
498Joint Optimal Subcarrier and Power Allocation for Wireless Cooperative Networks Over OFDM Fading Channels. Di Wang, Zhaoquan Li, Xin Wang. IEEE T. Vehicular Technology (61): 249-257 (2012). Web SearchBibTeXDownload
497Toward Distributed Translucent Wavelength Switched Optical Networks under GMPLS/PCE Architecture. Xin Wang, Tithra Chap, Sugang Xu, Yoshiaki Tanaka. IEICE Transactions (95-B): 740-751 (2012). Web SearchBibTeXDownload
496Relating envisat ASAR and ALOS PALSAR backscattering coefficient to spot NDVI for monitoring seasonal change of pasture biomass in Western Australia. Xin Wang, Xiaojing Li, Linlin Ge. IGARSS 2012, 3744-3747. Web SearchBibTeXDownload
495A Centroid location algorithm based on Furthermost Beacon with application to wireless sensor networks. Wei Chen, Qian Wang, Xin Wang, Qichong Tian. IJWMC (5): 259-262 (2012). Web SearchBibTeXDownload
494Fusion of state estimates over long-haul sensor networks under random delay and loss. Qiang Liu, Xin Wang, Nageswara S. V. Rao. INFOCOM 2012, 2686-2690. Web SearchBibTeXDownload
493On benefits of network coding in bidirected networks and hyper-networks. Xunrui Yin, Xin Wang, Jin Zhao, Xiangyang Xue, Zongpeng Li. INFOCOM 2012, 325-333. Web SearchBibTeXDownload
492Knowledge management component in managing human resources for enterprises. Li Zhang, Hong Wang, Xiongfei Cao, Xin Wang, Kun Zhao. Information Technology and Management (13): 341-349 (2012). Web SearchBibTeXDownload
491A Fast Repair Code Based on Regular Graphs for Distributed Storage Systems. Yan Wang, Xin Wang. IPDPS Workshops 2012, 2486-2489. Web SearchBibTeXDownload
490Design and development of a cheetah robot under the neural mechanism controlling the leg's muscles. Xin Wang, Mantian Li, Wei Guo, Pengfei Wang, Lining Sun. IROS 2012, 2749-2755. Web SearchBibTeXDownload
489Cross-stream dependency modeling using continuous F0 model for HMM-based speech synthesis. Xin Wang, Zhen-Hua Ling, Li-Rong Dai. ISCSLP 2012, 84-87. Web SearchBibTeXDownload
488Min-cost multicast networks in Euclidean space. Xunrui Yin, Yan Wang, Xin Wang, Xiangyang Xue, Zongpeng Li. ISIT 2012, 1316-1320. Web SearchBibTeXDownload
487Short-Term Wind Power Prediction Based on Wavelet Decomposition and Extreme Learning Machine. Xin Wang, Yihui Zheng, Lixue Li, Lidan Zhou, Gang Yao, Ting Huang. ISNN (2) 2012, 645-653. Web SearchBibTeXDownload
486Elite: Differentiating the playback lag for peer-assisted live video streaming. Shiping Li, Jin Zhao, Xin Wang. IWQoS 2012, 1-9. Web SearchBibTeXDownload
485Measurement Feedback Self-Tuning Weighted Measurement Fusion Kalman Filter for Systems with Correlated Noises. Xin Wang, Shu-Li Sun. J. Applied Mathematics (2012) (2012). Web SearchBibTeXDownload
484Role of domain knowledge in developing user-centered medical-image indexing. Xin Wang, Sanda Erdelez, Carla Allen, Blake Anderson, Hongfei Cao, Chi-Ren Shyu. JASIST (63): 225-241 (2012). Web SearchBibTeXDownload
483A Reverse Driving Control Method for Hydrostatic Double-drum Vibratory Rollers. Xin Wang, Ruiying Zhao. JCP (7): 1244-1251 (2012). Web SearchBibTeXDownload
482Multiple Model Predictive Control of Component Content in Rare Earth Extraction Process. Hui Yang, Rongxiu Lu, Kunpeng Zhang, Xin Wang. JCP (7): 2557-2563 (2012). Web SearchBibTeXDownload
481A density-based spatial clustering for physical constraints. Xin Wang, Camilo Rostoker, Howard J. Hamilton. J. Intell. Inf. Syst. (38): 269-297 (2012). Web SearchBibTeXDownload
480Formalizing Domain-Specific Metamodeling Language XMML Based on First-order Logic. Tao Jiang, Xin Wang. JSW (7): 1321-1328 (2012). Web SearchBibTeXDownload
479Research on Web Query Translation based on Ontology. Xin Wang, Ying Wang. JSW (7): 2849-2856 (2012). Web SearchBibTeXDownload
478Fusion performance in long-haul sensor networks with message retransmission and retrodiction. Qiang Liu, Xin Wang, Nageswara S. V. Rao, Katharine Brigham, B. V. K. Vijaya Kumar. MASS 2012, 407-415. Web SearchBibTeXDownload
477Expectation-Maximization Collaborative Filtering with Explicit and Implicit Feedback. Bin Wang, Mohammadreza Rahimi, Dequan Zhou, Xin Wang. PAKDD (1) 2012, 604-616. Web SearchBibTeXDownload
476I-Swifter: Improving chunked network coding for peer-to-peer content distribution. Jinbiao Xu, Xin Wang, Jin Zhao, Azman Osman Lim. Peer-to-Peer Networking and Applications (5): 30-39 (2012). Web SearchBibTeXDownload
475Posterior Association Networks and Functional Modules Inferred from Rich Phenotypes of Gene Perturbations. Xin Wang, Mauro A. Castro, Klaas W. Mulder, Florian Markowetz. PLoS Computational Biology (8) (2012). Web SearchBibTeXDownload
474Performance Guarantees for Distributed Reachability Queries. Wenfei Fan, Xin Wang, Yinghui Wu. PVLDB (5): 1304-1315 (2012). Web SearchBibTeXDownload
473AFS-Based Formal Concept Analysis within the Logic Description of Granules. Lidong Wang, Xiaodong Liu, Xin Wang. RSCTC 2012, 323-331. Web SearchBibTeXDownload
472A Spatial Clustering Method for Points-with-Directions. Jing Wang, Xin Wang. RSKT 2012, 194-199. Web SearchBibTeXDownload
471A construction method of matroidal networks. Chen Yuan, Haibin Kan, Xin Wang, Hideki Imai. SCIENCE CHINA Information Sciences (55): 2445-2453 (2012). Web SearchBibTeXDownload
470Query preserving graph compression. Wenfei Fan, Jianzhong Li, Xin Wang, Yinghui Wu. SIGMOD Conference 2012, 157-168. Web SearchBibTeXDownload
469Almost optimal distributed M2M multicasting in wireless mesh networks. Qin Xin, Fredrik Manne, Yan Zhang, Xin Wang. Theor. Comput. Sci. (439): 69-82 (2012). Web SearchBibTeXDownload
468Smart Information Network: A Testbed Architecture for Future Internet. Xiangyang Xue, Yi Li, Xiaoyuan Lu, Xin Wang, Lingwei Chu. TRIDENTCOM 2012, 355-357. Web SearchBibTeXDownload
467DASH(HEVC)/LTE: QoE-based dynamic adaptive streaming of HEVC content over wireless networks. Xin Wang, Yangbo Xu, Changquan Ai, Peiyun Di, Xin Liu, Shaobo Zhang, Lei Zhou, Jiantong Zhou. VCIP 2012, 1. Web SearchBibTeXDownload
466Facilitating inter-application interactions for OS-level virtualization. Zhiyong Shan, Xin Wang, Tzi-cker Chiueh, Xiaofeng Meng. VEE 2012, 75-86. Web SearchBibTeXDownload
465Robust Online Segmentation of Unknown Objects for Mobile Robots. Xin Wang, Maja Rudinac, Pieter P. Jonker. VISAPP (1) 2012, 365-374. Web SearchBibTeX
464Low-Complexity Channel Estimation for CoMP Multi-User Systems. Xin Wang, Xiaohui Li, Yongqiang Hei. VTC Fall 2012, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
463A 3D Virtual Radar System for Prediction and Evaluation of Radar Sensor Performance in Traffic Monitoring. Chengcheng Jiang, Yan Wu, Jean-Paul M. G. Linnartz, Marco Haverlag, Xin Wang. VTC Spring 2012, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
462Efficient Link Quality Prediction for OFDM Systems. Xiaoqin Wang, Xin Wang. VTC Spring 2012, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
461A Distributed Inverted Indexing Scheme for Large-Scale RDF Data. Xu Li, Xin Wang, Hong Shi, Zhaohua Sheng, Zhiyong Feng. WAIM Workshops 2012, 151-161. Web SearchBibTeXDownload
460Cell sleeping for energy efficiency in cellular networks: Is it viable?. Xin Wang, Prashant Krishnamurthy, David Tipper. WCNC 2012, 2509-2514. Web SearchBibTeXDownload
459Checking and Handling Inconsistency of DBpedia. Zhaohua Sheng, Xin Wang, Hong Shi, Zhiyong Feng. WISM 2012, 480-488. Web SearchBibTeXDownload
2011
458Tracer: enforcing mandatory access control in commodity OS with the support of light-weight intrusion detection and tracing. Zhiyong Shan, Xin Wang, Tzi-cker Chiueh. ASIACCS 2011, 135-144. Web SearchBibTeXDownload
457Robuste Bifurkationsdetektion für das Tracking von Koronararterien. Xin Wang, Tobias Heimann, Henning Steen, Florian Andre, Hans-Peter Meinzer, Ingmar Wegner. Bildverarbeitung für die Medizin 2011, 274-278. Web SearchBibTeXDownload
456Liver Vessel Segmentation Using Gradient Vector Flow. Caspar J. Goch, Xin Wang, Hans-Peter Meinzer, Ingmar Wegner. Bildverarbeitung für die Medizin 2011, 104-108. Web SearchBibTeXDownload
455HTSanalyzeR: an R/Bioconductor package for integrated network analysis of high-throughput screens. Xin Wang, Camille Terfve, John C. Rose, Florian Markowetz. Bioinformatics (27): 879-880 (2011). Web SearchBibTeXDownload
454Generalized intuitionistic fuzzy soft sets and multiattribute decision making. Shengling Geng, Yongming Li, Feng Feng, Xin Wang. BMEI 2011, 2206-2211. Web SearchBibTeXDownload
453Design of Labour Agency Platform Based on Agent Technology of JADE. Xiaobing Qiu, Nan Zhou, Xin Wang. CCTA (1) 2011, 41-45. Web SearchBibTeXDownload
452Optimization Strategy on Cash Transportation Routing of Banks. Longjia Xiao, Xin Wang. CCTA (3) 2011, 28-42. Web SearchBibTeXDownload
451Investigating Image Enhancement in Pseudo-Foreign Fiber Detection. Xin Wang, Daoliang Li, Wenzhu Yang. CCTA (3) 2011, 399-409. Web SearchBibTeXDownload
450A holistic sensor network design for energy conservation and efficient data dissemination. Zehua Zhou, Xiaojing Xiang, Xin Wang, Jianping Pan. Computer Networks (55): 131-146 (2011). Web SearchBibTeXDownload
449Identifying dominant factors for the calibration of a land-use cellular automata model using Rough Set Theory. Fang Wang, Jean-Gabriel Hasbani, Xin Wang, Danielle J. Marceau. Computers, Environment and Urban Systems (35): 116-125 (2011). Web SearchBibTeXDownload
448Research on discovering deep web entries. Ying Wang, Huilai Li, Wanli Zuo, Fengling He, Xin Wang, Kerui Chen. Comput. Sci. Inf. Syst. (8): 779-799 (2011). Web SearchBibTeXDownload
447A Low-level SDL-based Framework for Efficient Executions of Large-scale Scientific Workflows. Xin Wang, Uwe Küster, Michael M. Resch. CSE 2011, 639-644. Web SearchBibTeXDownload
446Community discovery using nonnegative matrix factorization. Fei Wang, Tao Li, Xin Wang, Shenghuo Zhu, Chris H. Q. Ding. Data Min. Knowl. Discov. (22): 493-521 (2011). Web SearchBibTeXDownload
445A note on cyclic almost difference families. Xin Wang, Jinhua Wang. Discrete Mathematics (311): 628-633 (2011). Web SearchBibTeXDownload
444Canonical signed digit encoding based optimal design for FIR filters. Qi Yue, Caiwen Ma, Xin Wang. EMEIT 2011, 729-732. Web SearchBibTeXDownload
443Study on the preparation, characterization and antibacterial activity of complex for gadolinium iodide with thiourea. Weiping Jiang, Peng Peng, Yuzhao Liu, Xingang Wang, Xin Wang. EMEIT 2011, 1523-1526. Web SearchBibTeXDownload
442Sliding mode rotation speed control on secondary regulation hydraulic system. Xin Wang, Wei Chen, Ancai Yu. EMEIT 2011, 1058-1061. Web SearchBibTeXDownload
441ZnO thin films produced by the RF magnetron sputtering. Huawa Yu, Jing Wang, Yangan Yan, Xin Wang, Bin Gao, Hanchen Liu, Yali Du. EMEIT 2011, 2486-2489. Web SearchBibTeXDownload
440Coupling process of sphalerite concentrate leaching in FeCl3-HCl and tetrachloroethylene extracting of sulfur. Peng Peng, Chuanzhi Chen, Shanmao Li, Weiping Jiang, Guohong Liu, Xin Wang. EMEIT 2011, 1780-1783. Web SearchBibTeXDownload
439Decentralized estimation over orthogonal multiple-access fading channels in wireless sensor networks-optimal and suboptimal estimators. Xin Wang, Chenyang Yang. EURASIP J. Adv. Sig. Proc. (2011): 132 (2011). Web SearchBibTeXDownload
438Reasoning with a fuzzy description logic based on an axiom system. Yang Jiang, Zhiyong Feng, Xin Wang, Guozheng Rao. FSKD 2011, 230-236. Web SearchBibTeXDownload
437Two-phase outlier detection in multivariate time series. Xin Wang. FSKD 2011, 1555-1559. Web SearchBibTeXDownload
436An adaptive optimal clustering number algorithm for FKCM. Guihua Chen, Zhenlei Wang, Xin Wang, Feng Qian. FSKD 2011, 65-69. Web SearchBibTeXDownload
435Optimal Sensing and Power Control for Cognitive Radio Networks. Xin Wang. GLOBECOM 2011, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
434Joint Congestion Control and Wireless-Link Scheduling for Mobile TCP Applications. Xin Wang, Zhaoquan Li, Na Gao. GLOBECOM 2011, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
433SSS Detection Scheme for Neighbor Cell Search in 3GPP LTE Systems. Baojin Li, Gang Sun, Xin Wang. GLOBECOM 2011, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
432Relay Power Optimization for Wireless Cooperative Networks over OFDM Fading Channels. Di Wang, Zhaoquan Li, Xin Wang. GLOBECOM 2011, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
431Safe side effects commitment for OS-level virtualization. Zhiyong Shan, Xin Wang, Tzi-cker Chiueh, Xiaofeng Meng. ICAC 2011, 111-120. Web SearchBibTeXDownload
430SCADA of VAV/CAV Air-Conditioning System Base on Lonworks Technology. Fei Wang, Zhi-jun Zou, Hao Li, Xin Wang. ICAIC (2) 2011, 205-211. Web SearchBibTeXDownload
429Efficient SSS Detection for Neighbor Cell Search in 3GPP LTE TDD Systems. Baojin Li, Xin Wang. ICC 2011, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
428Competition Analysis of Adaptive Incentive Protocols for P2P Networks. Zheng Wang, Shian-Shyong Tseng, Xin Wang. ICC 2011, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
427DNS usage mining and its two applications. Jun Wu, Xiaodong Li, Xin Wang, Baoping Yan. ICDIM 2011, 54-60. Web SearchBibTeXDownload
426Novel Adaptive Filter Method and Application in Broken Rotor Bar Fault Diagnosis of Induction Motor. Xin Wang, Zhike Zhao. ICDMA 2011, 780-783. Web SearchBibTeXDownload
425Website Design for the Elaborate Course of PLC. Xin Wang, Wen-wen Liu. ICFCE 2011, 1051-1058. Web SearchBibTeXDownload
424Modeling and Analysis of Network Security Situation Prediction Based on Covariance Likelihood Neural. Chenghua Tang, Xin Wang, Reixia Zhang, Yi Xie. ICIC (3) 2011, 71-78. Web SearchBibTeXDownload
423Research on Mathematical Model of Equipment Capability Planning Based on Resource Constraint. Xin Wang, Chongchong Ji. ICICA (LNCS) 2011, 298-304. Web SearchBibTeXDownload
422The Design of a Vision-Based Motion Performance System. Cheng Ren, Shuai Ye, Xin Wang. ICIRA (2) 2011, 125-134. Web SearchBibTeXDownload
421Improved particle swarm optimization algorithm with application in optimal reactive power planning of 10kV distribution system. Chao Wang, Gang Yao, Lidan Zhou, Xin Wang, Yihui Zheng, Qingshan Xu. ICNC 2011, 156-160. Web SearchBibTeXDownload
420Scalable data center multicast using multi-class Bloom Filter. Dan Li, Henggang Cui, Yan Hu, Yong Xia, Xin Wang. ICNP 2011, 266-275. Web SearchBibTeXDownload
419Medical image describing behavior: a comparison between an expert and novice. Xin Wang, Sanda Erdelez, Carla Alen, Blake Anderson, Hongfei Cao, Chi-Ren Shyu. iConference 2011, 792-793. Web SearchBibTeXDownload
418Airport Detection in Remote Sensing Images Based on Visual Attention. Xin Wang, Bin Wang, Liming Zhang. ICONIP (3) 2011, 475-484. Web SearchBibTeXDownload
417Running and turning control of a quadruped robot with compliant legs in bounding gait. Xin Wang, Mantian Li, Pengfei Wang, Lining Sun. ICRA 2011, 511-518. Web SearchBibTeXDownload
416Reactive Power Optimization Based on Particle Swarm Optimization Algorithm in 10kV Distribution Network. Chao Wang, Gang Yao, Xin Wang, Yihui Zheng, Lidan Zhou, Qingshan Xu, Xinyuan Liang. ICSI (1) 2011, 157-164. Web SearchBibTeXDownload
415PCube: Improving Power Efficiency in Data Center Networks. Lei Huang, Qin Jia, Xin Wang, Shuang Yang, Baochun Li. IEEE CLOUD 2011, 65-72. Web SearchBibTeXDownload
414MPEG-M: Multimedia Service Platform Technologies [Standards in a Nutshell]. Panos Kudumakis, Xin Wang, Sergio Matone, Mark Sandler. IEEE Signal Process. Mag. (28): 159-163 (2011). Web SearchBibTeXDownload
413B-Spline Approximation Using an EKF for Signal Reconstruction of Nonlinear Multifunctional Sensors. Xin Wang, Guo Wei, Jinwei Sun. IEEE T. Instrumentation and Measurement (60): 1952-1958 (2011). Web SearchBibTeXDownload
412Phase Unwrapping Using Interlaced Fringes for Phase-Shifting Techniques. Feipeng Da, Xin Wang, Hao Huang. IEEE T. Instrumentation and Measurement (60): 3185-3193 (2011). Web SearchBibTeXDownload
411Fabric Texture Analysis Using Computer Vision Techniques. Xin Wang, Nicolas D. Georganas, Emil M. Petriu. IEEE T. Instrumentation and Measurement (60): 44-56 (2011). Web SearchBibTeXDownload
410ESD-Protected Power Amplifier Design in CMOS for Highly Reliable RF ICs. Xin Wang, Xiaokang Guan, Siqiang Fan, He Tang, Hui Zhao, Lin Lin, Qiang Fang, Jian Liu, Albert Z. Wang, Liwu Yang. IEEE Transactions on Industrial Electronics (58): 2736-2743 (2011). Web SearchBibTeXDownload
409Resource Allocation for Wireless Multiuser OFDM Networks. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Information Theory (57): 4359-4372 (2011). Web SearchBibTeXDownload
408Joint Sensing-Channel Selection and Power Control for Cognitive Radios. Xin Wang. IEEE Transactions on Wireless Communications (10): 958-967 (2011). Web SearchBibTeXDownload
407Optimal Power Control for Multi-User Relay Networks over Fading Channels. Di Wang, Xin Wang, Xiaodong Cai. IEEE Transactions on Wireless Communications (10): 199-207 (2011). Web SearchBibTeXDownload
406Optimal Subcarrier-Chunk Scheduling for Wireless OFDMA Systems. Na Gao, Xin Wang. IEEE Transactions on Wireless Communications (10): 2116-2123 (2011). Web SearchBibTeXDownload
405Supporting Efficient and Scalable Multicasting over Mobile Ad Hoc Networks. Xiaojing Xiang, Xin Wang, Yuanyuan Yang. IEEE Trans. Mob. Comput. (10): 544-559 (2011). Web SearchBibTeXDownload
404Model and Protocol for Energy-Efficient Routing over Mobile Ad Hoc Networks. Jinhua Zhu, Xin Wang. IEEE Trans. Mob. Comput. (10): 1546-1557 (2011). Web SearchBibTeXDownload
403Sybil attack detection based on signature vectors in VANETs. Chen Chen, Weili Han, Xin Wang. IJCCBS (2): 25-37 (2011). Web SearchBibTeXDownload
402On the growth of Internet application flows: A complex network perspective. Xiaofei Wu, Ke Yu, Xin Wang. INFOCOM 2011, 2096-2104. Web SearchBibTeXDownload
401Exploiting graphics processors for high-performance IP lookup in software routers. Jin Zhao, Xinya Zhang, Xin Wang, Yangdong Deng, Xiaoming Fu. INFOCOM 2011, 301-305. Web SearchBibTeXDownload
400Constructing a decision support system for management of employee turnover risk. Xin Wang, Hong Wang, Unknown, Li Zhang, Xiongfei Cao. Information Technology and Management (12): 187-196 (2011). Web SearchBibTeXDownload
399A Morpheme-based Method to Chinese Sentence-Level Sentiment Classification. Xin Wang, Yanqing Zhao, Guohong Fu. Int. J. of Asian Lang. Proc. (21): 95-106 (2011). Web SearchBibTeXDownload
398SMSS: Symmetric-Masquerade Security Scheme for VANETs. Lingyun Zhu, Chen Chen, Xin Wang, Azman Osman Lim. ISADS 2011, 617-622. Web SearchBibTeXDownload
397A nanopower CMOS bandgap reference with 30ppm/degree C from -30 degree C to 150 degree C. Pengpeng Yuan, Zhihua Wang, Dongmei Li, Xin Wang, Liyuan Liu. ISCAS 2011, 2285-2288. Web SearchBibTeXDownload
396Ultra-Short Term Prediction of Wind Power Based on Multiples Model Extreme Leaning Machine. Ting Huang, Xin Wang, Lixue Li, Lidan Zhou, Gang Yao. ISNN (3) 2011, 539-547. Web SearchBibTeXDownload
395A Solution for Data Inconsistency in Data Integration. Xin Wang, Linpeng Huang, Xiaohui Xu, Yi Zhang, Jun-Qing Chen. J. Inf. Sci. Eng. (27): 681-695 (2011). Web SearchBibTeXDownload
394Evaluating Graph Traversal Algorithms for Distributed SPARQL Query Optimization. Xin Wang, Thanassis Tiropanis, Hugh C. Davis. JIST 2011, 210-225. Web SearchBibTeXDownload
393Design Matrix Analysis for Capacitive Interpolation Flash ADC. He Tang, Hui Zhao, Siqiang Fan, Xin Wang, Lin Lin, Qiang Fang, Jian Liu, Albert Z. Wang. J. Low Power Electronics (7): 61-70 (2011). Web SearchBibTeXDownload
392Reaction rate of propene pyrolysis. Peipei Han, Kehe Su, Yan Liu, Yanli Wang, Xin Wang, Qingfeng Zeng, Laifei Cheng, Litong Zhang. Journal of Computational Chemistry (32): 2745-2755 (2011). Web SearchBibTeXDownload
391The Capture of Moving Object in Video Image. Weina Fu, Zhiwen Xu, Shuai Liu, Xin Wang, Hongchang Ke. Journal of Multimedia (6): 518-525 (2011). Web SearchBibTeXDownload
390Design and Analysis of Low-Voltage Low-Parasitic ESD Protection for RF ICs in CMOS. Jian Liu, Xin Wang, Hui Zhao, Qiang Fang, Albert Z. Wang, Lin Lin, He Tang, Siqiang Fan, Bin Zhao, Shi-Jie Wen, Richard Wong. J. Solid-State Circuits (46): 1100-1110 (2011). Web SearchBibTeXDownload
389Joint Admission Control, Channel Assignment and QoS Routing for Coverage Optimization in Multi-Hop Cognitive Radio Cellular Networks. Qin Xin, Xin Wang, Jiannong Cao, Wei Feng. MASS 2011, 55-62. Web SearchBibTeXDownload
388Spatial Entropy-Based Clustering for Mining Data with Spatial Correlation. Baijie Wang, Xin Wang. PAKDD (1) 2011, 196-208. Web SearchBibTeXDownload
387An Integrated Approach to Multi-criteria-Based Health Care Facility Location Planning. Wei Gu, Baijie Wang, Xin Wang. PAKDD Workshops 2011, 420-430. Web SearchBibTeXDownload
386Touchdown angle's impact on bounding gait of the quadrupeds. Haowei Wang, Pengfei Wang, Xin Wang, Mantian Li, Lining Sun. RAM 2011, 178-183. Web SearchBibTeXDownload
385Virtualizing system and ordinary services in Windows-based OS-level virtual machines. Zhiyong Shan, Tzi-cker Chiueh, Xin Wang. SAC 2011, 579-583. Web SearchBibTeXDownload
384Low power 3.1-10.6 GHz IR-UWB transmitter for Gbps wireless communications. Xin Wang, Lin Lin, He Tang, Hui Zhao, Qiang Fang, Jian Liu, Siqiang Fan, Albert Z. Wang, Bin Zhao, Liwu Yang, Gary Zhang. SCIENCE CHINA Information Sciences (54): 1094-1102 (2011). Web SearchBibTeXDownload
383Co-design of ESD protection and UWB RF front-end ICs. Xin Wang, He Tang, Lin Lin, Jian Liu, Qiang Fang, Hui Zhao, Albert Z. Wang, Zitao Shi, Siqiang Fan, Bin Zhao, Liwu Yang, Jun He, Yuhua Cheng. SCIENCE CHINA Information Sciences (54): 2209-2220 (2011). Web SearchBibTeXDownload
382Fast algorithm based on triplet Markov fields for unsupervised multi-class segmentation of SAR images. Yan Wu, Xin Wang, Ping Xiao, Lu Gan, Chunyan Liu, Ming Li. SCIENCE CHINA Information Sciences (54): 1524-1533 (2011). Web SearchBibTeXDownload
381Incremental graph pattern matching. Wenfei Fan, Jianzhong Li, Jizhou Luo, Zijing Tan, Xin Wang, Yinghui Wu. SIGMOD Conference 2011, 925-936. Web SearchBibTeXDownload
380An Ontology-Based Traffic Accident Risk Mapping Framework. Jing Wang, Xin Wang. SSTD 2011, 21-38. Web SearchBibTeXDownload
379Applying web analytics in a K-12 resource inventory. Xin Wang, Demei Shen, Hsin-liang Chen, Laura Wedman. The Electronic Library (29): 20-35 (2011). Web SearchBibTeXDownload
378A novel algorithm for segmenting fruit from unorganized point clouds. Hui-jun Yang, Dong-jian He, Zhi-yi Zhang, Xin Wang. VRCAI 2011, 379-382. Web SearchBibTeXDownload
377Signal Detection for Joint Distributed Space-Time Coding in Asynchronous Cooperative Cellular Systems. Zhuo Wu, Luodan Liu, Xin Wang. WICON 2011, 133-143. Web SearchBibTeXDownload
376Collaborative routing, scheduling and frequency assignment for wireless Ad Hoc networks using spectrum-agile radios. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves. Wireless Networks (17): 167-181 (2011). Web SearchBibTeXDownload
375ROS: Run-Time Optimization of SPARQL Queries. Liuqing Li, Xin Wang, Xiansen Meng, Zhiyong Feng. WISM (2) 2011, 79-86. Web SearchBibTeXDownload
374Semi-supervised K-Means Clustering by Optimizing Initial Cluster Centers. Xin Wang, Chaofei Wang, Junyi Shen. WISM (2) 2011, 178-187. Web SearchBibTeXDownload
2010
373Trading bandwidth for playback lag: can active peers help?. Dongbo Huang, Jin Zhao, Xin Wang. ACM Multimedia 2010, 791-794. Web SearchBibTeXDownload
372Investigating Sequential Patterns of DNS Usage and Its Applications. Jun Wu, Xin Wang, Xiaodong Lee, Baoping Yan. ADMA (1) 2010, 565-576. Web SearchBibTeXDownload
371A New Statistical Approach to DNS Traffic Anomaly Detection. Xuebiao Yuchi, Xin Wang, Xiaodong Lee, Baoping Yan. ADMA (2) 2010, 302-313. Web SearchBibTeXDownload
370An adaptive parametric interpolator for trajectory planning. Xin Wang, Junwei Wang, Zhi Rao. Advances in Engineering Software (41): 180-187 (2010). Web SearchBibTeXDownload
369Incremental Projection Vector Machine: A One-Stage Learning Algorithm for High-Dimension Large-Sample Dataset. Qinghua Zheng, Xin Wang, Wanyu Deng, Jun Liu, Xiyuan Wu. Australasian Conference on Artificial Intelligence 2010, 132-141. Web SearchBibTeXDownload
368A modified particle swarm optimization algorithm for reliability problems. Dexuan Zou, Jianhua Wu, Liqun Gao, Xin Wang. BIC-TA 2010, 1098-1105. Web SearchBibTeXDownload
367Ein gradientenflussbasiertes Ähnlichkeitsmaß für das Tracking von Gefäßen. Xin Wang, Ivo Wolf, Philipp Hartmann, Tobias Heimann, Hans-Peter Meinzer, Ingmar Wegner. Bildverarbeitung für die Medizin 2010, 236-240. Web SearchBibTeXDownload
366Bayesian model selection for characterizing genomic imprinting effects and patterns. Runqing Yang, Xin Wang, Zeyuan Wu, Daniel R. Prows, Min Lin. Bioinformatics (26): 235-241 (2010). Web SearchBibTeXDownload
365Decision Support System for Quantitative Calculation of Crop Climatic Suitability in Hebei Province. Jing Zhang, Youfei Zheng, Xin Wang. CCTA (1) 2010, 381-389. Web SearchBibTeXDownload
364Robust multi-criteria optimal fuzzy control of discrete-time nonlinear systems. Xin Wang, Edwin Engin Yaz. CDC 2010, 4269-4274. Web SearchBibTeXDownload
363Robust and resilient state dependent control of continuous-time nonlinear systems with general performance criteria. Xin Wang, Edwin Engin Yaz, Yvonne Ilke Yaz. CDC 2010, 603-608. Web SearchBibTeXDownload
362Chinese Sentence-Level Sentiment Classification Based on Fuzzy Sets. Guohong Fu, Xin Wang. COLING (Posters) 2010, 312-319. Web SearchBibTeXDownload
361Agiler: A P2P live streaming system with low playback lag. Dongbo Huang, Jin Zhao, Xin Wang. CollaborateCom 2010, 1-10. Web SearchBibTeXDownload
360Data collection for distributed surveillance sensor networks in disaster-hit regions. Yao Zhao, Xin Wang, Jin Zhao, Azman Osman Lim. CollaborateCom 2010, 1-9. Web SearchBibTeXDownload
359An architecture design of GPU-accelerated VoD streaming servers with network coding. Jin Zhao, Xinya Zhang, Xin Wang. CollaborateCom 2010, 1-10. Web SearchBibTeXDownload
358Building parallel regeneration trees in distributed storage systems with asymmetric links. Jun Li, Shuang Yang, Xin Wang. CollaborateCom 2010, 1-10. Web SearchBibTeXDownload
357Decentralized Estimation over Orthogonal Multiple-access Fading Channels in Wireless Sensor Networks - Optimal and Suboptimal Estimators. Xin Wang, Chenyang Yang. CoRR (abs/1005.1155) (2010). Web SearchBibTeXDownload
356Storing and Indexing RDF Data in a Column-Oriented DBMS. Xin Wang, Shuyi Wang, Pufeng Du, Zhiyong Feng. DBTA 2010, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
355Integrated production and delivery scheduling with disjoint windows. Yumei Huo, Joseph Y.-T. Leung, Xin Wang. Discrete Applied Mathematics (158): 921-931 (2010). Web SearchBibTeXDownload
354Maximizing Growth Codes Utility in Large-Scale Wireless Sensor Networks. Yao Zhao, Xin Wang, Jin Zhao, Xiangyang Xue. Euro-Par (2) 2010, 466-477. Web SearchBibTeXDownload
353Region Covariance Matrices for Object Tracking in Quasi-Monte Carlo Filter. Xiaofeng Ding, Lizhong Xu, Xin Wang, Guofang Lv. FGIT-SIP/MulGraB 2010, 98-106. Web SearchBibTeXDownload
352Estimation Feedback and Bandwidth Allocation with the Type-Based Multiple-Access in Wireless Sensor Networks. Xin Wang, Chenyang Yang. GLOBECOM 2010, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
351Jointly Optimal Sensing Selection and Power Allocation for Cognitive Communications. Xin Wang. GLOBECOM 2010, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
350Optimal Subcarrier-Chunk Scheduling for OFDM Systems. Na Gao, Xin Wang. GLOBECOM 2010, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
349Chinese Sentence-Level Sentiment Classification Based on Sentiment Morphemes. Xin Wang, Guohong Fu. IALP 2010, 203-206. Web SearchBibTeXDownload
348Detecting DDoS Attack towards DNS Server Using a Neural Network Classifier. Jun Wu, Xin Wang, Xiaodong Lee, Baoping Yan. ICANN (3) 2010, 118-123. Web SearchBibTeXDownload
347Type-based multiple-access with bandwidth extension for the decentralized estimation in wireless sensor networks. Xin Wang, Chenyang Yang. ICASSP 2010, 2914-2917. Web SearchBibTeXDownload
346Is Network Coding Helpful for BitTorrent: From a Practitioner's Perspective. Shuai Wang, Jin Zhao, Xin Wang. ICCCN 2010, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
345Deployment of a Reinforcement Backbone Network with Constraints of Connection and Resources. Peng Wei, Shan Chu, Xin Wang, Yu Zhou. ICDCS 2010, 10-19. Web SearchBibTeXDownload
344The Game Model in Competitive Decision-making. Lixin Chen, Xin Wang. ICEE 2010, 5300-5303. Web SearchBibTeXDownload
343Chinese subjectivity detection using a sentiment density-based naive Bayesian classifier. Xin Wang, Guohong Fu. ICMLC 2010, 3299-3304. Web SearchBibTeXDownload
342Hybrid integrated design and realizable strategy of database of mechanical product gene. Ruming Teng, Xuyang Cao, Shunde Gao, Xin Wang. ICNC 2010, 4039-4044. Web SearchBibTeXDownload
341Research on insect identification based on pattern recognition technology. Huiyong Yang, Wei Liu, Kun Xing, Jian Qiao, Xin Wang, Lingwang Gao, Zuorui Shen. ICNC 2010, 545-548. Web SearchBibTeXDownload
340Intellectualized design of truss structure based on similarity theorem. Xuyang Cao, Rumin Teng, Zhiyi Pan, Xin Wang, Shunde Gao. ICNC 2010, 4071-4074. Web SearchBibTeXDownload
339Opportunistic and Cooperative Spatial Multiplexing in MIMO Ad Hoc Networks. Shan Chu, Xin Wang. IEEE/ACM Trans. Netw. (18): 1610-1623 (2010). Web SearchBibTeXDownload
338Fair energy-efficient resource allocation in wireless sensor networks over fading TDMA channels. Xin Wang, Di Wang, Hanqi Zhuang, Salvatore D. Morgera. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (28): 1063-1072 (2010). Web SearchBibTeXDownload
3371.8 pJ/Pulse Programmable Gaussian Pulse Generator for Full-Band Noncarrier Impulse-UWB Transceivers in 90-nm CMOS. Bo Qin, Xin Wang, Haolu Xie, Lin Lin, He Tang, A. Wang, Hongyi Chen, Bin Zhao, Liwu Yang, Yumei Zhou. IEEE Transactions on Industrial Electronics (57): 1555-1562 (2010). Web SearchBibTeXDownload
336Generalization and Analysis of the Paper Folding Method for Steganography. Weiming Zhang, Jiufen Liu, Xin Wang, Nenghai Yu. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (5): 694-704 (2010). Web SearchBibTeXDownload
335Stochastic resource allocation over fading multiple access and broadcast channels. Xin Wang, Na Gao. IEEE Transactions on Information Theory (56): 2382-2391 (2010). Web SearchBibTeXDownload
334Switching rates of two-branch selection diversity in correlated Doppler fading. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. IEEE Transactions on Wireless Communications (9): 3-7 (2010). Web SearchBibTeXDownload
333A Combined Fluorescence and Microcomputed Tomography System for Small Animal Imaging. Xiaolian Guo, Xin Liu, Xin Wang, Feng Tian, Fei Liu, Bin Zhang, Guangshu Hu, Jing Bai. IEEE Trans. Biomed. Engineering (57): 2876-2883 (2010). Web SearchBibTeXDownload
332Stateless Multicasting in Mobile Ad Hoc Networks. Xiaojing Xiang, Xin Wang, Yuanyuan Yang. IEEE Trans. Computers (59): 1076-1090 (2010). Web SearchBibTeXDownload
331A Unified MAC and Routing Framework for Multichannel Multi-interface Ad Hoc Networks. Jinhua Zhu, Xin Wang, Dahai Xu. IEEE T. Vehicular Technology (59): 4589-4601 (2010). Web SearchBibTeXDownload
330A Visual Domain Recognition Method Based on Function Mode for Source Code Plagiarism. Suying Yang, Xin Wang. IITSI 2010, 580-584. Web SearchBibTeXDownload
329A High Security Dynamic Secret Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks. Lanying Li, Xin Wang. IITSI 2010, 507-510. Web SearchBibTeXDownload
328Projection Vector Machine: One-stage learning algorithm from high-dimension small-sample data. Wanyu Deng, Qinghua Zheng, Shiguo Lian, Lin Chen, Xin Wang. IJCNN 2010, 1-8. Web SearchBibTeXDownload
327Iterative Usability Evaluation for an Online Educational Web Portal. Xin Wang, Borchuluun Yadamsuren, Anindita Paul, DeeAnna Adkins, George Laur, Andrew Tawfik, Sanda Erdelez. IJMDEM (1): 31-49 (2010). Web SearchBibTeXDownload
326Haste: Practical Online Network Coding in a Multicast Switch. Shuang Yang, Xin Wang, Baochun Li. INFOCOM 2010, 451-455. Web SearchBibTeXDownload
325MIMO-Aware Routing in Wireless Mesh Networks. Shan Chu, Xin Wang. INFOCOM 2010, 2784-2792. Web SearchBibTeXDownload
324Tree-structured Data Regeneration in Distributed Storage Systems with Regenerating Codes. Jun Li, Shuang Yang, Xin Wang, Baochun Li. INFOCOM 2010, 2892-2900. Web SearchBibTeXDownload
323An ontology-based framework for geospatial clustering. Xin Wang, Wei Gu, Danielle Ziébelin, Howard J. Hamilton. International Journal of Geographical Information Science (24): 1601-1630 (2010). Web SearchBibTeXDownload
322Exploiting use of a new performance metric for construction of robust and efficient wireless backbone network. Ziyi Zhang, Qiang Ma, Xin Wang. IWQoS 2010, 1-9. Web SearchBibTeXDownload
321A Solution of Data Inconsistencies in Data Integration - Designed for Pervasive Computing Environment. Xin Wang, Linpeng Huang, Yi Zhang, Xiaohui Xu, Jun-Qing Chen. J. Comput. Sci. Technol. (25): 499-508 (2010). Web SearchBibTeXDownload
320An Incentive Mechanism for Tree-based Live Media Streaming Service. Shuang Yang, Xin Wang. JNW (5): 57-64 (2010). Web SearchBibTeXDownload
319Guest Editorial. Darrell Conklin, Tadeusz A. Wysocki, Hamid Sharif, L. C. Gundersen, P. P. Leahy, W. Hill, Jyh-Horng Wen, Shiuh-Jeng Wang, Yuh-Ren Tsai, Keh-Ming Lu. JNW (5): 265-266 (2010). Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
318Reaction pathways of propene pyrolysis. Yena Qu, Kehe Su, Xin Wang, Yan Liu, Qingfeng Zeng, Laifei Cheng, Litong Zhang. Journal of Computational Chemistry (31): 1421-1442 (2010). Web SearchBibTeXDownload
317A novel global harmony search algorithm for task assignment problem. Dexuan Zou, Liqun Gao, Steven Li, Jianhua Wu, Xin Wang. Journal of Systems and Software (83): 1678-1688 (2010). Web SearchBibTeXDownload
316Impedance Measurement Method Based on DFT. Xin Wang. LSMS/ICSEE (2) 2010, 499-504. Web SearchBibTeXDownload
315Commentary - Bidders' Experience and Learning in Online Auctions: Issues and Implications. Kannan Srinivasan, Xin Wang. Marketing Science (29): 988-993 (2010). Web SearchBibTeXDownload
314Understanding the interaction between packet forwarding and channel access in multi-hop wireless networks. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves, Hamid R. Sadjadpour. MASS 2010, 362-371. Web SearchBibTeXDownload
313Adaptive exploitation of cooperative relay for high performance communications in MIMO ad hoc networks. Shan Chu, Xin Wang. MASS 2010, 21-30. Web SearchBibTeXDownload
312End-to-End Throughput with Cooperative Communication in Multi-channel Wireless Networks. Zheng Huang, Xin Wang, Baochun Li. Networking 2010, 327-338. Web SearchBibTeXDownload
311Ordinal extreme learning machine. Wanyu Deng, Qinghua Zheng, Shiguo Lian, Lin Chen, Xin Wang. Neurocomputing (74): 447-456 (2010). Web SearchBibTeXDownload
310A multiple-plane approach to measure the structural properties of functionally active regions in the human cortex. Xin Wang, Sarah N. Garfinkel, Anthony P. King, Mike Angstadt, Michael J. Dennis, Hong Xie, Robert C. Welsh, Marijo B. Tamburrino, Israel Liberzon. NeuroImage (49): 3075-3085 (2010). Web SearchBibTeXDownload
309Wrap-around effect removal finite ridgelet transform for multiscale image denoising. Xin Wang. Pattern Recognition (43): 3693-3698 (2010). Web SearchBibTeXDownload
308Fair Energy-Efficient Network Design for Multihop Communications. Xin Wang. SECON 2010, 145-153. Web SearchBibTeXDownload
307Achieving O(1) IP lookup on GPU-based software routers. Jin Zhao, Xinya Zhang, Xin Wang, Xiangyang Xue. SIGCOMM 2010, 429-430. Web SearchBibTeXDownload
306Dedicated Reference Signal Based Channel Estimation Using Weighted Averaging Scheme in OFDM Systems. Hongzhong Yan, Lei Zhang, Xin Wang. VTC Fall 2010, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
2009
305Embracing interference in ad hoc networks using joint routing and scheduling with multiple packet reception. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves. Ad Hoc Networks (7): 460-471 (2009). Web SearchBibTeXDownload
304End-to-end fair rate optimization in wired-cum-wireless networks. Xin Wang, Koushik Kar, Steven H. Low. Ad Hoc Networks (7): 473-485 (2009). Web SearchBibTeXDownload
303A Verification Mechanism for Secured Message Processing in Business Collaboration. Haiyang Sun, Jian Yang, Xin Wang, Yanchun Zhang. APWeb/WAIM 2009, 480-491. Web SearchBibTeXDownload
302Bayesian robust analysis for genetic architecture of quantitative traits. Runqing Yang, Xin Wang, Jian Li, Hongwen Deng. Bioinformatics (25): 1033-1039 (2009). Web SearchBibTeXDownload
301An Ontology-Based Spatial Clustering Selection System. Wei Gu, Xin Wang, Danielle Ziébelin. Canadian Conference on AI 2009, 215-218. Web SearchBibTeXDownload
300STFLS: A Heuristic Method for Static and Transportation Facility Location Allocation in Large Spatial Datasets. Wei Gu, Xin Wang, Liqiang Geng. Canadian Conference on AI 2009, 211-214. Web SearchBibTeXDownload
299GLCM texture based fractal method for evaluating fabric surface roughness. Xin Wang, Nicolas D. Georganas. CCECE 2009, 104-107. Web SearchBibTeXDownload
298Switching rates of two-branch selection diversity in correlated Rayleigh Doppler fading channels. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. CCECE 2009, 148-151. Web SearchBibTeXDownload
297The impact of noise on switching rates in dual selection combining diversity. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. CCECE 2009, 293-297. Web SearchBibTeXDownload
296Analysis on steady states of photosynthetic carbon metabolic system. Hong-Bo Lei, Xin Wang, Rui-Qi Wang, Xin-Guang Zhu, Luo-Nan Chen, Ji-Feng Zhang. CDC 2009, 5643-5648. Web SearchBibTeXDownload
295Sensorless Maximum Power Point Tracking in multi-type wind energy conversion systems. Lingling Fan, Zhixin Miao, Xin Wang. CDC 2009, 6823-6828. Web SearchBibTeXDownload
294Multiple models adaptive feedforward decoupling controller using HDBD focus. Xin Wang, Hui Yang, Shaoyuan Li, Yihui Zheng. CDC 2009, 6644-6649. Web SearchBibTeXDownload
293Integrating retransmission diversity with real-time scheduling over wireless links. Irena Li, Xin Wang, Hanqi Zhuang, Salvatore D. Morgera. CISS 2009, 395-399. Web SearchBibTeXDownload
292Integrated Production and Delivery Scheduling with Disjoint Windows. Yumei Huo, Joseph Y.-T. Leung, Xin Wang. COCOA 2009, 471-482. Web SearchBibTeXDownload
291Channel access using opportunistic reservations and virtual MIMO. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves, Hamid R. Sadjadpour. Computer Networks (53): 883-895 (2009). Web SearchBibTeXDownload
290Formalism for Safe Component Upgrades. Xiaohui Xu, Linpeng Huang, Xin Wang. CSIE (7) 2009, 802-806. Web SearchBibTeXDownload
289Beyond the graphs: Semi-parametric semi-supervised discriminant analysis. Fei Wang, Xin Wang, Tao Li. CVPR 2009, 2113-2120. Web SearchBibTeXDownload
288A fast preemptive scheduling algorithm with release times and inclusive processing set restrictions. Yumei Huo, Joseph Y.-T. Leung, Xin Wang. Discrete Optimization (6): 292-298 (2009). Web SearchBibTeXDownload
287Chinese Semantic Role Labeling with Shallow Parsing. Weiwei Sun, Zhifang Sui, Meng Wang, Xin Wang. EMNLP 2009, 1475-1483. Web SearchBibTeXDownload
286Reduced-Support-Vector-Based Fuzzy-Neural Model with Application to the Material Property Prediction. Xin Wang, Bin Qin. FSKD (6) 2009, 378-382. Web SearchBibTeXDownload
285Low Complexity Semi-Blind Bayesian Iterative Receiver for MIMO-OFDM Systems. Chunlin Xiong, Xin Wang, Degang Wang, Jibo Wei. GLOBECOM 2009, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
284Fair Energy-Efficient Resource Allocation over Fading TDMA Channels. Xin Wang, Di Wang, Hanqi Zhuang, Salvatore D. Morgera. GLOBECOM 2009, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
283The Impact of Noise on Switching Rate of L-Fold Selection Diversity. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. GLOBECOM 2009, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
282Stochastic Resource Allocation over Fading Multiple Access and Broadcast Channels. Na Gao, Xin Wang. GLOBECOM 2009, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
281Studies on the Performance of a Heuristic Algorithm for Static and Transportation Facility Location Allocation Problem. Wei Gu, Xin Wang. HPCA (China) 2009, 27-37. Web SearchBibTeXDownload
280Optimal transmission codebook design in fading channels for the decentralized estimation in wireless sensor networks. Xin Wang, Chenyang Yang. ICASSP 2009, 2293-2296. Web SearchBibTeXDownload
279Signal Detection in Distributed Cooperative Cellular Systems without Perfect Synchronisation. Zhuo Wu, Xin Wang, Liang Zhou. ICC 2009, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
278Fusion Segmentation Algorithm for SAR Images Based on HMT in Contourlet Domain and D-S Theory of Evidence. Yan Wu, Ming Li, Haitao Zong, Xin Wang. ICCSA (2) 2009, 937-951. Web SearchBibTeXDownload
277The Understanding and Structure Analyzing for Online Handwritten Chemical Formulas. Xin Wang, Guangshun Shi, Jufeng Yang. ICDAR 2009, 1056-1060. Web SearchBibTeXDownload
276A Robust Detection of the Sybil Attack in Urban VANETs. Chen Chen, Xin Wang, Weili Han, Binyu Zang. ICDCS Workshops 2009, 270-276. Web SearchBibTeXDownload
275Semi-supervised Multi-task Learning with Task Regularizations. Fei Wang, Xin Wang, Tao Li. ICDM 2009, 562-568. Web SearchBibTeXDownload
274Maximum Margin Clustering on Data Manifolds. Fei Wang, Xin Wang, Tao Li. ICDM 2009, 1028-1033. Web SearchBibTeXDownload
273MPEG-21 and Its Interoperability with Rights-Information Standards. Hogab Kang, Keunyoung Lee, Taehyun Kim, Xin Wang. IEEE MultiMedia (16): 94-99 (2009). Web SearchBibTeXDownload
272Switching rates of dual selection diversity in noisy fading channels. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. IEEE Transactions on Communications (57): 2909-2913 (2009). Web SearchBibTeXDownload
271Generalization of the ZZW embedding construction for steganography. Weiming Zhang, Xin Wang. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (4): 564-569 (2009). Web SearchBibTeXDownload
270Dynamic resource management for cognitive radios using limited-rate feedback. Antonio G. Marqués, Xin Wang, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Signal Processing (57): 3651-3666 (2009). Web SearchBibTeXDownload
269Switching rates of two-branch selection diversity in kappa-µ and alpha-µ distributed fadings. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. IEEE Transactions on Wireless Communications (8): 1667-1671 (2009). Web SearchBibTeXDownload
268SonicVoD: A VCR-supported P2P-VoD system with network coding. Lingjie Yu, Linxiang Gao, Jin Zhao, Xin Wang. IEEE Trans. Consumer Electronics (55): 576-582 (2009). Web SearchBibTeXDownload
267Incorporating Retransmission in Quality-of-Service Guaranteed Multiuser Scheduling Over Wireless Links. Xin Wang, Irena Li, Di Wang, Hanqi Zhuang, Salvatore D. Morgera. IEEE T. Vehicular Technology (58): 4388-4397 (2009). Web SearchBibTeXDownload
266Research on Data Interoperability Based on Clustering Analysis in Data Grid. Gui Liu, HaiLiang Wei, Xin Wang, Wei Peng. IESA 2009, 97-103. Web SearchBibTeXDownload
265Detecting Tropical Cyclone Water Vapor Transportation with the TRMM and Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU). Xin Wang, Xiang Fang, Hong Qiu, Yuanjing Zhu. IGARSS (1) 2009, 204-207. Web SearchBibTeXDownload
264Generalized Cluster Aggregation. Fei Wang, Xin Wang, Tao Li. IJCAI 2009, 1279-1284. Web SearchBibTeXDownload
263A More Secure MFE Multivariate Public Key Encryption Scheme. Xin Wang, Feng Feng, Xinmei Wang, Qi Wang. IJCSA (6): 1-9 (2009). Web SearchBibTeXDownload
262The Simultaneous Approximation of Quasi-Hermite Interpolation on the Weighted Mean Norm. Guiqiao Xu, Ran Cui, Xin Wang. IJWMIP (7): 825-837 (2009). Web SearchBibTeXDownload
261Nuclei: GPU-Accelerated Many-Core Network Coding. Hassan Shojania, Baochun Li, Xin Wang. INFOCOM 2009, 459-467. Web SearchBibTeXDownload
260Preemptive Scheduling Algorithms with Nested Processing Set restriction. Yumei Huo, Joseph Y.-T. Leung, Xin Wang. Int. J. Found. Comput. Sci. (20): 1147-1160 (2009). Web SearchBibTeXDownload
259A Single-chip 33pJ/pulse 5th-derivative Gaussian based IR-UWB Transmitter in 0.13µm CMOS. Bo Qin, Hongyi Chen, Xin Wang, Albert Z. Wang, Yinghui Hao, Lee Yang, Bin Zhao. ISCAS 2009, 401-404. Web SearchBibTeXDownload
258Equivalent Inertia Moment in Linear Stability Calculation of Stepped Beam. Xin Wang, Jing Zhang, Rumin Teng, Shunde Gao. ISCID (1) 2009, 213-217. Web SearchBibTeXDownload
257Tag Integrated Multi-Label Music Style Classification with Hypergraph. Fei Wang, Xin Wang, Bo Shao, Tao Li, Mitsunori Ogihara. ISMIR 2009, 363-368. Web SearchBibTeXDownload
256Discovering Structured Event Logs from Unstructured Audit Trails for Workflow Mining. Liqiang Geng, Scott Buffett, Bruce Hamilton, Xin Wang, Larry Korba, Hongyu Liu, Yunli Wang. ISMIS 2009, 442-452. Web SearchBibTeXDownload
255GIS-FLSolution: A Spatial Analysis Platform for Static and Transportation Facility Location Allocation Problem. Wei Gu, Xin Wang, Liqiang Geng. ISMIS 2009, 453-462. Web SearchBibTeXDownload
254A general piece-wise nonlinear library modeling format and size reduction technique for gate-level timing, SI, power, and variation analysis. Xin Wang, Alireza Kasnavi, Harold Levy. ISQED 2009, 55-61. Web SearchBibTeXDownload
253Tree-structured data regeneration with network coding in distributed storage systems. Jun Li, Shuang Yang, Xin Wang, Xiangyang Xue, Baochun Li. IWQoS 2009, 1-9. Web SearchBibTeXDownload
252Research on a principal components decision algorithm based on information entropy. Shifei Ding, Yongping Zhang, Xiaofeng Lei, Xinzheng Xu, Xin Wang, Li Wang, Qing He. J. Information Science (35): 120-127 (2009). Web SearchBibTeXDownload
251Adaptive and Distributed Scheduling in Heterogeneous MIMO-based Ad hoc Networks. Shan Chu, Xin Wang. MASS 2009, 217-226. Web SearchBibTeXDownload
250Adaptive Randomized Epidemic Routing for Disruption Tolerant Networks. Xin Wang, Yantai Shu, Zhigang Jin, Qingfen Pan, Bu-Sung Lee. MSN 2009, 424-429. Web SearchBibTeXDownload
249A Controllable and Adaptable Computer Virus Detection Model. Xin Wang, Hua Jiang, Zhenrong Deng. NCM 2009, 1977-1981. Web SearchBibTeXDownload
248Comparison on Confidence Bands of Decision Boundary between SVM and Logistic Regression. Xing Wang, Xin Wang, Zhaonan Sun. NCM 2009, 272-277. Web SearchBibTeXDownload
247Neighborhood discriminant tensor mapping. Fei Wang, Xin Wang. Neurocomputing (72): 2035-2039 (2009). Web SearchBibTeXDownload
246Meningococcus genome informatics platform: a system for analyzing multilocus sequence typing data. Lee S. Katz, Chris R. Bolen, Brian H. Harcourt, Susanna Schmink, Xin Wang, Andrey Kislyuk, Robert T. Taylor, Leonard W. Mayer, I. King Jordan. Nucleic Acids Research (37): 606-611 (2009). Web SearchBibTeXDownload
245marginFace: A novel face recognition method by average neighborhood margin maximization. Fei Wang, Xin Wang, Daoqiang Zhang, Changshui Zhang, Tao Li. Pattern Recognition (42): 2863-2875 (2009). Web SearchBibTeXDownload
244Multivariable direct adaptive decoupling controller using multiple models and a case study. Xin Wang, Hui Yang, YiHui Zheng. Science in China Series F: Information Sciences (52): 1165-1176 (2009). Web SearchBibTeXDownload
243Multiple symbol differential detection based on sphere decoding for unitary space-time modulation. Ying Li, Jibo Wei, Xin Wang, Quan Yu. Science in China Series F: Information Sciences (52): 126-137 (2009). Web SearchBibTeXDownload
242Performance analysis of RLS linearly constrained constant modulus algorithm for multiuser detection. Xin Wang, Guangzeng Feng. Signal Processing (89): 181-186 (2009). Web SearchBibTeXDownload
241Switching rates of dual selection diversity in kappa-µ and alpha-µ fading channels. Xin Wang, Norman C. Beaulieu. WCNC 2009, 868-872. Web SearchBibTeXDownload
240Research on Bayesian Decision Theory in Pattern Recognition. Hai-ming Li, Tinglei Huang, Xin Wang. WGEC 2009, 221-224. Web SearchBibTeXDownload
239The Optimization of Threshold-Based Naive Bayesian Algorithm. Xin Wang, Hua Jiang. WGEC 2009, 762-764. Web SearchBibTeXDownload
238A New Type of Adaptive Controller Research on the Parameters of Chaos System. Jun Wang, Tinglei Huang, Xin Wang, Hongbo Xin. WGEC 2009, 530-532. Web SearchBibTeXDownload
237Handwritten Character Recognition Based on BP Neural Network. Xin Wang, Tinglei Huang, Xiaoyu Liu. WGEC 2009, 520-524. Web SearchBibTeXDownload
236Using Digital Tabletops to Support Distributed Agile Planning Meetings. Xin Wang, Yaser Ghanam, Shelly Park, Frank Maurer. XP 2009, 261-262. Web SearchBibTeXDownload
2008
235Using Data Mining Methods to Predict Personally Identifiable Information in Emails. Liqiang Geng, Larry Korba, Xin Wang, Yunli Wang, Hongyu Liu, Yonghua You. ADMA 2008, 272-281. Web SearchBibTeXDownload
234Utilizing Digital Tabletops in Collocated Agile Planning Meetings. Yaser Ghanam, Xin Wang, Frank Maurer. AGILE 2008, 51-62. Web SearchBibTeXDownload
233Model-based prediction of cis-acting RNA elements regulating tissue-specific alternative splicing. Xin Wang, Kejun Wang, Guohua Wang, Jeremy Sanford, Yunlong Liu. BIBE 2008, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
232Finding Topics in Email Using Formal Concept Analysis and Fuzzy Membership Functions. Liqiang Geng, Larry Korba, Yunli Wang, Xin Wang, Yonghua You. Canadian Conference on AI 2008, 108-113. Web SearchBibTeXDownload
231GIS-Based Disaster Warning System of Low Temperature and Spare Sunlight in Greenhouse. Ruijiang Wei, Chunqiang Li, Xin Wang. CCTA (1) 2008, 107-114. Web SearchBibTeXDownload
230Incorporating retransmission diversity in quality-of-service guaranteed multi-user scheduling. Xin Wang, Di Wang, Irena Li, Hanqi Zhuang, Salvatore D. Morgera. CISS 2008, 681-685. Web SearchBibTeXDownload
229Distributed joint channel assignment, routing and scheduling for wireless mesh networks. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves. Computer Communications (31): 1436-1446 (2008). Web SearchBibTeXDownload
228A Grid Middleware DISQ for Data Integration. Xin Wang, Linpeng Huang, Yi Zhang. CSSE (3) 2008, 62-65. Web SearchBibTeXDownload
227Efficient XPath Evaluation Using a Structural Summary Index. Xiaojie Yuan, Xin Wang, Chenying Wang. CSSE (4) 2008, 696-699. Web SearchBibTeXDownload
226An Efficient Numbering Scheme for Dynamic XML Trees. Chenying Wang, Xiaojie Yuan, Xin Wang, Songbai He. CSSE (4) 2008, 704-707. Web SearchBibTeXDownload
225The Study of BSC in Newspaper Based on Knowledge Management. Yanan Wang, Xin Wang. CSSE (5) 2008, 358-361. Web SearchBibTeXDownload
224A dynamic bibliometric model for identifying online communities. Xin Wang, Ata Kabán. Data Min. Knowl. Discov. (16): 67-107 (2008). Web SearchBibTeXDownload
223Adapting LDA Model to Discover Author-Topic Relations for Email Analysis. Liqiang Geng, Hao Wang, Xin Wang, Larry Korba. DaWaK 2008, 337-346. Web SearchBibTeXDownload
222A generalization of Calkin's identity. Zhizheng Zhang, Xin Wang. Discrete Mathematics (308): 3992-3997 (2008). Web SearchBibTeXDownload
221Optimal stochastic dual resource allocation for cognitive radios based on quantized CSI. Antonio G. Marqués, Xin Wang, Georgios B. Giannakis. ICASSP 2008, 2801-2804. Web SearchBibTeXDownload
220Searching for Capacity Factors is NP-Complete. Yuan Li, Zheng Huang, Xin Wang, Haibin Kan. ICC 2008, 1431-1435. Web SearchBibTeXDownload
219Swifter: Chunked Network Coding for Peer-to-Peer Content Distribution. Jinbiao Xu, Jin Zhao, Xin Wang, Xiangyang Xue. ICC 2008, 5603-5608. Web SearchBibTeXDownload
218CODED IP: On the Feasibility of IP-Layer Network Coding. Zheng Huang, Xunrui Yin, Xin Wang, Jin Zhao, Xiangyang Xue. ICCCN 2008, 42-47. Web SearchBibTeXDownload
217Channel Access Using Opportunistic Reservations and Virtual MIMO. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves, Hamid R. Sadjadpour. ICCCN 2008, 412-417. Web SearchBibTeXDownload
216Collaborative Routing, Scheduling and Frequency Assignment for Wireless Ad Hoc Networks Using Spectrum-Agile Radios. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves. ICCCN 2008, 554-559. Web SearchBibTeXDownload
215Some Progress of Supervised Learning. Chunyang Su, Shifei Ding, Weikuan Jia, Xin Wang, Xinzheng Xu. ICIC (2) 2008, 661-666. Web SearchBibTeXDownload
214Adapting Constant Modulus Algorithm for Phase Modulation Signals. Xin Wang, Guangzeng Feng. ICN 2008, 584-587. Web SearchBibTeXDownload
213Authorization Policy Based Business Collaboration Reliability Verification. Haiyang Sun, Xin Wang, Jian Yang, Yanchun Zhang. ICSOC 2008, 579-584. Web SearchBibTeXDownload
212Recommendation in Education Portal by Relation Based Importance Ranking. Xin Wang, Fang Yuan, Li Qi. ICWL 2008, 39-48. Web SearchBibTeXDownload
211Measurement and analysis of LDAP performance. Xin Wang, Henning Schulzrinne, Dilip D. Kandlur, Dinesh C. Verma. IEEE/ACM Trans. Netw. (16): 232-243 (2008). Web SearchBibTeXDownload
210Power-Efficient Resource Allocation for Time-Division Multiple Access Over Fading Channels. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Information Theory (54): 1225-1240 (2008). Web SearchBibTeXDownload
209Minimizing Transmit Power for Coherent Communications in Wireless Sensor Networks With Finite-Rate Feedback. Antonio G. Marqués, Xin Wang, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Signal Processing (56): 4446-4457 (2008). Web SearchBibTeXDownload
208Power-Efficient Resource Allocation and Quantization for TDMA Using Adaptive Transmission and Limited-Rate Feedback. Xin Wang, Antonio G. Marqués, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Signal Processing (56): 4470-4485 (2008). Web SearchBibTeXDownload
207Design and Analysis of Cross-Layer Tree Algorithms for Wireless Random Access. Xin Wang, Yingqun Yu, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Wireless Communications (7): 909-919 (2008). Web SearchBibTeXDownload
206The design of video segmentation-aided VCR support for P2P VoD systems. Xin Wang, Changyi Zheng, Zhenyuan Zhang, Hong Lu, Xiangyang Xue. IEEE Trans. Consumer Electronics (54): 531-537 (2008). Web SearchBibTeXDownload
205Interference Cancellation in Broadband Wireless Systems Utilizing Phase-Aligned Injection-Locked Oscillators. Xin Wang, Ranjit Gharpurey. IEEE Trans. on Circuits and Systems (55-II): 872-876 (2008). Web SearchBibTeXDownload
204The Application of AMSU Data for the Enviromental Water Vapor Transportation around the Tropical Cyclone. Xin Wang, Xiang Fang, Hong Qiu, Yuanjing Zhu. IGARSS (4) 2008, 998-1001. Web SearchBibTeXDownload
203Digital Image Forgery Detection Based on the Consistency of Defocus Blur. Xin Wang, Bo Xuan, Silong Peng. IIH-MSP 2008, 192-195. Web SearchBibTeXDownload
202Neural network based controller design for three-phase PWM AC/DC voltage source converters. Wenxin Liu, Li Liu, David A. Cartes, Xin Wang. IJCNN 2008, 3421-3427. Web SearchBibTeXDownload
201Embracing Interference in Ad Hoc Networks Using Joint Routing and Scheduling with Multiple Packet Reception. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves. INFOCOM 2008, 843-851. Web SearchBibTeXDownload
200Deviation Problem and its Solving. Xin Wang, Hui-tong Jia, Yu-lian Ma, Yu-dong Wang. ISCSCT (2) 2008, 771-776. Web SearchBibTeXDownload
199Ergodic capacity and average rate-guaranteed scheduling for wireless multiuser OFDM systems. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. ISIT 2008, 1691-1695. Web SearchBibTeXDownload
198A Nonlinear Hierarchical Multiple Models Neural Network Decoupling Controller. Xin Wang, Hui Yang, Shaoyuan Li, Wenxin Liu, Li Liu, David A. Cartes. ISNN (2) 2008, 119-127. Web SearchBibTeXDownload
197An Efficient Method for Fast Delay and SI Calculation Using Current Source Models. Xin Wang, Alireza Kasnavi, Harold Levy. ISQED 2008, 57-61. Web SearchBibTeXDownload
196Opportunistic and cooperative spatial multiplexing in MIMO ad hoc networks. Shan Chu, Xin Wang. MobiHoc 2008, 63-72. Web SearchBibTeXDownload
195A Probabilistic Approach to Analyze the Effect of Free-Riders in P2P Streaming Services. Shuang Yang, Xin Wang. NPC Workshops 2008, 387-391. Web SearchBibTeXDownload
194Robust Watermarking Scheme in Finite Ridgelet Transform Domain. Ruiling Zhu, Xin Wang. PACIIA (1) 2008, 588-592. Web SearchBibTeXDownload
193A Study on how Humans Describe Relative Positions of Image Objects. Xin Wang, Pascal Matsakis, Lana Trick, Blair Nonnecke, Melanie A. Veltman. SDH 2008, 1-18. Web SearchBibTeXDownload
192RCP throughput modeling and performance improvement. Kai Shi, Yantai Shu, Xin Wang, Oliver W. W. Yang. SpringSim 2008, 20. Web SearchBibTeXDownload
191Tabletop AgilePlanner: A tabletop-based project planning tool for agile software development teams. Xin Wang, Frank Maurer. Tabletop 2008, 121-128. Web SearchBibTeXDownload
190From Desktop to Tabletop: Migrating the User Interface of AgilePlanner. Xin Wang, Yaser Ghanam, Frank Maurer. TAMODIA/HCSE 2008, 263-270. Web SearchBibTeXDownload
189Online scheduling of equal-processing-time task systems. Yumei Huo, Joseph Y.-T. Leung, Xin Wang. Theor. Comput. Sci. (401): 85-95 (2008). Web SearchBibTeXDownload
188BPEL4RBAC: An Authorisation Specification for WS-BPEL. Xin Wang, Yanchun Zhang, Hao Shi, Jian Yang. WISE 2008, 381-395. Web SearchBibTeXDownload
187APDT: An Agile Planning Tool for Digital Tabletops. Sebastian Weber, Yaser Ghanam, Xin Wang, Frank Maurer. XP 2008, 202-203. Web SearchBibTeXDownload
2007
186A numerical iterative scheme for computing finite order rank-one convex envelopes. Xin Wang, Zhiping Li. Applied Mathematics and Computation (185): 19-30 (2007). Web SearchBibTeXDownload
185Scenario-Based Petri Net Approach for Collaborative Business Process Modelling. Xin Wang, Yanchun Zhang, Hao Shi. APSCC 2007, 18-25. Web SearchBibTeXDownload
184Identification of Transcription Factor and microRNA Binding Sites from Array-derived Gene Expression Data. Guohua Wang, Xin Wang, Lang Li, Kenneth P. Nephew, Howard J. Edenberg, Feng Zhou, Yunlong Liu. BIOCOMP 2007, 657-663. Web SearchBibTeX
183Refining Detection of RNA-Protein Binding Regions by Pyrosequencing of RNA Fragments. Xin Wang, Guohua Wang, Changyu Shen, Lang Li, Xinguo Wang, Sean Mooney, Howard J. Edenberg, Jeremy Sanford, Yunlong Liu. BIOCOMP 2007, 664-672. Web SearchBibTeX
182Channel-Adaptive Optimal OFDMA Scheduling. Xin Wang, Georgios B. Giannakis, Yingqun Yu. CISS 2007, 536-541. Web SearchBibTeXDownload
181Max-Min Strategies for Power-Limited Games in the Presence of Correlated Jamming. Shahrokh Farahmand, Georgios B. Giannakis, Xin Wang. CISS 2007, 300-305. Web SearchBibTeXDownload
180An Evaluation System Model for Analyzing Employee Turnover Risk. Xin Wang. CONFENIS (2) 2007, 1127-1133. Web SearchBibTeXDownload
179A factorization of the symmetric Pascal matrix involving the Fibonacci matrix. Zhizheng Zhang, Xin Wang. Discrete Applied Mathematics (155): 2371-2376 (2007). Web SearchBibTeXDownload
178Optimal and Suboptimal Decentralized Estimation Underlying Fading Channels in WSNs. Xin Wang, Chenyang Yang. GLOBECOM 2007, 2863-2867. Web SearchBibTeXDownload
177Sub-Block Noncoherent Space-Frequency Coding with Full-Diversity for MIMO-OFDM. Jibo Wei, Xin Wang, Ying Li. GLOBECOM 2007, 3533-3537. Web SearchBibTeXDownload
176Design of a Fairness Guarantee Mechanism Based on Network Measurement. Xin Wang, Xiaochen Zhang, Shuang Yang, Xiangyang Xue. HASE 2007, 425-426. Web SearchBibTeXDownload
175Evaluating the Usability of an Auto-stereoscopic Display. Zhao Xia Jin, Ya Jun Zhang, Xin Wang, Thomas Plocher. HCI (2) 2007, 605-614. Web SearchBibTeXDownload
174Evidential Reasoning Based on Multisensor Data Fusion for Target Identification. Xin Wang, Yunxiao Wang, Xiao Yu, Zhengxuan Wang, Yunjie Pang. ICANNGA (1) 2007, 546-553. Web SearchBibTeXDownload
173A Novel Fast Negative Selection Algorithm Enhanced by State Graphs. Wenjian Luo, Xin Wang, Xufa Wang. ICARIS 2007, 168-181. Web SearchBibTeXDownload
172Resource Allocation for Power-Efficient TDMA Under Individual Rate Constraints. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. ICC 2007, 5389-5394. Web SearchBibTeXDownload
171A Stochastic Framework for Scheduling in Wireless Packet Access Networks. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. ICC 2007, 4052-4057. Web SearchBibTeXDownload
170Distributed Channel Access Scheduling for Ad Hoc Networks using Virtual MIMO. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves, Hamid R. Sadjadpour. ICCCN 2007, 203-209. Web SearchBibTeXDownload
169Efficient label propagation for interactive image segmentation. Fei Wang, Xin Wang, Tao Li. ICMLA 2007, 136-141. Web SearchBibTeXDownload
168Network Coding With Interleaving. Zheng Huang, Xin Wang, Xueqing Chen, Haibin Kan. ICPP Workshops 2007, 43. Web SearchBibTeXDownload
167The capacity factors of a network. Haibin Kan, Xin Wang. ICPP Workshops 2007, 41. Web SearchBibTeXDownload
166A Robust High-Throughput Tree Algorithm Using Successive Interference Cancellation. Xin Wang, Yingqun Yu, Georgios B. Giannakis. IEEE Transactions on Communications (55): 2253-2256 (2007). Web SearchBibTeXDownload
165Laplacian Operator-Based Edge Detectors. Xin Wang. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. (29): 886-890 (2007). Web SearchBibTeXDownload
164Applying CDMA Technique to Network-on-Chip. Xin Wang, Tapani Ahonen, Jari Nurmi. IEEE Trans. VLSI Syst. (15): 1091-1100 (2007). Web SearchBibTeXDownload
163Analyzing and Optimizing Adaptive Modulation Coding Jointly With ARQ for QoS-Guaranteed Traffic. Xin Wang, Qingwen Liu, Georgios B. Giannakis. IEEE T. Vehicular Technology (56): 710-720 (2007). Web SearchBibTeXDownload
162ACVoD: a peer-to-peer based video-on-demand scheme in broadband residential access networks. Feng Lin, Changyi Zheng, Xin Wang, Xiangyang Xue. IJAHUC (2): 225-231 (2007). Web SearchBibTeXDownload
161Robust and Scalable Geographic Multicast Protocol for Mobile Ad-hoc Networks. Xiaojing Xiang, Zehua Zhou, Xin Wang. INFOCOM 2007, 2301-2305. Web SearchBibTeXDownload
160Dynamic Data-Driven Fault Diagnosis of Wind Turbine Systems. Yu Ding, Eunshin Byon, Chiwoo Park, Jiong Tang, Yi Lu, Xin Wang. International Conference on Computational Science (1) 2007, 1197-1204. Web SearchBibTeXDownload
159A Fast Method for Implicit Surface Reconstruction Based on Radial Basis Functions Network from 3D Scattered Points. Hanbo Liu, Xin Wang, Wenyi Qiang. Int. J. Neural Syst. (17): 459-465 (2007). Web SearchBibTeXDownload
158Fast Message Dissemination in Random Geometric Ad-Hoc Radio Networks. Artur Czumaj, Xin Wang. ISAAC 2007, 220-231. Web SearchBibTeXDownload
157A Varying Pulse Width Second Order Derivative Gaussian Pulse Generator for UWB Transceivers in CMOS. Haolu Xie, Xin Wang, Albert Z. Wang, Bo Qin, Hongyi Chen, Yumei Zhou, Bin Zhao. ISCAS 2007, 2794-2797. Web SearchBibTeXDownload
156Topology Aware Hybrid Channel Access using Virtual MIMO. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves, Hamid R. Sadjadpour. ISCC 2007, 57-62. Web SearchBibTeXDownload
155The ANN Inverse Control of Induction Motor with Robust Flux Observer Based on ESO. Xin Wang, Xianzhong Dai. ISNN (2) 2007, 196-205. Web SearchBibTeXDownload
154Election Based Hybrid Channel Access. Xin Wang, J. J. Garcia-Luna-Aceves. Networking 2007, 61-72. Web SearchBibTeXDownload
153A Scalable Geographic Service Provision Framework for Mobile Ad Hoc Networks. Xiaojing Xiang, Xin Wang. PerCom 2007, 151-160. Web SearchBibTeXDownload
152A fast stereo matching algorithm for real-time robot application. Xin Wang, Jian Yang, Hanbo Liu, Yan Ma. ROBIO 2007, 908-913. Web SearchBibTeXDownload
151Communication Problems in Random Line-of-Sight Ad-Hoc Radio Networks. Artur Czumaj, Xin Wang. SAGA 2007, 70-81. Web SearchBibTeXDownload
150Addressing Class Distribution Issues of the Drawing vs Writing Classification in an Ink Stroke Sequence. Xin Wang, Manoj Biswas, Sashi Raghupathy. SBM 2007, 139-146. Web SearchBibTeXDownload
149A Kalman Smoothing Algorithm for Speech Enhancement Based on the Properties of Vocal Tract Varying Slowly. Hui Li, Xin Wang, Beiqian Dai, Wei Lu. SNPD (3) 2007, 832-836. Web SearchBibTeXDownload
148Comparison of a Ring On-Chip Network and a Code-Division Multiple-Access On-Chip Network. Xin Wang, Jari Nurmi. VLSI Design (2007) (2007). Web SearchBibTeXDownload
147Stochastic Primal-Dual Scheduling Subject to Rate Constraints. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. WCNC 2007, 1527-1531. Web SearchBibTeXDownload
2006
146Research on Grid-Based Traffic Simulation Platform. Jiankun Wu, Linpeng Huang, Jian Cao, Minglu Li, Xin Wang. APSCC 2006, 411-420. Web SearchBibTeXDownload
145Component Composition Based on Web Service and Software Architecture. Xin Wang, Changsong Sun, Xiaojian Liu, Bo Xu. APWeb Workshops 2006, 987-990. Web SearchBibTeXDownload
144A Fuzzy Logic Based Intelligent Negotiation Agent (FINA) in Ecommerce. Xin Wang, Xiaojun Shen, Nicolas D. Georganas. CCECE 2006, 276-279. Web SearchBibTeXDownload
143Towards an AST-Based Approach to Reverse Engineering. Xin Wang, Xiaojie Yuan. CCECE 2006, 422-425. Web SearchBibTeXDownload
142Model-Based Estimation of Word Saliency in Text. Xin Wang, Ata Kabán. Discovery Science 2006, 279-290. Web SearchBibTeXDownload
141Deconvolutive Clustering of Markov States. Ata Kabán, Xin Wang. ECML 2006, 246-257. Web SearchBibTeXDownload
140CSMA/CCA: A Modified CSMA/CA Protocol Mitigating the Fairness Problem for IEEE 802.11 DCF. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. EURASIP J. Wireless Comm. and Networking (2006) (2006). Web SearchBibTeXDownload
139Prototyping a Globally Asynchronous Locally Synchronous Network-On-Chip on a Conventional FPGA Device Using Synchronous Design Tools. Xin Wang, Tapani Ahonen, Jari Nurmi. FPL 2006, 1-6. Web SearchBibTeXDownload
138Multiple Models Fuzzy Decoupling Controller for a Nonlinear System. Xin Wang, Hui Yang, Bing Wang. FSKD 2006, 860-863. Web SearchBibTeXDownload
137Improving Scheduling Efficiency for High-Speed Routers with Optical Switch Fabrics. Bin Wu, Kwan L. Yeung, Xin Wang. GLOBECOM 2006. Web SearchBibTeXDownload
136A Comparative Study on Self-tolerant Strategies for Hardware Immune Systems. Xin Wang, Wenjian Luo, Xufa Wang. ICARIS 2006, 203-214. Web SearchBibTeXDownload
135Fast Visualization Algorithm for Implicit Surfaces. Yi Zhang, Xin Wang, Xiao-jun Wu. ICAT Workshops 2006, 339-344. Web SearchBibTeXDownload
134Analyzing and Optimizing Adaptive Modulation-Coding Jointly with ARQ for QoS-Guaranteed Traffic. Xin Wang, Qingwen Liu, Georgios B. Giannakis. ICC 2006, 1008-1013. Web SearchBibTeXDownload
133IEEE 802.11e Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) Throughput Analysis. Haitao Wu, Xin Wang, Qian Zhang, Xuemin Shen. ICC 2006, 223-228. Web SearchBibTeXDownload
132Multiple Models Adaptive Decoupling Controller Using Dimension-By-DimensionTechnology. Xin Wang, Hui Yang. ICICIC (1) 2006, 678-681. Web SearchBibTeXDownload
131Hierarchical Multiple Models Neural Network Decoupling Controller for a Nonlinear System. Xin Wang, Hui Yang. ICONIP (3) 2006, 636-644. Web SearchBibTeXDownload
130Object Localization Based on Directional Information: Case of 2D Raster Data. Pascal Matsakis, JingBo Ni, Xin Wang. ICPR (2) 2006, 142-146. Web SearchBibTeXDownload
129State Aggregation in Higher Order Markov Chains for Finding Online Communities. Xin Wang, Ata Kabán. IDEAL 2006, 1023-1030. Web SearchBibTeXDownload
128Pricing network resources for adaptive applications. Xin Wang, Henning Schulzrinne. IEEE/ACM Trans. Netw. (14): 506-519 (2006). Web SearchBibTeXDownload
127Cross-Layer Rate Optimization for Proportional Fairness in Multihop Wireless Networks With Random Access. Xin Wang, Koushik Kar. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (24): 1548-1559 (2006). Web SearchBibTeXDownload
126Moving window-based double haar wavelet transform for image processing. Xin Wang. IEEE Transactions on Image Processing (15): 2771-2779 (2006). Web SearchBibTeXDownload
125On Accurate Energy Consumption Models for Wireless Ad Hoc Networks. Jinhua Zhu, Chunming Qiao, Xin Wang. IEEE Transactions on Wireless Communications (5): 3077-3086 (2006). Web SearchBibTeXDownload
124Algorithms in FastStokes and Its Application to Micromachined Device Simulation. Xin Wang, Joe Kanapka, Wenjing Ye, Narayan R. Aluru, Jacob White. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems (25): 248-257 (2006). Web SearchBibTeXDownload
123A Load Balance Based On-Demand Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc Networks. Liqiang Zhao, Xin Wang, Azman Osman Lim, Xiangyang Xue. International Conference on Computational Science (4) 2006, 9-16. Web SearchBibTeXDownload
122Surface Reconstruction Based on Radial Basis Functions Network. Hanbo Liu, Xin Wang, Xiao-jun Wu, Wenyi Qiang. ISNN (2) 2006, 1242-1247. Web SearchBibTeXDownload
121Multiple Neural Network Modeling Method for Carbon and Temperature Estimation in Basic Oxygen Furnace. Xin Wang, Zhongjie Wang, Jun Tao. ISNN (2) 2006, 870-875. Web SearchBibTeXDownload
120A Novel Negative Selection Algorithm with an Array of Partial Matching Lengths for Each Detector. Wenjian Luo, Xin Wang, Ying Tan, Xufa Wang. PPSN 2006, 112-121. Web SearchBibTeXDownload
119Decentralized Estimation Methods for Wireless Sensor Networks with Known Channel State Information. Xin Wang, Chenyang Yang. VTC Fall 2006, 1-5. Web SearchBibTeXDownload
118Combining random backoff with a cross-layer tree algorithm for random access in IEEE 802.16. Xin Wang, Yingqun Yu, Georgios B. Giannakis. WCNC 2006, 972-977. Web SearchBibTeXDownload
117An Energy-Efficient Data-Dissemination Protocol inWireless Sensor Networks. Zehua Zhou, Xiaojing Xiang, Xin Wang. WOWMOM 2006, 13-22. Web SearchBibTeXDownload
116An Efficient Geographic Multicast Protocol for Mobile Ad Hoc Networks. Xiaojing Xiang, Xin Wang, Zehua Zhou. WOWMOM 2006, 73-82. Web SearchBibTeXDownload
115Minimum Cost Wireless Broadband Overlay Network Planning. Peng Lin, Hung Q. Ngo, Chunming Qiao, Xin Wang, Ting Wang, DaYou Qian. WOWMOM 2006, 228-236. Web SearchBibTeXDownload
114Performance Analysis and Enhancement of the Next Generation Cellular Networks. Xiang Yu, Chunming Qiao, Xin Wang, Dahai Xu. WOWMOM 2006, 358-367. Web SearchBibTeXDownload
2005
113The spectrum for self-converse directed BIBDs with block size four. Xin Wang, Yanxun Chang. Ars Comb. (75) (2005). Web SearchBibTeX
112A Comparative Study of Two Density-Based Spatial Clustering Algorithms for Very Large Datasets. Xin Wang, Howard J. Hamilton. Canadian Conference on AI 2005, 120-132. Web SearchBibTeXDownload
111Towards an Ontology-Based Spatial Clustering Framework. Xin Wang, Howard J. Hamilton. Canadian Conference on AI 2005, 205-216. Web SearchBibTeXDownload
110A Comparison of End-to-end Performance Over Three Multicast Sending Rate Control Schemes For Internet DTV. Xin Wang, Fei Li, Xiangyang Xue. CIT 2005, 645-651. Web SearchBibTeXDownload
109A Novel Architecture for Video-on-Demand Services. Feng Lin, Xin Wang, Xiangyang Xue. CIT 2005, 640-644. Web SearchBibTeXDownload
108A Mobile Agent-based P2P Model for Autonomous Security Hole Discovery. Xin Wang, Ji Zheng, Kun Xiao, Xiangyang Xue, C. K. Toh. CIT 2005, 723-727. Web SearchBibTeXDownload
107Configuration-Oriented Symbolic Test Sequence Construction Method for EFSM. Shuhao Li, Ji Wang, Xin Wang, Zhi-Chang Qi. COMPSAC (1) 2005, 13-18. Web SearchBibTeXDownload
106Energy-Efficient Resource Allocation in Time Division Multiple-Access over Fading Channels. Xin Wang, Georgios B. Giannakis. CoRR (abs/cs/0511086) (2005). Web SearchBibTeXDownload
105Loop-based topology maintenance and route discovery for wireless sensor networks. Yanping Li, Xin Wang, Florian Baueregger, Xiangyang Xue, C. K. Toh. GLOBECOM 2005, 5. Web SearchBibTeXDownload
104A robust high-throughput tree algorithm using successive interference cancellation. Xin Wang, Yingqun Yu, Georgios B. Giannakis. GLOBECOM 2005, 5. Web SearchBibTeXDownload
103Cross-layer rate optimization in multi-hop Aloha networks. Xin Wang, Koushik Kar. ICC 2005, 2942-2946. Web SearchBibTeXDownload
102Loop-Based Topology Maintenance in Wireless Sensor Networks. Yanping Li, Xin Wang, Florian Baueregger, Xiangyang Xue, C. K. Toh. ICCNMC 2005, 1154-1162. Web SearchBibTeXDownload
101An Optimized Method for Automatic Test Oracle Generation from Real-Time Specification. Xin Wang, Zhi-Chang Qi, Shuhao Li. ICECCS 2005, 440-449. Web SearchBibTeXDownload
100An Adaptive Self-tolerant Algorithm for Hardware Immune System. Wenjian Luo, Xin Wang, Ying Tan, Yiguo Zhang, Xufa Wang. ICES 2005, 1-11. Web SearchBibTeXDownload
99Trace Acquirement from Real-Time Systems Based on WCET Analysis. Mengluo Ji, Xin Wang, Zhichang Qi. ICESS 2005, 160-171. Web SearchBibTeXDownload
98A Mobile Agent-Based P2P Autonomous Security Hole Discovery System. Ji Zheng, Xin Wang, Xiangyang Xue, C. K. Toh. ICNC (3) 2005, 525-534. Web SearchBibTeXDownload
97A Buffer-Driven Network-Adaptive Multicast Rate Control Approach for Internet DTV. Fei Li, Xin Wang, Xiangyang Xue. ICOIN 2005, 471-478. Web SearchBibTeXDownload
96Finding Uninformative Features in Binary Data. Xin Wang, Ata Kabán. IDEAL 2005, 40-47. Web SearchBibTeXDownload
95Intra-superframe power management for IEEE 802.15.3 WPAN. Zihua Guo, Richard Yao, Wenwu Zhu, Xin Wang, Yong Ren. IEEE Communications Letters (9): 228-230 (2005). Web SearchBibTeXDownload
94Incentive-compatible adaptation of Internet real-time multimedia. Xin Wang, Henning Schulzrinne. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (23): 417-436 (2005). Web SearchBibTeXDownload
93Adaptive and predictive downlink resource management in next-generation CDMA networks. Xin Wang, Ramachandran Ramjee, Harish Viswanathan. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (23): 1219-1232 (2005). Web SearchBibTeXDownload
92The MPEG-21 rights expression language and rights data dictionary. Xin Wang, Thomas DeMartini, B. Wragg, M. Paramasivam, C. Barlas. IEEE Transactions on Multimedia (7): 408-417 (2005). Web SearchBibTeXDownload
91Congestion Control Policies for IP-Based CDMA Radio Access Networks. Sneha Kumar Kasera, Ramachandran Ramjee, Sandra R. Thuel, Xin Wang. IEEE Trans. Mob. Comput. (4): 349-362 (2005). Web SearchBibTeXDownload
90PEER: a progressive energy efficient routing protocol for wireless ad hoc networks. Jinhua Zhu, Xin Wang. INFOCOM 2005, 1887-1896. Web SearchBibTeXDownload
89Throughput modelling and fairness issues in CSMA/CA based ad-hoc networks. Xin Wang, Koushik Kar. INFOCOM 2005, 23-34. Web SearchBibTeXDownload
88Clustering Spatial Data in The Presence of Obstacles. Xin Wang, Howard J. Hamilton. International Journal on Artificial Intelligence Tools (14): 177-198 (2005). Web SearchBibTeXDownload
87A Min-Variance Iterative Method for Fast Smart Dummy Feature Density Assignment in Chemical-Mechanical Polishing. Xin Wang, Charles Chiang, Jamil Kawa, Qing Su. ISQED 2005, 258-263. Web SearchBibTeXDownload
86Substituent effects on heats of formation, group interactions, and detonation properties of polyazidocubanes. Xue-Hai Ju, Xin Wang, Feng-Li Bei. Journal of Computational Chemistry (26): 1263-1269 (2005). Web SearchBibTeXDownload
85Cross-layer rate control for end-to-end proportional fairness in wireless networks with random access. Xin Wang, Koushik Kar. MobiHoc 2005, 157-168. Web SearchBibTeXDownload
84VoD Service Model and Performance Evaluation on the China's High Performance Broadband Information Network (3Tnet). Feng Lin, Xin Wang, Xiangyang Xue. PDCAT 2005, 163-167. Web SearchBibTeXDownload
83Comparative Analysis of Scheduling Algorithms in Ad Hoc Mobile Networking. Heng Xu, Xin Wang, C. K. Toh. PDCAT 2005, 639-643. Web SearchBibTeXDownload
82A Novel Peer-to-Peer Intrusion Detection System. Kun Xiao, Ji Zheng, Xin Wang, Xiangyang Xue. PDCAT 2005, 441-445. Web SearchBibTeXDownload
81Simulating Large-Scale Traffic Aggregation in an Automatic Switched Optical Network. Hua Wang, Xin Wang, Xiangyang Xue. PDCAT 2005, 594-597. Web SearchBibTeXDownload
80Cross-Layer Scheduler Design with QoS Support forWireless Access Networks. Qingwen Liu, Xin Wang, Georgios B. Giannakis. QSHINE 2005, 21. Web SearchBibTeXDownload
79SoftMAC: layer 2.5 MAC for VoIP support in multi-hop wireless networks. Haitao Wu, Xin Wang, Yunxin Liu, Qian Zhang, Zhi-Li Zhang. SECON 2005, 441-451. Web SearchBibTeXDownload
2004
78Comparative study of two congestion pricing schemes: auction and tâtonnement. Xin Wang, Henning Schulzrinne. Computer Networks (46): 111-131 (2004). Web SearchBibTeXDownload
77Clustering Spatial Data in the Presence of Obstacles. Xin Wang, Howard J. Hamilton. FLAIRS Conference 2004, 312-318. Web SearchBibTeXDownload
76Automatic Generation of Run-Time Test Oracles for Distributed Real-Time Systems. Xin Wang, Ji Wang, Zhi-Chang Qi. FORTE 2004, 199-212. Web SearchBibTeXDownload
75X-ray image segmentation using wavelet method. Xin Wang, Brian Stephen Wong, W. M. Bai, Chen Guan Tui. ICARCV 2004, 1129-1133. Web SearchBibTeXDownload
74Fingerprint Classification: An Approach Based on Singularities and Analysis of Fingerprint Structure. Xin Wang, Mei Xie. ICBA 2004, 324-329. Web SearchBibTeXDownload
73Vote-Based Clustering Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks. Fei Li, Shile Zhang, Xin Wang, Xiangyang Xue, Hong Shen. ICOIN 2004, 13-23. Web SearchBibTeXDownload
72MPEG-21 Rights Expression Language: Enabling Interoperable Digital Rights Management. Xin Wang. IEEE MultiMedia (11): 84-87 (2004). Web SearchBibTeXDownload
71On quality functions for grasp synthesis, fixture planning, and coordinated manipulation. Guanfeng Liu, Jijie Xu, Xin Wang, Zexiang Li. IEEE T. Automation Science and Engineering (1): 146-162 (2004). Web SearchBibTeXDownload
70A Comprehensive Minimum Energy Routing Scheme for Wireless Ad hoc Networks. Jinhua Zhu, Chunming Qiao, Xin Wang. INFOCOM 2004. Web SearchBibTeXDownload
69Adaptive and Predictive Downlink Resource Management in Next Generation CDMA Networks. Xin Wang, Ramachandran Ramjee, Harish Viswanathan. INFOCOM 2004. Web SearchBibTeXDownload
68Substructural Damage Detection Using Neural Networks and ICA. Fuzheng Qu, Dali Zou, Xin Wang. ISNN (1) 2004, 750-754. Web SearchBibTeXDownload
67A Multiple RBF NN Modeling Approach to BOF Endpoint Estimation in Steelmaking Process. Xin Wang, Shaoyuan Li, Zhongjie Wang, Jun Tao, Jinxin Liu. ISNN (2) 2004, 848-853. Web SearchBibTeXDownload
66Multiple Models Neural Network Decoupling Controller for a Nonlinear System. Xin Wang, Shaoyuan Li, Zhongjie Wang, Heng Yue. ISNN (2) 2004, 175-180. Web SearchBibTeXDownload
65Novel approach for diversity and MIMO antennas at small mobile platforms. Heinz J. Chaloupka, Xin Wang. PIMRC 2004, 637-642. Web SearchBibTeXDownload
64Density-Based Spatial Clustering in the Presence of Obstacles and Facilitators. Xin Wang, Camilo Rostoker, Howard J. Hamilton. PKDD 2004, 446-458. Web SearchBibTeXDownload
63X-ray image segmentation based on genetic algorithm and maximum fuzzy entropy. Xin Wang, Brian Stephen Wong, Chen Guan Tui. RAM 2004, 991-995. Web SearchBibTeXDownload
62Medium access control with a dynamic duty cycle for sensor networks. Peng Lin, Chunming Qiao, Xin Wang. WCNC 2004, 1534-1539. Web SearchBibTeXDownload
2003
61A Mobile Multicast Algorithm Using Agents for Mobile Ad-hoc Users. Fei Li, Xin Wang, Xiangyang Xue. AINA 2003, 838-842. Web SearchBibTeXDownload
60An Improved Dynamic Priority Queue for Multimedia Network Communications. Xin Wang, Fei Li, Xiangyang Xue. AINA 2003, 233-236. Web SearchBibTeXDownload
59A Formal Specification and Method for MAS as a Distributed System. Yan Qi, Xin Wang, Wei Yan, XinJun Mao, Zhi-Chang Qi. APPT 2003, 189-193. Web SearchBibTeXDownload
58Generating Test Oracle for Role Binding in Multi-Agent Systems. Xin Wang, Qi Yan, XinJun Mao, Zhi-Chang Qi. APSEC 2003, 108. Web SearchBibTeXDownload
57WDRLS: a wavelet-based on-line predictor for network traffic. Xin Wang, Yong Ren, Xiuming Shan. GLOBECOM 2003, 4034-4038. Web SearchBibTeXDownload
56Self-Converse Directed BIBDs with Block Size Four. Xin Wang, Yanxun Chang. Graphs and Combinatorics (19): 567-575 (2003). Web SearchBibTeXDownload
55Model-based Policy Gradient Reinforcement Learning. Xin Wang, Thomas G. Dietterich. ICML 2003, 776-783. Web SearchBibTeXDownload
54On reducing the rate of retransmission in time-varying channels. Xin Wang, Michael T. Orchard. IEEE Transactions on Communications (51): 900-910 (2003). Web SearchBibTeXDownload
53A bit-map-assisted dynamic queue protocol for multiaccess wireless networks with multiple packet reception. Xin Wang, Jitendra K. Tugnait. IEEE Transactions on Signal Processing (51): 2068-2081 (2003). Web SearchBibTeXDownload
52Congestion Control Policies for IP-based CDMA Radio Access Networks. Sneha Kumar Kasera, Ramachandran Ramjee, Sandra R. Thuel, Xin Wang. INFOCOM 2003. Web SearchBibTeXDownload
51A study on geometric algorithms for real-time grasping force optimization. Jijie Xu, Guanfeng Liu, Xin Wang, Zexiang Li. IROS 2003, 3441-3446. Web SearchBibTeXDownload
50A study on quality functions for grasp synthesis and fixture planning. Jijie Xu, Guanfeng Liu, Xin Wang, Zexiang Li. IROS 2003, 3429-3434. Web SearchBibTeXDownload
49DBRS: A Density-Based Spatial Clustering Method with Random Sampling. Xin Wang, Howard J. Hamilton. PAKDD 2003, 563-575. Web SearchBibTeXDownload
48Digital Rights Management for Broadband Content Distribution. Xin Wang. SAINT 2003, 5-7. Web SearchBibTeXDownload
47Application of Bi-Orthogonal Wavelet Transform in the De-Noising of Gyro Signal. Xin Wang, Jianfu Teng, G. Zhou, Shixin Li. WAA 2003, 67-72. Web SearchBibTeX
46Application of Wavelet-De-Noising and Multiresolution Analysis in the Recognition of Turbulent Coherent Structure. Xin Wang, Jianfu Teng, Y. Lian, N. Yurchenko. WAA 2003, 670-675. Web SearchBibTeX
45Performance enhancement of smart antennas with reduced element spacing. Heinz J. Chaloupka, Xin Wang, J. C. Coetzee. WCNC 2003, 425-430. Web SearchBibTeXDownload
2002
44Additive and multiplicative mixture trees for network traffic modeling. Shriram Sarvotham, Xin Wang, Rudolf H. Riedi, Richard G. Baraniuk. ICASSP 2002, 4040-4043. Web SearchBibTeXDownload
43Auction or Tâtonnement - Finding Congestion Prices for Adaptive Applications. Xin Wang, Henning Schulzrinne. ICNP 2002, 198-199. Web SearchBibTeXDownload
42Design of knowledge-based systems with the ontology-domain-system approach. Xin Wang, Christine W. Chan, Howard J. Hamilton. SEKE 2002, 233-236. Web SearchBibTeXDownload
41XrML - eXtensible rights Markup Language. Xin Wang, Guillermo Lao, Thomas DeMartini, Hari Reddy, Mai Nguyen, Edgar Valenzuela. XML Security 2002, 71-79. Web SearchBibTeXDownload
2001
40Design of Trellis Codes for Source Coding with Side Information at the Decoder. Xin Wang, Michael T. Orchard. Data Compression Conference 2001, 361-370. Web SearchBibTeXDownload
39Support Vectors for Reinforcement Learning. Thomas G. Dietterich, Xin Wang. ECML 2001, 600. Web SearchBibTeXDownload
38Design of superposition coded modulation for unequal error protection. Xin Wang, Michael T. Orchard. ICC 2001, 412-416. Web SearchBibTeXDownload
37Pricing Network Resources for Adaptive Applications in a Differentiated Services Network. Xin Wang, Henning Schulzrinne. INFOCOM 2001, 943-952. Web SearchBibTeXDownload
36Stabilizing Value Function Approximation with the BFBP Algorithm. Xin Wang, Thomas G. Dietterich. NIPS 2001, 1587-1594. Web SearchBibTeXDownload
35Batch Value Function Approximation via Support Vectors. Thomas G. Dietterich, Xin Wang. NIPS 2001, 1491-1498. Web SearchBibTeXDownload
34Ontology Modeling Using UML. Xin Wang, Christine W. Chan. OOIS 2001, 59. Web SearchBibTeX
2000
33Multiple Description Coding Using Trellis Coded Quantization. Xin Wang, Michael T. Orchard. ICIP 2000, 391-394. Web SearchBibTeXDownload
32A Scalable Monitoring Approach for Service Level Agreements Validation. Mun Choon Chan, Yow-Jian Lin, Xin Wang. ICNP 2000, 37-48. Web SearchBibTeXDownload
31IP Multicast Fault Recovery in PIM over OSPF. Xin Wang, C. Yu, Henning Schulzrinne, Paul A. Stirpe, Wei Wu. ICNP 2000, 116. Web SearchBibTeXDownload
30Adaptive Reservation: A New Framework for Multimedia Adaptation. Xin Wang, Henning Schulzrinne. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (II) 2000, 1051-1054. Web SearchBibTeX
29An integrated resource negotiation, pricing, and QoS adaptation framework for multimedia applications. Xin Wang, Henning Schulzrinne. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (18): 2514-2529 (2000). Web SearchBibTeXDownload
28Architectures and message-passing algorithms for cluster computing: Design and performance. Edward K. Blum, Xin Wang, Patrick Leung. Parallel Computing (26): 313-332 (2000). Web SearchBibTeXDownload
27IP multicast fault recovery in PIM over OSPF (poster). Xin Wang, C. Yu, Henning Schulzrinne, Paul A. Stirpe, Wei Wu. SIGMETRICS 2000, 106-107. Web SearchBibTeXDownload
26Measurement and analysis of LDAP performance. Xin Wang, Henning Schulzrinne, Dilip D. Kandlur, Dinesh C. Verma. SIGMETRICS 2000, 156-165. Web SearchBibTeXDownload
1999
25From UML Descriptions of High-Level Software Architectures to LQN Performance Models. Dorina C. Petriu, Xin Wang. AGTIVE 1999, 47-62. Web SearchBibTeXDownload
24Visualizing evolving scalar phenomena. Deborah Silver, Xin Wang. Future Generation Comp. Syst. (15): 99-108 (1999). Web SearchBibTeXDownload
23Signal Trend Identification with Fuzzy Methods. Xin Wang, Thomas Y. C. Wei, Jaques Reifman, Lefteri H. Tsoukalas. ICTAI 1999, 332. Web SearchBibTeXDownload
22Two-dimensional Bayesian estimator for image filtering. Xin Wang. IEEE Transactions on Image Processing (8): 993-996 (1999). Web SearchBibTeXDownload
1998
21High-Level Information - An Approach for Integrating Front-End and Back-End Compilers. Sangyeun Cho, Jenn-Yuan Tsai, Yonghong Song, Bixia Zheng, Stephen J. Schwinn, Xin Wang, Qing Zhao, Zhiyuan Li, David J. Lilja, Pen-Chung Yew. ICPP 1998, 346-355. Web SearchBibTeXDownload
20Tracking scalar features in unstructured datasets. Deborah Silver, Xin Wang. IEEE Visualization 1998, 79-86. Web SearchBibTeXDownload
19Integrating Parallelizing Compilation Technology and Processor Architecture for Cost-Effective Concurrent multithreading. Jenn-Yuan Tsai, Zhenzhen Jiang, Zhiyuan Li, David J. Lilja, Xin Wang, Pen-Chung Yew, Bixia Zheng, Stephen J. Schwinn. J. Inf. Sci. Eng. (14): 205-222 (1998). Web SearchBibTeXDownload
18Absence of Cycles in Symmetric Neural Networks. Xin Wang, Arun K. Jagota, Fernanda Botelho, Max H. Garzon. Neural Computation (10): 1235-1249 (1998). Web SearchBibTeXDownload
17Deriving Software Performance Models from Architectural Patterns by Graph Transformations. Dorina C. Petriu, Xin Wang. TAGT 1998, 475-488. Web SearchBibTeXDownload
1997
16Tracking and Visualizing Turbulent 3D Features. Deborah Silver, Xin Wang. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. (3): 129-141 (1997). Web SearchBibTeXDownload
15The Dance Party Problem and its Application to Collective Communication in Computer Networks. Xin Wang, Edward K. Blum, Douglas Stott Parker Jr., Daniel Massey. Parallel Computing (23): 1141-1156 (1997). Web SearchBibTeXDownload
1996
14Volume Tracking. Deborah Silver, Xin Wang. IEEE Visualization 1996, 157-164. Web SearchBibTeXDownload
13Parallel Execution of Iterative Computations over Workstation Clusters. Xin Wang, Edward K. Blum. J. Parallel Distrib. Comput. (34): 218-226 (1996). Web SearchBibTeXDownload
12Compiler Techniques for Concurrent Multithreading with Hardware Speculation Support. Zhiyuan Li, Jenn-Yuan Tsai, Xin Wang, Pen-Chung Yew, Bess Zheng. LCPC 1996, 175-191. Web SearchBibTeXDownload
11Study of multiplexing for group-based quality of service delivery. Xin Wang, Ioannis Stavrakakis. Modelling and Evaluation of ATM Networks 1996, 360-379. Web SearchBibTeX
1995
10Absence of Cycles in Symmetric Neural Networks. Xin Wang, Arun K. Jagota, Fernanda Botelho, Max H. Garzon. NIPS 1995, 372-378. Web SearchBibTeXDownload
1994
9Optimal edge-preserving hybrid filters. Xin Wang. IEEE Transactions on Image Processing (3): 862-865 (1994). Web SearchBibTeXDownload
1993
8Optimal weight adaptation for multilayer neural networks. Xin Wang. ISCAS 1993, 2375-2378. Web SearchBibTeX
7Asynchronous Dynamics of Continuous Time Neural Networks. Xin Wang, Qingnan Li, Edward K. Blum. NIPS 1993, 493-500. Web SearchBibTeXDownload
1992
6Generalized multistage median filters. Xin Wang. IEEE Transactions on Image Processing (1): 543-545 (1992). Web SearchBibTeXDownload
5On the gradient inverse weighted filter [image processing]. Xin Wang. IEEE Transactions on Signal Processing (40): 482-484 (1992). Web SearchBibTeXDownload
4Adaptive multistage median filter. Xin Wang. IEEE Transactions on Signal Processing (40): 1015-1017 (1992). Web SearchBibTeXDownload
3Discrete-Time versus Continuous-Time Models of Neural Networks. Xin Wang, Edward K. Blum. J. Comput. Syst. Sci. (45): 1-19 (1992). Web SearchBibTeXDownload
2Stability of fixed points and periodic orbits and bifurcations in analog neural networks. Edward K. Blum, Xin Wang. Neural Networks (5): 577-587 (1992). Web SearchBibTeXDownload
1991
1NFIR nonlinear filter. Xin Wang. IEEE Transactions on Signal Processing (39): 1705-1708 (1991). Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research