2012
67A Cost-Effective Intelligent Configuration Model in Cloud Computing. Wei-Tek Tsai, Guanqiu Qi, Yinong Chen. ICDCS Workshops 2012, 400-408. Web SearchBibTeXDownload
2011
66Collaborative Learning Using Wiki Web Sites for Computer Science Undergraduate Education: A Case Study. Wei-Tek Tsai, Wu Li, Jay Elston, Yinong Chen. IEEE Trans. Education (54): 114-124 (2011). Web SearchBibTeXDownload
65An Approach for Service Composition and Testing for Cloud Computing. Wei-Tek Tsai, Peide Zhong, Janaka Balasooriya, Yinong Chen, Xiaoying Bai, Jay Elston. ISADS 2011, 631-636. Web SearchBibTeXDownload
64Service Replication Strategies with MapReduce in Clouds. Wei-Tek Tsai, Peide Zhong, Jay Elston, Xiaoying Bai, Yinong Chen. ISADS 2011, 381-388. Web SearchBibTeXDownload
63Typical Virtual Appliances: An optimized mechanism for virtual appliances provisioning and management. Tianle Zhang, Zhihui Du, Yinong Chen, Xiang Ji, Xiaoying Wang. Journal of Systems and Software (84): 377-387 (2011). Web SearchBibTeXDownload
62Services utility prediction on a cloud. Wei-Tek Tsai, Peide Zhong, Janaka Balasooriya, Yinong Chen, Xiaoying Bai. SOCA 2011, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
61Service-orientation in computing curriculum. Yinong Chen, Wei-Tek Tsai. SOSE 2011, 122-133. Web SearchBibTeXDownload
2010
60Ontology-Based Dependency-Guided Service Composition for User-Centric SOA. Wei-Tek Tsai, Peide Zhong, Jay Elston, Yinong Chen, Xiaoying Bai. SEKE 2010, 462-467. Web SearchBibTeX
59Event-driven service-oriented simulation framework. Wei-Tek Tsai, Wu Li, Xin Sun, Ashutosh Sabnis, Yinong Chen. SpringSim 2010, 176. Web SearchBibTeXDownload
2009
58A Hierarchical Reliability Model of Service-Based Software System. Lijun Wang, Xiaoying Bai, Lizhu Zhou, Yinong Chen. COMPSAC (1) 2009, 199-208. Web SearchBibTeXDownload
57An Adaptive Management Framework for Service Brokers in Service-oriented Architecture. Wei-Tek Tsai, Tszyan Chow, Yinong Chen, Xiao Wei. SEKE 2009, 280-285. Web SearchBibTeX
56Towards dependable service-orientated computing systems. Yinong Chen, Wei-Tek Tsai. Simulation Modelling Practice and Theory (17): 1361-1366 (2009). Web SearchBibTeXDownload
2008
55Automatic Mutation Testing and Simulation on OWL-S Specified Web Services. Shufang Lee, Xiaoying Bai, Yinong Chen. Annual Simulation Symposium 2008, 149-156. Web SearchBibTeXDownload
54SOA Simulation and Verification by Event-Driven Policy Enforcement. Wei-Tek Tsai, Xinyu Zhou, Yinong Chen. Annual Simulation Symposium 2008, 165-172. Web SearchBibTeXDownload
53An autonomic provisioning framework for outsourcing data center based on virtual appliances. Xiaoying Wang, Zhihui Du, Yinong Chen, Sanli Li, Dongjun Lan, Gang Wang, Ying Chen. Cluster Computing (11): 229-245 (2008). Web SearchBibTeXDownload
52Collaborative Web Services Monitoring with Active Service Broker. Xiaoying Bai, Shufang Lee, Wei-Tek Tsai, Yinong Chen. COMPSAC 2008, 84-91. Web SearchBibTeXDownload
51On Robotics Applications in Service-Oriented Architecture. Yinong Chen, Xiaoying Bai. ICDCS Workshops 2008, 551-556. Web SearchBibTeXDownload
50Ontology-Based Test Modeling and Partition Testing of Web Services. Xiaoying Bai, Shufang Lee, Wei-Tek Tsai, Yinong Chen. ICWS 2008, 465-472. Web SearchBibTeXDownload
49On Testing and Evaluating Service-Oriented Software. Wei-Tek Tsai, Xinyu Zhou, Yinong Chen, Xiaoying Bai. IEEE Computer (41): 40-46 (2008). Web SearchBibTeXDownload
48Teaching Service-Oriented Computing and STEM Topics via Robotic Games. Wei-Tek Tsai, Xin Sun, Yinong Chen, Qian Huang, Gary Bitter, Mary White. ISORC 2008, 131-137. Web SearchBibTeXDownload
47An Introductory Course on Service-Oriented Computing for High Schools. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Calvin Cheng, Xin Sun, Gary Bitter, Mary White. JITE (7): 315-338 (2008). Web SearchBibTeXDownload
46Composing Highly Reliable Service-Oriented Applications Adaptively. Wei-Tek Tsai, Jay Elston, Yinong Chen. SOSE 2008, 115-122. Web SearchBibTeXDownload
2007
45Mutation-Based Simulation Test Data Generation for Testing Complex Real-Time Software. Xiaoying Bai, Shufang Lee, Yinong Chen. Annual Simulation Symposium 2007, 73-80. Web SearchBibTeXDownload
44Dynamic Collaboration Simulation in Service-Oriented Computing Paradigm. Wei-Tek Tsai, Qian Huang, Xin Sun, Yinong Chen. Annual Simulation Symposium 2007, 41-48. Web SearchBibTeXDownload
43A Framework for Contract-Based Collaborative Verification and Validation of Web Services. Xiaoying Bai, Yongbo Wang, Guilan Dai, Wei-Tek Tsai, Yinong Chen. CBSE 2007, 258-273. Web SearchBibTeXDownload
42A Machine Learning-Based Reliability Assessment Model for Critical Software Systems. Venkata U. B. Challagulla, Farokh B. Bastani, Raymond A. Paul, Wei-Tek Tsai, Yinong Chen. COMPSAC (1) 2007, 79-86. Web SearchBibTeXDownload
41Adaptive Web Services Testing. Xiaoying Bai, Yinong Chen, Zhongkui Shao. COMPSAC (2) 2007, 233-236. Web SearchBibTeXDownload
40A Coverage Relationship Model for Test Case Selection and Ranking for Multi-version Software. Wei-Tek Tsai, Xinyu Zhou, Raymond A. Paul, Yinong Chen, Xiaoying Bai. HASE 2007, 105-112. Web SearchBibTeXDownload
39Roadmap to a Full Service Broker in Service-Oriented Architecture. Wei-Tek Tsai, Xinyu Zhou, Yinong Chen, Bingnan Xiao, Raymond A. Paul, William Chu. ICEBE 2007, 657-660. Web SearchBibTeXDownload
38Designing a Service-Oriented Computing Course for High Schools. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Xin Sun. ICEBE 2007, 686-693. Web SearchBibTeXDownload
37A New SOA Data-Provenance Framework. Wei-Tek Tsai, Xiao Wei, Dawei Zhang, Raymond A. Paul, Yinong Chen, Jen-Yao Chung. ISADS 2007, 105-112. Web SearchBibTeXDownload
36Collaboration Policy Generation in Dynamic Collaborative SOA. Wei-Tek Tsai, Qian Huang, Bingnan Xiao, Yinong Chen, Xinyu Zhou. ISADS 2007, 33-42. Web SearchBibTeXDownload
35Service-oriented system engineering (SOSE) and its applications to embedded system development. Wei-Tek Tsai, Xiao Wei, Raymond A. Paul, Jen-Yao Chung, Qian Huang, Yinong Chen. Service Oriented Computing and Applications (1): 3-17 (2007). Web SearchBibTeXDownload
34Data provenance in SOA: security, reliability, and integrity. Wei-Tek Tsai, Xiao Wei, Yinong Chen, Raymond A. Paul, Jen-Yao Chung, Dawei Zhang. Service Oriented Computing and Applications (1): 223-247 (2007). Web SearchBibTeXDownload
33Ontology-based Dynamic Process Collaboration in Service-Oriented Architecture. Wei-Tek Tsai, Qian Huang, Jingjing Xu, Yinong Chen, Raymond A. Paul. SOCA 2007, 39-46. Web SearchBibTeXDownload
2006
32DDSOS: A Dynamic Distributed Service-Oriented Simulation Framework1. Wei-Tek Tsai, Chun Fan, Yinong Chen, Raymond A. Paul. Annual Simulation Symposium 2006, 160-167. Web SearchBibTeXDownload
31Global Software Enterprise: A New Software Constructing Architecture. Wei-Tek Tsai, Bingnan Xiao, Raymond A. Paul, Qian Huang, Yinong Chen. CEC/EEE 2006, 55. Web SearchBibTeXDownload
30Testability of Software in Service-Oriented Architecture. Wei-Tek Tsai, Jerry Gao, Xiao Wei, Yinong Chen. COMPSAC (2) 2006, 163-170. Web SearchBibTeXDownload
29SOA Collaboration Modeling, Analysis, and Simulation in PSML-C. Bingnan Xiao, Wei-Tek Tsai, Qian Huang, Yinong Chen, Raymond A. Paul. ICEBE 2006, 639-646. Web SearchBibTeXDownload
28Pi4SOA: A Policy Infrastructure for Verification and Control of Service Collaboration. Xinyu Zhou, Wei-Tek Tsai, Xiao Wei, Yinong Chen, Bingnan Xiao. ICEBE 2006, 307-314. Web SearchBibTeXDownload
27UCSOA: User-Centric Service-Oriented Architecture. Mark Chang, Jackson He, Wei-Tek Tsai, Bingnan Xiao, Yinong Chen. ICEBE 2006, 248-255. Web SearchBibTeXDownload
26Binary analysis and automated hot patching for Web-based applications. Hai Huang, Wei-Tek Tsai, Yinong Chen. Information & Software Technology (48): 1148-1158 (2006). Web SearchBibTeXDownload
25Architecture Classification for SOA-Based Applications. Wei-Tek Tsai, Chun Fan, Yinong Chen, Raymond A. Paul, Jen-Yao Chung. ISORC 2006, 295-302. Web SearchBibTeXDownload
24Verification Framework for Dynamic Collaborative Services in Service-Oriented Architecture. Wei-Tek Tsai, Qian Huang, Bingnan Xiao, Yinong Chen. QSIC 2006, 313-320. Web SearchBibTeXDownload
23Collaborative software design in an SOA environment. Wei-Tek Tsai, Bingnan Xiao, Qian Huang, Yinong Chen. Science in China Series F: Information Sciences (49): 821-842 (2006). Web SearchBibTeXDownload
22Simulation Verification and Validation by Dynamic Policy Specification and Enforcement. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Raymond A. Paul, Xinyu Zhou, Chun Fan. Simulation (82): 295-310 (2006). Web SearchBibTeXDownload
21A service-oriented modeling and simulation framework for rapid development of distributed applications. Wei-Tek Tsai, Chun Fan, Yinong Chen, Raymond A. Paul. Simulation Modelling Practice and Theory (14): 725-739 (2006). Web SearchBibTeXDownload
20Perspectives on Service-Oriented Computing and Service-Oriented System Engineering. Wei-Tek Tsai, Miroslaw Malek, Yinong Chen, Farokh B. Bastani. SOSE 2006, 3-10. Web SearchBibTeXDownload
19RTSOA: Real-Time Service-Oriented Architecture. Wei-Tek Tsai, Yann-Hang Lee, Zhibin Cao, Yinong Chen, Bingnan Xiao. SOSE 2006, 49-56. Web SearchBibTeXDownload
18An Infrastructure for Web Services Migration for Real-Time Applications. Wei Hao, Tong Gao, I-Ling Yen, Yinong Chen, Raymond A. Paul. SOSE 2006, 41-48. Web SearchBibTeXDownload
2005
17Simulation Verification and Validation by Dynamic Policy Enforcement. Wei-Tek Tsai, Xinxin Liu, Yinong Chen, Raymond A. Paul. Annual Simulation Symposium 2005, 91-98. Web SearchBibTeXDownload
16Adaptive Testing, Oracle Generation, and Test Case Ranking for Web Services. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Raymond A. Paul, Hai Huang, Xinyu Zhou, Xiao Wei. COMPSAC (1) 2005, 101-106. Web SearchBibTeXDownload
15Autonomous Hot Patching for Web-Based Applications. Hai Huang, Wei-Tek Tsai, Yinong Chen. COMPSAC (2) 2005, 51-56. Web SearchBibTeXDownload
14Voting Multi-Dimensional Data with Deviations for Web Services under Group Testing. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Dawei Zhang, Hai Huang. ICDCS Workshops 2005, 65-71. Web SearchBibTeXDownload
13Distributed Policy Specification and Enforcement in Service-Oriented Business Systems. Wei-Tek Tsai, Xinxin Liu, Yinong Chen. ICEBE 2005, 10-17. Web SearchBibTeXDownload
12Swiss Cheese Test Case Generation for Web Services Testing. Wei-Tek Tsai, Xiao Wei, Yinong Chen, Raymond A. Paul, Bingnan Xiao. IEICE Transactions (88-D): 2691-2698 (2005). Web SearchBibTeXDownload
11Web services-based collaborative and cooperative computing. Wei-Tek Tsai, Zhibin Cao, Yinong Chen, Raymond A. Paul. ISADS 2005, 552-556. Web SearchBibTeXDownload
10Developing and assuring trustworthy Web services. Wei-Tek Tsai, Xiao Wei, Yinong Chen, Bingnan Xiao, Raymond A. Paul, Hai Huang. ISADS 2005, 43-50. Web SearchBibTeXDownload
9Automated Model Checking and Testing for Composite Web Services. Hai Huang, Wei-Tek Tsai, Raymond A. Paul, Yinong Chen. ISORC 2005, 300-307. Web SearchBibTeXDownload
8Dynamic System Reconfiguration Via Service Composition for Dependable Computing. Wei-Tek Tsai, Weiwei Song, Yinong Chen, Raymond A. Paul. Monterey Workshop 2005, 203-224. Web SearchBibTeXDownload
7Stochastic Voting Algorithms for Web Services Group Testing. Wei-Tek Tsai, Dawei Zhang, Raymond A. Paul, Yinong Chen. QSIC 2005, 99-108. Web SearchBibTeXDownload
6Scheduling Simulation in a Distributed Wireless Embedded System. Yinong Chen, Hai Huang, Wei-Tek Tsai. Simulation (81): 425-436 (2005). Web SearchBibTeXDownload
5Specification-Based Verification and Validation of Web Services and Service-Oriented Operating Systems. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Raymond A. Paul. WORDS 2005, 139-147. Web SearchBibTeXDownload
4Progressive Ranking and Composition of Web Services Using Covering Arrays. Charles J. Colbourn, Yinong Chen, Wei-Tek Tsai. WORDS 2005, 179-185. Web SearchBibTeXDownload
2004
3Testing Web Services Using Progressive Group Testing. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Zhibin Cao, Xiaoying Bai, Hai Huang, Raymond A. Paul. AWCC 2004, 314-322. Web SearchBibTeXDownload
2Cooperative and Group Testing in Verification of Dynamic Composite Web Services. Wei-Tek Tsai, Yinong Chen, Raymond A. Paul, Ning Liao, Hai Huang. COMPSAC Workshops 2004, 170-173. Web SearchBibTeXDownload
1A software reliability model for web services. Wei-Tek Tsai, Dawei Zhang, Yinong Chen, Hai Huang, Raymond A. Paul, Ning Liao. IASTED Conf. on Software Engineering and Applications 2004, 144-149. Web SearchBibTeX
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research