2013
203A Two-Loop Performance-Oriented Tip-Tracking Control of a Linear-Motor-Driven Flexible Beam System With Experiments. Lu Lu, Zheng Chen, Bin Yao, Qingfeng Wang. IEEE Transactions on Industrial Electronics (60): 1011-1022 (2013). Web SearchBibTeXDownload
202Adaptive Robust Precision Motion Control of Linear Motors With Integrated Compensation of Nonlinearities and Bearing Flexible Modes. Zheng Chen, Bin Yao, Qingfeng Wang. IEEE Trans. Industrial Informatics (9): 965-973 (2013). Web SearchBibTeXDownload
201State of Charge Estimation of Lithium-Ion Batteries in Electric Drive Vehicles Using Extended Kalman Filtering. Zheng Chen, Yuhong Fu, Chunting Chris Mi. IEEE T. Vehicular Technology (62): 1020-1030 (2013). Web SearchBibTeXDownload
200A Planning Approach to the Recognition of Multiple Goals. Jianxia Chen, Yixin Chen, You Xu, Ruoyun Huang, Zheng Chen. Int. J. Intell. Syst. (28): 203-216 (2013). Web SearchBibTeXDownload
2012
199A novel local patch framework for fixing supervised learning models. Yilei Wang, Bingzheng Wei, Jun Yan, Yang Hu, Zhi-Hong Deng, Zheng Chen. CIKM 2012, 1233-1242. Web SearchBibTeXDownload
198Extending UPnP/DLNA Feature for Video Sharing Websites. Zheng Chen, Haochen Huang, Jinyao Yan. CSO 2012, 573-576. Web SearchBibTeXDownload
197Heuristic Resource Discovery in P2P Network. Zheng Chen, Lei Wu, Jiansong Zhang, Xuemei Hu, Yang Xu. IEA/AIE 2012, 333-342. Web SearchBibTeXDownload
196A noise-aware click model for web search. Weizhu Chen, Dong Wang, Yuchen Zhang, Zheng Chen, Adish Singla, Qiang Yang. WSDM 2012, 313-322. Web SearchBibTeXDownload
195Beyond ten blue links: enabling user click modeling in federated web search. Danqi Chen, Weizhu Chen, Haixun Wang, Zheng Chen, Qiang Yang. WSDM 2012, 463-472. Web SearchBibTeXDownload
2011
194Collaborative Users' Brand Preference Mining across Multiple Domains from Implicit Feedbacks. Jian Tang, Jun Yan, Lei Ji, Ming Zhang, Shaodan Guo, Ning Liu, Xianfang Wang, Zheng Chen. AAAI 2011. Web SearchBibTeXDownload
193An Intelligent Load Balancing Algorithm Towards Efficient Cloud Computing. Yang Xu, Lei Wu, Liying Guo, Zheng Chen, Lai Yang, Zhongzhi Shi. AI for Data Center Management and Cloud Computing 2011. Web SearchBibTeXDownload
192Extract knowledge from semi-structured websites for search task simplification. Yingqin Gu, Jun Yan, Hongyan Liu, Jun He, Lei Ji, Ning Liu, Zheng Chen. CIKM 2011, 1883-1888. Web SearchBibTeXDownload
191Representing document as dependency graph for document clustering. Yujing Wang, Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Yunhai Tong, Zheng Chen. CIKM 2011, 2177-2180. Web SearchBibTeXDownload
190Multi-view random walk framework for search task discovery from click-through log. Jianwei Cui, Hongyan Liu, Jun Yan, Lei Ji, Ruoming Jin, Jun He, Yingqin Gu, Zheng Chen, Xiaoyong Du. CIKM 2011, 135-140. Web SearchBibTeXDownload
189Unsupervised transactional query classification based on webpage form understanding. Yuchen Liu, Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Zheng Chen. CIKM 2011, 57-66. Web SearchBibTeXDownload
188Learning bidirectional asymmetric similarity for collaborative filtering via matrix factorization. Bin Cao, Qiang Yang, Jian-Tao Sun, Zheng Chen. Data Min. Knowl. Discov. (22): 393-418 (2011). Web SearchBibTeXDownload
187Collaborative Ranking: A Case Study on Entity Linking. Zheng Chen, Heng Ji. EMNLP 2011, 771-781. Web SearchBibTeXDownload
186Multiple-goal recognition based on planning. Jianxia Chen, Yixin Chen, Eric Xu, Ruoyun Huang, Zheng Chen. FSKD 2011, 1386-1390. Web SearchBibTeXDownload
185A novel bidirectional battery energy controller for Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Zheng Chen, Hui Lin, Bingqiang Li, Rong Qi. ICAL 2011, 173-177. Web SearchBibTeXDownload
184Cross Domain Random Walk for Query Intent Pattern Mining from Search Engine Log. Siyu Gu, Jun Yan, Lei Ji, Shuicheng Yan, Junshi Huang, Ning Liu, Ying Chen, Zheng Chen. ICDM 2011, 221-230. Web SearchBibTeXDownload
183A novel electroactive polymer buoyancy control device for bio-inspired underwater vehicles. Tae I. Um, Zheng Chen, Hilary Bart-Smith. ICRA 2011, 172-177. Web SearchBibTeXDownload
182Adaptive Robust Repetitive Control of an Industrial Biaxial Precision Gantry for Contouring Tasks. Chuxiong Hu, Bin Yao, Zheng Chen, Qingfeng Wang. IEEE Trans. Contr. Sys. Techn. (19): 1559-1568 (2011). Web SearchBibTeXDownload
181Trace-Oriented Feature Analysis for Large-Scale Text Data Dimension Reduction. Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Weiguo Fan, Wei Wei, Zheng Chen. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (23): 1103-1117 (2011). Web SearchBibTeXDownload
180Web-Search Ranking with Initialized Gradient Boosted Regression Trees. Ananth Mohan, Zheng Chen, Kilian Q. Weinberger. Journal of Machine Learning Research - Proceedings Track (14): 77-89 (2011). Web SearchBibTeXDownload
179A toolkit for knowledge base population. Zheng Chen, Suzanne Tamang, Adam Lee, Heng Ji. SIGIR 2011, 1267-1268. Web SearchBibTeXDownload
178Learning search tasks in queries and web pages via graph regularization. Ming Ji, Jun Yan, Siyu Gu, Jiawei Han, Xiaofei He, Wei Vivian Zhang, Zheng Chen. SIGIR 2011, 55-64. Web SearchBibTeXDownload
177A conversation with MSRA researchers. Wei-Ying Ma, Tie-Yan Liu, Ji-Rong Wen, Zheng Chen, Zaiqing Nie, Xing Xie, Hang Li, Haixun Wang, Yu Zheng. SIGKDD Explorations (13): 82-84 (2011). Web SearchBibTeXDownload
176Cross lingual text classification by mining multilingual topics from wikipedia. Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Jian Hu, Zheng Chen. WSDM 2011, 375-384. Web SearchBibTeXDownload
175Sparse hidden-dynamics conditional random fields for user intent understanding. Yelong Shen, Jun Yan, Shuicheng Yan, Lei Ji, Ning Liu, Zheng Chen. WWW 2011, 7-16. Web SearchBibTeXDownload
174Is pay-per-click efficient?: an empirical analysis of click values. Dakan Wang, Gang Wang, Pinyan Lu, Yajun Wang, Zheng Chen, Botao Hu. WWW (Companion Volume) 2011, 141-142. Web SearchBibTeXDownload
2010
173Error analysis of finite element approximations of the stochastic Stokes equations. Yanzhao Cao, Zheng Chen, Max Gunzburger. Adv. Comput. Math. (33): 215-230 (2010). Web SearchBibTeXDownload
172Top-Down and Bottom-Up: A Combined Approach to Slot Filling. Zheng Chen, Suzanne Tamang, Adam Lee, Xiang Li, Marissa Passantino, Heng Ji. AIRS 2010, 300-309. Web SearchBibTeXDownload
171Utility Evaluation of Cross-document Information Extraction. Heng Ji, Zheng Chen, Jonathan Feldman, Antonio Gonzalez, Ralph Grishman, Vivek Upadhyay. HLT-NAACL 2010, 285-288. Web SearchBibTeXDownload
170A Novel Contrast Co-learning Framework for Generating High Quality Training Data. Zeyu Zheng, Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen, Ming Zhang. ICDM 2010, 649-658. Web SearchBibTeXDownload
169Quantum Path Integral Inspired Query Sequence Suggestion for User Search Task Simplification. Baojun Yue, Jun Yan, Heng Liang, Ning Liu, Lei Ji, Fengshan Bai, Zheng Chen. ICDM Workshops 2010, 647-654. Web SearchBibTeXDownload
168Motion Dynamics Modelling of an Electric Wheel Robot. Xuezhu Wang, Xiangtao Zhuan, Guilin Zheng, Zheng Chen. ICIRA (1) 2010, 159-170. Web SearchBibTeXDownload
167Using Gene Ontology to enhance effectiveness of similarity measures for microarray data. Zheng Chen, Jian Tang. IJDMB (4): 520-534 (2010). Web SearchBibTeXDownload
166Knowledge transfer for cross domain learning to rank. Depin Chen, Yan Xiong, Jun Yan, Gui-Rong Xue, Gang Wang, Zheng Chen. Inf. Retr. (13): 236-253 (2010). Web SearchBibTeXDownload
165An Error correcting scheme for Color-PDF417. Zheng Chen. JDCTA (4): 99-106 (2010). Web SearchBibTeXDownload
164Learning to rank audience for behavioral targeting. Ning Liu, Jun Yan, Dou Shen, Depin Chen, Zheng Chen, Ying Li. SIGIR 2010, 719-720. Web SearchBibTeXDownload
163A co-learning framework for learning user search intents from rule-generated training data. Jun Yan, Zeyu Zheng, Li Jiang, Yan Li, Shuicheng Yan, Zheng Chen. SIGIR 2010, 895-896. Web SearchBibTeXDownload
162Incorporating post-click behaviors into a click model. Feimin Zhong, Dong Wang, Gang Wang, Weizhu Chen, Yuchen Zhang, Zheng Chen, Haixun Wang. SIGIR 2010, 355-362. Web SearchBibTeXDownload
161Using search session context for named entity recognition in query. Junwu Du, Zhimin Zhang, Jun Yan, Yan Cui, Zheng Chen. SIGIR 2010, 765-766. Web SearchBibTeXDownload
160A novel click model and its applications to online advertising. Zeyuan Allen Zhu, Weizhu Chen, Tom Minka, Chenguang Zhu, Zheng Chen. WSDM 2010, 321-330. Web SearchBibTeXDownload
159Cross-domain sentiment classification via spectral feature alignment. Sinno Jialin Pan, Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. WWW 2010, 751-760. Web SearchBibTeXDownload
158Co-optimization of multiple relevance metrics in web search. Dong Wang, Chenguang Zhu, Weizhu Chen, Gang Wang, Zheng Chen. WWW 2010, 1199-1200. Web SearchBibTeXDownload
157Transfer learning for behavioral targeting. Tianqi Chen, Jun Yan, Gui-Rong Xue, Zheng Chen. WWW 2010, 1077-1078. Web SearchBibTeXDownload
2009
156Context-Aware Online Commercial Intention Detection. Derek Hao Hu, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. ACML 2009, 135-149. Web SearchBibTeXDownload
155An online blog reading system by topic clustering and personalized ranking. Xin Li, Jun Yan, Weiguo Fan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Zheng Chen. ACM Trans. Internet Techn. (9) (2009). Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
154Adaptive robust control of linear motors with dynamic friction compensation using modified LuGre model. Lu Lu, Bin Yao, Qingfeng Wang, Zheng Chen. Automatica (45): 2890-2896 (2009). Web SearchBibTeXDownload
153ExSearch: a novel vertical search engine for online barter business. Lei Ji, Jun Yan, Ning Liu, Wen Zhang, Weiguo Fan, Zheng Chen. CIKM 2009, 1357-1366. Web SearchBibTeXDownload
152A general magnitude-preserving boosting algorithm for search ranking. Chenguang Zhu, Weizhu Chen, Zeyuan Allen Zhu, Gang Wang, Dong Wang, Zheng Chen. CIKM 2009, 817-826. Web SearchBibTeXDownload
151Exploiting term relationship to boost text classification. Dou Shen, Jianmin Wu, Bin Cao, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen, Ying Li. CIKM 2009, 1637-1640. Web SearchBibTeXDownload
150PQC: personalized query classification. Bin Cao, Jian-Tao Sun, Evan Wei Xiang, Derek Hao Hu, Qiang Yang, Zheng Chen. CIKM 2009, 1217-1226. Web SearchBibTeXDownload
149To divide and conquer search ranking by learning query difficulty. Zeyuan Allen Zhu, Weizhu Chen, Tao Wan, Chenguang Zhu, Gang Wang, Zheng Chen. CIKM 2009, 1883-1886. Web SearchBibTeXDownload
148Graph-based Event Coreference Resolution. Zheng Chen, Heng Ji. Graph-based Methods for Natural Language Processing 2009, 54-57. Web SearchBibTeXDownload
147Cross-document Temporal and Spatial Person Tracking System Demonstration. Heng Ji, Zheng Chen. HLT-NAACL (Demos) 2009, 1-4. Web SearchBibTeXDownload
146Language Specific Issue and Feature Exploration in Chinese Event Extraction. Zheng Chen, Heng Ji. HLT-NAACL (Short Papers) 2009, 209-212. Web SearchBibTeXDownload
145An Overview of Prophet. Zheng Chen, Yin-Liang Zhao, Xiao-Yu Pan, Zhao-Yu Dong, Bing Gao, Zhi-Wen Zhong. ICA3PP 2009, 396-407. Web SearchBibTeXDownload
144Synthesizing Novel Dimension Reduction Algorithms in Matrix Trace Oriented Optimization Framework. Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Zheng Chen. ICDM 2009, 598-606. Web SearchBibTeXDownload
143P-packSVM: Parallel Primal grAdient desCent Kernel SVM. Zeyuan Allen Zhu, Weizhu Chen, Gang Wang, Chenguang Zhu, Zheng Chen. ICDM 2009, 677-686. Web SearchBibTeXDownload
142Inverse Time Dependency in Convex Regularized Learning. Zeyuan Allen Zhu, Weizhu Chen, Chenguang Zhu, Gang Wang, Haixun Wang, Zheng Chen. ICDM 2009, 667-676. Web SearchBibTeXDownload
141Analytical and computational modeling of robotic fish propelled by soft actuation material-based active joints. Mart Anton, Zheng Chen, Maarja Kruusmaa, Xiaobo Tan. IROS 2009, 2126-2131. Web SearchBibTeXDownload
140Effective multi-label active learning for text classification. Bishan Yang, Jian-Tao Sun, Tengjiao Wang, Zheng Chen. KDD 2009, 917-926. Web SearchBibTeXDownload
139Probabilistic latent semantic user segmentation for behavioral targeted advertising. Xiaohui Wu, Jun Yan, Ning Liu, Shuicheng Yan, Ying Chen, Zheng Chen. KDD Workshop on Data Mining and Audience Intelligence for Advertising 2009, 10-17. Web SearchBibTeXDownload
138A Markov chain model for integrating behavioral targeting into contextual advertising. Ting Li, Ning Liu, Jun Yan, Gang Wang, Fengshan Bai, Zheng Chen. KDD Workshop on Data Mining and Audience Intelligence for Advertising 2009, 1-9. Web SearchBibTeXDownload
137Revenue optimization with relevance constraint in sponsored search. Yunzhang Zhu, Gang Wang, Junli Yang, Dakan Wang, Jun Yan, Zheng Chen. KDD Workshop on Data Mining and Audience Intelligence for Advertising 2009, 55-60. Web SearchBibTeXDownload
136Using Wikipedia knowledge to improve text classification. Pu Wang, Jian Hu, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. Knowl. Inf. Syst. (19): 265-281 (2009). Web SearchBibTeXDownload
135Recording Process Documentation in the Presence of Failures. Zheng Chen, Luc Moreau. Methods, Models and Tools for Fault Tolerance 2009, 196-219. Web SearchBibTeXDownload
134CLHQS: Hierarchical Query Suggestion by Mining Clickthrough Log. Depin Chen, Ning Liu, Zhijun Yin, Yang Tong, Jun Yan, Zheng Chen. PAKDD 2009, 764-771. Web SearchBibTeXDownload
133A Thread Partitioning Method for Speculative Multithreading. Xiao-Yu Pan, Yinliang Zhao, Zheng Chen, Xuhao Wang, Yuanke Wei, Yanning Du. ScalCom-EmbeddedCom 2009, 285-290. Web SearchBibTeXDownload
132Straightforward Feature Selection for Scalable Latent Semantic Indexing. Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen. SDM 2009, 1159-1170. Web SearchBibTeXDownload
131Temporal query substitution for ad search. Wen Zhang, Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen. SIGIR 2009, 798-799. Web SearchBibTeXDownload
130Optimizing search engine revenue in sponsored search. Yunzhang Zhu, Gang Wang, Junli Yang, Dakan Wang, Jun Yan, Jian Hu, Zheng Chen. SIGIR 2009, 588-595. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
129New e-Learning system architecture based on knowledge engineering technology. Yushun Li, Zheng Chen, Ronghuai Huang, Xiaochun Cheng. SMC 2009, 5140-5144. Web SearchBibTeXDownload
128Competitive analysis from click-through log. Gang Wang, Jian Hu, Yunzhang Zhu, Hua Li, Zheng Chen. WWW 2009, 1051-1052. Web SearchBibTeXDownload
127Mining multilingual topics from wikipedia. Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Jian Hu, Zheng Chen. WWW 2009, 1155-1156. Web SearchBibTeXDownload
126A probabilistic model based approach for blended search. Ning Liu, Jun Yan, Zheng Chen. WWW 2009, 1075-1076. Web SearchBibTeXDownload
125Search result re-ranking based on gap between search queries and social tags. Jun Yan, Ning Liu, Elaine Qing Chang, Lei Ji, Zheng Chen. WWW 2009, 1197-1198. Web SearchBibTeXDownload
124Identifying vertical search intention of query through social tagging propagation. Ning Liu, Jun Yan, Weiguo Fan, Qiang Yang, Zheng Chen. WWW 2009, 1209-1210. Web SearchBibTeXDownload
123Understanding user's query intent with wikipedia. Jian Hu, Gang Wang, Frederick H. Lochovsky, Jian-Tao Sun, Zheng Chen. WWW 2009, 471-480. Web SearchBibTeXDownload
122How much can behavioral targeting help online advertising?. Jun Yan, Ning Liu, Gang Wang, Wen Zhang, Yun Jiang, Zheng Chen. WWW 2009, 261-270. Web SearchBibTeXDownload
2008
121Mining Translations of Web Queries from Web Click-through Data. Rong Hu, Weizhu Chen, Jian Hu, Yansheng Lu, Zheng Chen, Qiang Yang. AAAI 2008, 1144-1149. Web SearchBibTeXDownload
120High-performance packet classification algorithm for multithreaded IXP network processor. Duo Liu, Zheng Chen, Bei Hua, Nenghai Yu, Xinan Tang. ACM Trans. Embedded Comput. Syst. (7) (2008). Web SearchBibTeXDownload
119Using Gene Ontology to Enhance Effectiveness of Similarity Measures for Microarray Data. Zheng Chen, Jian Tang. BIBM 2008, 66-71. Web SearchBibTeXDownload
118A nonlinear, control-oriented model for ionic polymer-metal composite actuators. Zheng Chen, Dawn R. Hedgepeth, Xiaobo Tan. CDC 2008, 1851-1856. Web SearchBibTeXDownload
117Research on Learning Resource Sharing System with Ontology-Based Hierarchy Semantic Model. Yushun Li, Zheng Chen, Shenggang Yang, Jiangjian Ma, Ronghuai Huang. CSSE (5) 2008, 772-776. Web SearchBibTeXDownload
116Learning Bidirectional Similarity for Collaborative Filtering. Bin Cao, Jian-Tao Sun, Jianmin Wu, Qiang Yang, Zheng Chen. ECML/PKDD (1) 2008, 178-194. Web SearchBibTeXDownload
115TOFA: Trace Oriented Feature Analysis in Text Categorization. Jun Yan, Ning Liu, Qiang Yang, Weiguo Fan, Zheng Chen. ICDM 2008, 668-677. Web SearchBibTeXDownload
114Learning the Latent Semantic Space for Ranking in Text Retrieval. Jun Yan, Shuicheng Yan, Ning Liu, Zheng Chen. ICDM 2008, 1115-1120. Web SearchBibTeXDownload
113Web Query Prediction by Unifying Model. Ning Liu, Jun Yan, Shuicheng Yan, Weiguo Fan, Zheng Chen. ICDM Workshops 2008, 436-441. Web SearchBibTeXDownload
112TransRank: A Novel Algorithm for Transfer of Rank Learning. Depin Chen, Jun Yan, Gang Wang, Yan Xiong, Weiguo Fan, Zheng Chen. ICDM Workshops 2008, 106-115. Web SearchBibTeXDownload
111Notice of Violation of IEEE Publication PrinciplesExploring Fault-tolerant Distributed Storage System using GE code. Zheng Chen, Xiaojing Wang, Yili Jin, Honglei Zhou. ICESS 2008, 142-148. Web SearchBibTeXDownload
110Modeling of biomimetic robotic fish propelled by an ionic polymer-metal composite actuator. Ernest Mbemmo, Zheng Chen, Stephan Shatara, Xiaobo Tan. ICRA 2008, 689-694. Web SearchBibTeXDownload
109Implementation and Evaluation of a Protocol for Recording Process Documentation in the Presence of Failures. Zheng Chen, Luc Moreau. IPAW 2008, 92-105. Web SearchBibTeXDownload
108Scalable packet classification using interpreting: a cross-platform multi-core solution. Haipeng Cheng, Zheng Chen, Bei Hua, Xinan Tang. PPOPP 2008, 33-42. Web SearchBibTeXDownload
107Enhancing text clustering by leveraging Wikipedia semantics. Jian Hu, Lujun Fang, Yang Cao, Hua-Jun Zeng, Hua Li, Qiang Yang, Zheng Chen. SIGIR 2008, 179-186. Cited by 17Web SearchBibTeXDownload
106Web query translation via web log mining. Rong Hu, Weizhu Chen, Peng Bai, Yansheng Lu, Zheng Chen, Qiang Yang. SIGIR 2008, 749-750. Cited by 3Web SearchBibTeXDownload
2007
105Mining Web Query Hierarchies from Clickthrough Data. Dou Shen, Min Qin, Weizhu Chen, Qiang Yang, Zheng Chen. AAAI 2007, 341-346. Cited by 12Web SearchBibTeXDownload
104A hybrid system for SPC concurrent pattern recognition. Zheng Chen, Susan Lu, Sarah Lam. Advanced Engineering Informatics (21): 303-310 (2007). Web SearchBibTeXDownload
103Shine: search heterogeneous interrelated entities. Xuanhui Wang, Jian-Tao Sun, Zheng Chen. CIKM 2007, 583-592. Web SearchBibTeXDownload
102Local Word Bag Model for Text Categorization. Wen Pu, Ning Liu, Shuicheng Yan, Jun Yan, Kunqing Xie, Zheng Chen. ICDM 2007, 625-630. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
101Improving Text Classification by Using Encyclopedia Knowledge. Pu Wang, Jian Hu, Hua-Jun Zeng, Lijun Chen, Zheng Chen. ICDM 2007, 332-341. Web SearchBibTeXDownload
100Document Transformation for Multi-label Feature Selection in Text Categorization. Weizhu Chen, Jun Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen, Qiang Yang. ICDM 2007, 451-456. Web SearchBibTeXDownload
99Feature selection in a kernel space. Bin Cao, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. ICML 2007, 121-128. Cited by 22Web SearchBibTeXDownload
98Detect and Track Latent Factors with Online Nonnegative Matrix Factorization. Bin Cao, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Qiang Yang, Zheng Chen. IJCAI 2007, 2689-2694. Cited by 7Web SearchBibTeXDownload
97Document Summarization Using Conditional Random Fields. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Hua Li, Qiang Yang, Zheng Chen. IJCAI 2007, 2862-2867. Cited by 24Web SearchBibTeXDownload
96Noise reduction through summarization for Web-page classification. Dou Shen, Qiang Yang, Zheng Chen. Inf. Process. Manage. (43): 1735-1747 (2007). Cited by 5Web SearchBibTeXDownload
95DCFLA: A distributed collaborative-filtering neighbor-locating algorithm. Bo Xie, Peng Han, Fan Yang, Ruimin Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. Inf. Sci. (177): 1349-1363 (2007). Web SearchBibTeXDownload
94Demographic prediction based on user's browsing behavior. Jian Hu, Hua-Jun Zeng, Hua Li, Cheng Niu, Zheng Chen. WWW 2007, 151-160. Web SearchBibTeXDownload
93A novel clustering-based RSS aggregator. Xin Li, Jun Yan, Zhi-Hong Deng, Lei Ji, Weiguo Fan, Benyu Zhang, Zheng Chen. WWW 2007, 1309-1310. Cited by 8Web SearchBibTeXDownload
92Privacy-enhancing personalized web search. Yabo Xu, Ke Wang, Benyu Zhang, Zheng Chen. WWW 2007, 591-600. Cited by 21Web SearchBibTeXDownload
91Causal relation of queries from temporal logs. Yizhou Sun, Kunqing Xie, Ning Liu, Shuicheng Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen. WWW 2007, 1141-1142. Web SearchBibTeXDownload
90Homepage live: automatic block tracing for web personalization. Jie Han, Dingyi Han, Chenxi Lin, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu. WWW 2007, 1-10. Web SearchBibTeXDownload
89Query topic detection for reformulation. Xuefeng He, Jun Yan, Jinwen Ma, Ning Liu, Zheng Chen. WWW 2007, 1187-1188. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
2006
88Text classification improved through multigram models. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. CIKM 2006, 672-681. Cited by 4Web SearchBibTeXDownload
87Reinforcing Web-object Categorization Through Interrelationships. Gui-Rong Xue, Yong Yu, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. Data Min. Knowl. Discov. (12): 229-248 (2006). Cited by 9Web SearchBibTeXDownload
86Mining Adaptive Ratio Rules from Distributed Data Sources. Jun Yan, Ning Liu, Qiang Yang, Benyu Zhang, QianSheng Cheng, Zheng Chen. Data Min. Knowl. Discov. (12): 249-273 (2006). Cited by 3Web SearchBibTeXDownload
85Text Classification Improved through Automatically Extracted Sequences. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Hui Zhao, Zheng Chen. ICDE 2006, 121. Cited by 3Web SearchBibTeXDownload
84Diverse Topic Phrase Extraction through Latent Semantic Analysis. Jilin Chen, Jun Yan, Benyu Zhang, Qiang Yang, Zheng Chen. ICDM 2006, 834-838. Cited by 4Web SearchBibTeXDownload
83Latent Friend Mining from Blog Data. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. ICDM 2006, 552-561. Cited by 21Web SearchBibTeXDownload
82Subjectivity Categorization of Weblog with Part-of-Speech Based Smoothing. Shen Huang, Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. ICDM 2006, 285-294. Web SearchBibTeXDownload
81Adding Semantics to Email Clustering. Hua Li, Dou Shen, Benyu Zhang, Zheng Chen, Qiang Yang. ICDM 2006, 938-942. Cited by 4Web SearchBibTeXDownload
80Similarity of Temporal Query Logs Based on ARIMA Model. Ning Liu, Shuzhen Nong, Jun Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen, Ying Li. ICDM 2006, 975-979. Cited by 1Web SearchBibTeXDownload
79A Novel Scalable Algorithm for Supervised Subspace Learning. Jun Yan, Ning Liu, Benyu Zhang, Qiang Yang, Shuicheng Yan, Zheng Chen. ICDM 2006, 721-730. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
78Effective and Efficient Dimensionality Reduction for Large-Scale and Streaming Data Preprocessing. Jun Yan, Benyu Zhang, Ning Liu, Shuicheng Yan, QianSheng Cheng, Weiguo Fan, Qiang Yang, Wensi Xi, Zheng Chen. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (18): 320-333 (2006). Cited by 19Web SearchBibTeXDownload
77Multitype Features Coselection for Web Document Clustering. Shen Huang, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. (18): 448-459 (2006). Web SearchBibTeXDownload
76A scalable supervised algorithm for dimensionality reduction on streaming data. Jun Yan, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Ning Liu, Qiang Yang, QianSheng Cheng, Hua Li, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. Inf. Sci. (176): 2042-2065 (2006). Cited by 5Web SearchBibTeXDownload
75Building bridges for web query classification. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. SIGIR 2006, 131-138. Cited by 51Web SearchBibTeXDownload
74Latent semantic analysis for multiple-type interrelated data objects. Xuanhui Wang, Jian-Tao Sun, Zheng Chen, ChengXiang Zhai. SIGIR 2006, 236-243. Web SearchBibTeXDownload
73Thread detection in dynamic text message streams. Dou Shen, Qiang Yang, Jian-Tao Sun, Zheng Chen. SIGIR 2006, 35-42. Cited by 17Web SearchBibTeXDownload
72TSSP: Multi-features based reinforcement algorithm to find related papers. Shen Huang, Yong Yu, Gui-Rong Xue, Benyu Zhang, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. Web Intelligence and Agent Systems (4): 271-287 (2006). Web SearchBibTeXDownload
71CWS: a comparative web search system. Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. WWW 2006, 467-476. Web SearchBibTeXDownload
70Mining clickthrough data for collaborative web search. Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. WWW 2006, 947-948. Web SearchBibTeXDownload
69A comparison of implicit and explicit links for web page classification. Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen. WWW 2006, 643-650. Cited by 28Web SearchBibTeXDownload
2005
68KNM: A Novel Intelligent User Interface for Webpage Navigation. Shiguang Liu, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Chuangbai Xiao, Wei-Ying Ma. AIRS 2005, 641-646. Web SearchBibTeXDownload
67Supervised Semi-definite Embedding for Email Data Cleaning and Visualization. Ning Liu, Fengshan Bai, Jun Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. APWeb 2005, 972-982. Web SearchBibTeXDownload
66A Similarity Reinforcement Algorithm for Heterogeneous Web Pages. Ning Liu, Jun Yan, Fengshan Bai, Benyu Zhang, Wensi Xi, Weiguo Fan, Zheng Chen, Lei Ji, Chenyong Hu, Wei-Ying Ma. APWeb 2005, 121-132. Cited by 2Web SearchBibTeXDownload
65Text Representation: From Vector to Tensor. Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan, Zheng Chen, Wenyin Liu, Fengshan Bai, Leefeng Chien. ICDM 2005, 725-728. Cited by 10Web SearchBibTeXDownload
64Efficient Text Classification by Weighted Proximal SVM. Dong Zhuang, Benyu Zhang, Qiang Yang, Jun Yan, Zheng Chen, Ying Chen. ICDM 2005, 538-545. Cited by 4Web SearchBibTeXDownload
63Supervised semi-definite embedding for image manifolds. Benyu Zhang, Jun Yan, Ning Liu, QianSheng Cheng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. ICME 2005, 592-595. Web SearchBibTeXDownload
62Learning quantifiable associations via principal sparse non-negative matrix factorization. Chenyong Hu, Benyu Zhang, Yongji Wang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Qing Wang, Qiang Yang. Intell. Data Anal. (9): 603-620 (2005). Web SearchBibTeXDownload
61Adaptive Fuzzy Logic Controller with Rule-based Changeable Universe Of Discourse for a Nonlinear MIMO System. Yi Wang, Huiwen Deng, Zheng Chen. ISDA 2005, 8-13. Web SearchBibTeXDownload
60A study of relevance propagation for web search. Tao Qin, Tie-Yan Liu, Xu-Dong Zhang, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. SIGIR 2005, 408-415. Web SearchBibTeXDownload
59Exploiting the hierarchical structure for link analysis. Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Yong Yu, Zheng Chen. SIGIR 2005, 186-193. Cited by 47Web SearchBibTeXDownload
58OCFS: optimal orthogonal centroid feature selection for text categorization. Jun Yan, Ning Liu, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, QianSheng Cheng, Weiguo Fan, Wei-Ying Ma. SIGIR 2005, 122-129. Cited by 33Web SearchBibTeXDownload
57Web-page summarization using clickthrough data. Jian-Tao Sun, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Qiang Yang, Yuchang Lu, Zheng Chen. SIGIR 2005, 194-201. Cited by 34Web SearchBibTeXDownload
56Improving web search results using affinity graph. Benyu Zhang, Hua Li, Yi Liu, Lei Ji, Wensi Xi, Weiguo Fan, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. SIGIR 2005, 504-511. Web SearchBibTeXDownload
55Scalable collaborative filtering using cluster-based smoothing. Gui-Rong Xue, Chenxi Lin, Qiang Yang, Wensi Xi, Hua-Jun Zeng, Yong Yu, Zheng Chen. SIGIR 2005, 114-121. Cited by 125Web SearchBibTeXDownload
54SimFusion: measuring similarity using unified relationship matrix. Wensi Xi, Edward A. Fox, Weiguo Fan, Benyu Zhang, Zheng Chen, Jun Yan, Dong Zhuang. SIGIR 2005, 130-137. Cited by 30Web SearchBibTeXDownload
53Support vector machines classification with a very large-scale taxonomy. Tie-Yan Liu, Yiming Yang, Hao Wan, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. SIGKDD Explorations (7): 36-43 (2005). Web SearchBibTeXDownload
52CubeSVD: a novel approach to personalized Web search. Jian-Tao Sun, Hua-Jun Zeng, Huan Liu, Yuchang Lu, Zheng Chen. WWW 2005, 382-390. Web SearchBibTeXDownload
51Site abstraction for rare category classification in large-scale web directory. Tie-Yan Liu, Hao Wan, Tao Qin, Zheng Chen, Yong Ren, Wei-Ying Ma. WWW (Special interest tracks and posters) 2005, 1108-1109. Web SearchBibTeXDownload
50Finding group shilling in recommendation system. Xue-Feng Su, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen. WWW (Special interest tracks and posters) 2005, 960-961. Web SearchBibTeXDownload
49An experimental study on large-scale web categorization. Tie-Yan Liu, Yiming Yang, Hao Wan, Qian Zhou, Bin Gao, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. WWW (Special interest tracks and posters) 2005, 1106-1107. Web SearchBibTeXDownload
2004
48Efficient PageRank with Same Out-Link Groups. Yizhou Lu, Xuezheng Liu, Hua Li, Benyu Zhang, Wensi Xi, Zheng Chen, Shuicheng Yan, Wei-Ying Ma. AIRS 2004, 141-152. Web SearchBibTeXDownload
47MRSSA: an iterative algorithm for similarity spreading over interrelated objects. Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma, Wensi Xi, Edward A. Fox. CIKM 2004, 240-241. Web SearchBibTeXDownload
46Web page clustering enhanced by summarization. Xuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. CIKM 2004, 242-243. Web SearchBibTeXDownload
45Optimizing web search using web click-through data. Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma, Wensi Xi, Weiguo Fan. CIKM 2004, 118-126. Web SearchBibTeXDownload
44Learning similarity measures in non-orthogonal space. Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan, Qiang Yang, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Fengshan Bai, Wei-Ying Ma. CIKM 2004, 334-341. Cited by 10Web SearchBibTeXDownload
43Online Supervised Learning for Digital Library. Ning Liu, Benyu Zhang, Jun Yan, Wensi Xi, Shuicheng Yan, Zheng Chen, Fengshan Bai, Wei-Ying Ma. ICADL 2004, 683. Web SearchBibTeXDownload
42Supervised Latent Semantic Indexing for Document Categorization. Jian-Tao Sun, Zheng Chen, Hua-Jun Zeng, Yuchang Lu, Chun-Yi Shi, Wei-Ying Ma. ICDM 2004, 535-538. Web SearchBibTeXDownload
41Mining Ratio Rules Via Principal Sparse Non-Negative Matrix Factorization. Chenyong Hu, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Jun Yan, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. ICDM 2004, 407-410. Cited by 17Web SearchBibTeXDownload
40IRC: An Iterative Reinforcement Categorization Algorithm for Interrelated Web Objects. Gui-Rong Xue, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wensi Xi, Wei-Ying Ma. ICDM 2004, 273-280. Cited by 11Web SearchBibTeXDownload
39Improving Text Classification using Local Latent Semantic Indexing. Tao Liu, Zheng Chen, Benyu Zhang, Wei-Ying Ma, Gongyi Wu. ICDM 2004, 162-169. Web SearchBibTeXDownload
38IMMC: incremental maximum margin criterion. Jun Yan, Benyu Zhang, Shuicheng Yan, Qiang Yang, Hua Li, Zheng Chen, Wensi Xi, Weiguo Fan, Wei-Ying Ma, QianSheng Cheng. KDD 2004, 725-730. Cited by 19Web SearchBibTeXDownload
37Web-page classification through summarization. Dou Shen, Zheng Chen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Benyu Zhang, Yuchang Lu, Wei-Ying Ma. SIGIR 2004, 242-249. Cited by 83Web SearchBibTeXDownload
36Learning to cluster web search results. Hua-Jun Zeng, Qi-Cai He, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, Jinwen Ma. SIGIR 2004, 210-217. Web SearchBibTeXDownload
35GE-CKO: A Method to Optimize Composite Kernels for Web Page Classification. Jian-Tao Sun, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yuchang Lu, Chunyi Shi, Wei-Ying Ma. Web Intelligence 2004, 299-305. Web SearchBibTeXDownload
34TSSP: A Reinforcement Algorithm to Find Related Papers. Shen Huang, Gui-Rong Xue, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma. Web Intelligence 2004, 117-123. Web SearchBibTeXDownload
33Multi-type Features Based Web Document Clustering. Shen Huang, Gui-Rong Xue, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma. WISE 2004, 253-265. Web SearchBibTeXDownload
32Optimizing Web Search Using Spreading Activation on the Clickthrough Data. Gui-Rong Xue, Shen Huang, Yong Yu, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. WISE 2004, 409-414. Web SearchBibTeXDownload
31Exploiting PageRank at Different Block Level. Xue-Mei Jiang, Gui-Rong Xue, Wen-Guan Song, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. WISE 2004, 241-252. Web SearchBibTeXDownload
30Link fusion: a unified link analysis framework for multi-type interrelated data objects. Wensi Xi, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yizhou Lu, Shuicheng Yan, Wei-Ying Ma, Edward A. Fox. WWW 2004, 319-327. Web SearchBibTeXDownload
29The powerrank web link analysis algorithm. Yizhou Lu, Benyu Zhang, Wensi Xi, Zheng Chen, Yi Liu, Michael R. Lyu, Wei-Ying Ma. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004, 254-255. Web SearchBibTeXDownload
28Similarity spreading: a unified framework for similarity calculation of interrelated objects. Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, Yong Yu. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004, 460-461. Web SearchBibTeXDownload
27Affinity rank: a new scheme for efficient web search. Yi Liu, Benyu Zhang, Zheng Chen, Michael R. Lyu, Wei-Ying Ma. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004, 338-339. Web SearchBibTeXDownload
2003
26CBC: Clustering Based Text Classification Requiring Minimal Labeled Data. Hua-Jun Zeng, Xuanhui Wang, Zheng Chen, Hongjun Lu, Wei-Ying Ma. ICDM 2003, 443-450. Web SearchBibTeXDownload
25An Evaluation on Feature Selection for Text Clustering. Tao Liu, Shengping Liu, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. ICML 2003, 488-495. Web SearchBibTeXDownload
24Ubiquitous media agents: a framework for managing personally accumulated multimedia files. Liu Wenyin, Zheng Chen, Fan Lin, HongJiang Zhang, Wei-Ying Ma. Multimedia Syst. (9): 144-156 (2003). Web SearchBibTeXDownload
23ReCoM: reinforcement clustering of multi-type interrelated data objects. Jidong Wang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Hongjun Lu, Li Tao, Wei-Ying Ma. SIGIR 2003, 274-281. Web SearchBibTeXDownload
22Building a web thesaurus from web link structure. Zheng Chen, Shengping Liu, Liu Wenyin, Geguang Pu, Wei-Ying Ma. SIGIR 2003, 48-55. Web SearchBibTeXDownload
21Implicit link analysis for small web search. Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Chao-Jun Lu. SIGIR 2003, 56-63. Web SearchBibTeXDownload
20Privacy-oriented discovery of interesting pattern from numeric attributes. Zheng Chen. SMC 2003, 2308-2313. Web SearchBibTeXDownload
19Relevance Feedback and Learning in Content-Based Image Search. HongJiang Zhang, Zheng Chen, Mingjing Li, Zhong Su. World Wide Web (6): 131-155 (2003). Web SearchBibTeXDownload
18User Access Pattern Enhanced Small Web Search. Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Chao-Jun Lu. WWW (Posters) 2003. Web SearchBibTeXDownload
2002
17A New Statistical Approach to Personal Name Extraction. Zheng Chen, Liu Wenyin, Feng Zhang. ICML 2002, 67-74. Web SearchBibTeX
16Statistical correlation analysis in image retrieval. Mingjing Li, Zheng Chen, HongJiang Zhang. Pattern Recognition (35): 2687-2693 (2002). Web SearchBibTeXDownload
15Ranking user's relevance to a topic through link analysis on web logs. Jidong Wang, Zheng Chen, Li Tao, Wei-Ying Ma, Liu Wenyin. WIDM 2002, 49-54. Web SearchBibTeXDownload
14A Unified Framework for Clustering Heterogeneous Web Objects. Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma. WISE 2002, 161-172. Web SearchBibTeXDownload
13A Unified Framework for Web Link Analysis. Zheng Chen, Li Tao, Jidong Wang, Liu Wenyin, Wei-Ying Ma. WISE 2002, 63-72. Web SearchBibTeXDownload
12Log Mining to Improve the Performance of Site Search. Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, Chao-Jun Lu. WISE Workshops 2002, 238-245. Web SearchBibTeXDownload
11User Intention Modelling in Web Applications Using Data Mining. Zheng Chen, Fan Lin, Huan Liu, Wei-Ying Ma, Liu Wenyin. World Wide Web (5): 181-192 (2002). Web SearchBibTeXDownload
2001
10Ubiquitous media agents for managing personal multimedia files. Liu Wenyin, Zheng Chen, Fan Lin, Rui Yang, Mingjing Li, HongJiang Zhang. ACM Multimedia 2001, 519-521. Web SearchBibTeXDownload
9User Modeling for Efficient Use of Multimedia Files. Fan Lin, Liu Wenyin, Zheng Chen, HongJiang Zhang, Long Tang. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001, 182-189. Web SearchBibTeXDownload
8A media agent for automatically building a personalized semantic index of Web media objects. Liu Wenyin, Zheng Chen, Mingjing Li, HongJiang Zhang. JASIST (52): 853-855 (2001). Web SearchBibTeXDownload
7Web mining for Web image retrieval. Zheng Chen, Liu Wenyin, Feng Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang. JASIST (52): 831-839 (2001). Web SearchBibTeXDownload
6IFind: A Web Image Search Engine. Zheng Chen, Liu Wenyin, Chunhui Hu, Mingjing Li, HongJiang Zhang. SIGIR 2001, 450. Web SearchBibTeXDownload
5A Web Media Agent. Zheng Chen, Liu Wenyin, Rui Yang, Mingjing Li, HongJiang Zhang. WWW Posters 2001. Web SearchBibTeXDownload
2000
4A New Statistical Approach To Chinese Pinyin Input. Zheng Chen, Kai-Fu Lee. ACL 2000. Web SearchBibTeXDownload
3Discriminative training on language model. Zheng Chen, Kai-Fu Lee, Mingjing Li. INTERSPEECH 2000, 493-496. Web SearchBibTeXDownload
1994
2Reliability and availability analysis of Manhattan street networks. Zheng Chen, Toby Berger. IEEE Transactions on Communications (42): 511-522 (1994). Web SearchBibTeXDownload
1993
1Reliability and Availability Analysis of Manhattan Street Network. Zheng Chen, Toby Berger. MASCOTS 1993, 143-148. Web SearchBibTeX
from DBLP and Google Scholar
References
1. ^ KDD 2008: Research Track Program Committee - Retrieved 2009-11-21 - details
2. ^ IJCAI-07 - List of Papers - Retrieved 2012-02-09 - details
Developed by the Database Group at the University of Wisconsin and Yahoo! Research