2012
9An Implementation of SOPC-Based Neural Monitoring System. Qijun Huang, Sheng Chang, Junqi Peng, Xueying Mao, You Zhou, Hao Wang. IEEE T. Instrumentation and Measurement (61): 2469-2475 (2012). Web SearchBibTeXDownload
2011
8A Fast Algorithm for Outlier Detection in Microarray. You Zhou, Chong Xing, Wei Shen, Ying Sun, Jianan Wu, Xu Zhou. CSEE (2) 2011, 513-519. Web SearchBibTeXDownload
2010
7Analysis of Gene Expression Data Based on Density and Biological Knowledge. Xu Zhou, Hang Sun, De-Ping Wang, Yu Zhang, You Zhou. FCST 2010, 448-453. Web SearchBibTeXDownload
6RNALfoldz: Efficient Prediction of Thermodynamically Stable, Local Secondary Structures. Andreas R. Gruber, Stephan H. F. Bernhart, You Zhou, Ivo L. Hofacker. GCB 2010, 11-20. Web SearchBibTeXDownload
5PROSESS: a protein structure evaluation suite and server. Mark V. Berjanskii, Yongjie Liang, Jianjun Zhou, Peter Tang, Paul Stothard, You Zhou, Joseph A. Cruz, Cam Macdonell, Guohui Lin, Paul Lu, David S. Wishart. Nucleic Acids Research (38): 633-640 (2010). Web SearchBibTeXDownload
2009
4Methods for labeling error detection in microarrays based on the effect of data perturbation on the regression model. Chen Zhang, Chunguo Wu, Enrico Blanzieri, You Zhou, Yan Wang, Wei Du, Yanchun Liang. Bioinformatics (25): 2708-2714 (2009). Web SearchBibTeXDownload
3GeNMR: a web server for rapid NMR-based protein structure determination. Mark V. Berjanskii, Peter Tang, Jack Liang, Joseph A. Cruz, Jianjun Zhou, You Zhou, Edward Bassett, Cam Macdonell, Paul Lu, Guohui Lin, David S. Wishart. Nucleic Acids Research (37): 670-677 (2009). Web SearchBibTeXDownload
2008
2Fast Design and Construction for Network Application Solution Based on .Net 3.5 Framework. Huazhu Song, Bin Zhao, You Zhou, Yi Lu, Wang Meng. CSSE (2) 2008, 420-423. Web SearchBibTeXDownload
1PPT-DB: the protein property prediction and testing database. David S. Wishart, David Arndt, Mark V. Berjanskii, Anchi Guo, Yi Shi, Savita Shrivastava, Jianjun Zhou, You Zhou, Guohui Lin. Nucleic Acids Research (36): 222-229 (2008). Web SearchBibTeXDownload
from DBLP and Google Scholar
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research